Деловодна информация
00572
 
не
00572-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Сандански 000024955
бул.Свобода № 14
Сандански BG413 28000 България
Валентина Костадинова +359 74689099
oba_sandanski@abv.bg +359 74689055

Интернет адрес/и

www.sandanskibg.com%20

http://oba.sandanskibg.com/proc/Zop/PublicRegisterList?UnitID=215


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL)
http://oba.sandanskibg.com/proc/Zop/PublicRegisterList?UnitID=215
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„СМР за изграждане на нова сграда на читалище в с. Поленица и ремонт и доизграждане на настилките на прилежащата му алейна мрежа“
45000000      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка „СМР за изграждане на нова сграда на читалище в с. Поленица и ремонт и доизграждане на настилките на прилежащата му алейна мрежа“, находящ се на адрес: с.Поленица, община Сандански.
Извършването на строително монтажните/строително ремонтните работи (СМР/СРР) ще се извърши при спазване на изискванията на всички действащи към настоящият момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер. Изпълнението на обществената поръчка включва строително – ремонтни и монтажни работи за подобряване общото състояние и функционалност при експлоатация на сградата общинска собственост, предмет на обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
88968.39      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

УПИ IX, кв.13 по плана на село Поленица, община Сандански

Предмет на настоящата обществена поръчка „СМР за изграждане на нова сграда на читалище в с. Поленица и ремонт и доизграждане на настилките на прилежащата му алейна мрежа“, находящ се на адрес: с.Поленица, община Сандански.
Извършването на строително монтажните/строително ремонтните работи (СМР/СРР) ще се извърши при спазване на изискванията на всички действащи към настоящият момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер. Изпълнението на обществената поръчка включва строително – ремонтни и монтажни работи за подобряване общото състояние и функционалност при експлоатация на сградата общинска собственост, предмет на обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за качествено изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
88968.39      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
400

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект №BG06RDNP001-19.082-0007 - „Основно обновяване и рехабилитация на сградата на читалището в село Поленица, находящо се в УПИ IX, кв.13 по плана на селото и облагородяване на прилежащата дворна

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи пета категория и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите в Република България или еквивалент, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Удостоверяване: Изискването се декларира в електронен ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност. При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в електронен ЕЕДОП.
Доказване: Изискването се доказва е копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на обществената поръчка или еквивалент.
Преди сключване на договора, участникът определен за изпълнител, представя заверено копие на посочения документ. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. При сключването на договор, избраният за изпълнител следва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, вкл. че е извършил съответна регистрация, когато е необходимо (чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участникът следва да е реализирал за последните три приключили финансови години общ оборот, изчислен на база годишните обороти, в размер не по-малко от 250 000,00лв.
2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с минимална застрахователна сума, съгласно Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството, за V-та категория строителство, съобразно строежа - предмет на обществената поръчка.
Участникът следва да предостави посочената информация в част IV Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние т. 5 от ЕЕДОП (като се посочва вид и размер на изискуемото покритие, валидност). При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
Удостоверяване: Изискването се декларира в електронен ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние, „Общ годишен оборот“. При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в електронен ЕЕДОП.


1.За последните три приключили финансови годинида са реализирали минимален общ оборот изчислен на база годишните обороти, в размер не по-малко от 250 000,00лв.
2.Да имат застраховка валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с минимална застрахователна сума, съгласно Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството, за V-та категория строителство, съобразно строежа - предмет на обществената поръчка.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (строителство) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.За "дейност (строителство) с предмет и обем, сходен с този на поръчката" следва да се разбира: „Изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на сгради, с изпълнена прилежаща площ около сградите“.Удостоверяване: Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на електронен ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности, „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“ от еЕЕДОП. При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в електронния ЕЕДОП.Доказване: Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - списък на строителството, идентично или сходно е предмета на поръчката, придружен е удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие е нормативните изисквания. Посочените документи се представят на етап сключване на договор за възлагане на обществена поръчка.
2. Участникът трябва да разполага с технически лица, както следва:
- Технически ръководител: технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано виеше училище е квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и/или лице със средно образование е четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалент.
- Координатор по безопасност и здраве: лице, притежаващо удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентен документ за чуждестранни лица.
- Експерт по контрол по качество: лице, притежаващо удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието е посочения критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
3.Участникът трябва да има внедрени следните системи и да прилага стандарти:
• Система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват „строителство“;
• Система за управление на околната среда, съгласно стандарта EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват „строителство“.
Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) като посочи и публичния регистър, в който се съдържа информация за наличието на тези сертификати в Част IV: Критерии за подбор, буква Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от еЕЕДОП.


1.Участникът за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (строителство) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
За "дейност (строителство) с предмет и обем, сходен с този на поръчката" следва да се разбира: „Изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на сгради, с изпълнена прилежаща площ около сградите“.
2.2. Участникът трябва да разполага с технически лица, както следва:
- Технически ръководител: технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано виеше училище е квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и/или лице със средно образование е четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалент.
- Координатор по безопасност и здраве: лице, притежаващо удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентен документ за чуждестранни лица.
- Експерт по контрол по качество: лице, притежаващо удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието е посочения критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
3.Участникът трябва да има внедрени следните системи и да прилага стандарти:
• Система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват „строителство“;
• Система за управление на околната среда, съгласно стандарта EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват „строителство“.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

15/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/06/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

сградата на общинска администрация Сандански, находяща се на бул.Свобода № 14, ет.2, стая 209

на отварянето на ценовите оферти могат да присъстват представители на участниците или техни упълномощени лица.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от обстоятелствата на чл. 54, ал.1 от ЗОП;. Специфични национални основания за изключване, които следва да се декларират в Част III. „Основания за изключване“, раздел „Г“: „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“, поле 1) от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП):Национални основания за отстраняване са:-осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);-нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);-наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);-наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;-обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.
Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.
Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
- парична сума;
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция, платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора или застраховката, обезпечаваща изпълнението, при сключване на договора за изпълнение на поръчката.
Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:
Банкова сметка (IBAN): BG22SOMB91303360554000
Банков код (BIC): BIC - SOMBBGSF
Банка: Общинска банка - Сандански

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва