Информация за преписката

Възложител: Топлофикация - София АД
Номер: 00277-2020-0008
Адрес на профила на купувача: http://zop.toplo.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: Изп-ето на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ. Обектът на СМР представлява строеж първа категория съгласно чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенкл. на видовете строежи и ЗУТ (чл. 137, ал. 1, т. 1, б. “б“ от ЗУТ). Строежът попада в трета група съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3.1.1. от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС. Описание на съществуващото положение и подробно изискванията към изп-е на общ. поръчка се съдържат в РАЗДЕЛ ІІ. от документацията за общ. поръчка. Видовете СМР, които подлежат на изп-е и техните количества, са описани в приложената за остойностяване Количествена сметка – Обр. № 7 към документацията за общ. поръчка. В чертежите, част от инвестиционния проект, публикувани на Профила на купувача на Възложителя, в досието на наст. общ. поръчка се съдържа допълн. информация за дълбочината на изкопите, конфигурацията на цялото трасе и спецификата на конкретния Обект.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978691   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.05.2020 г.  22.05.2020 г. 
2   978693   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         22.05.2020 г.  22.05.2020 г. 
3   999365   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         09.11.2020 г.  09.11.2020 г.