Информация за преписката

Възложител: Община Сандански
Номер: 00572-2020-0002
Адрес на профила на купувача: http://oba.sandanskibg.com/proc/Zop/PublicRegisterList?UnitID=215
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка „СМР за изграждане на нова сграда на читалище в с. Поленица и ремонт и доизграждане на настилките на прилежащата му алейна мрежа“, находящ се на адрес: с.Поленица, община Сандански. Извършването на строително монтажните/строително ремонтните работи (СМР/СРР) ще се извърши при спазване на изискванията на всички действащи към настоящият момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер. Изпълнението на обществената поръчка включва строително – ремонтни и монтажни работи за подобряване общото състояние и функционалност при експлоатация на сградата общинска собственост, предмет на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978707   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.05.2020 г.  22.05.2020 г. 
2   978708   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.05.2020 г.  22.05.2020 г. 
3   989550   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         31.07.2020 г.  31.07.2020 г. 
4   992756   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         31.08.2020 г.  31.08.2020 г.