Деловодна информация
00277
ОП-153 22/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00277-2020-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Топлофикация София ЕАД 831609046
ул. Ястребец № 23 Б
София BG411 1680 България
Ина Милкова; Ангел Гунев +359 29033107/+359 29033222
i.milkova@toplo.bg +359 28594149

Интернет адрес/и

https://toplo.bg/

http://zop.toplo.bg/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://zop.toplo.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200519lJUW4158713
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: „М16-I-12 – “Реконструкция на главно стебло на V-та Градска топломагистрала в участъка .... продължава в раздел VI.3), т. 1.
45231100      
Строителство

Изп-ето на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ.
Обектът на СМР представлява строеж първа категория съгласно чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенкл. на видовете строежи и ЗУТ (чл. 137, ал. 1, т. 1, б. “б“ от ЗУТ). Строежът попада в трета група съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3.1.1. от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС.
Описание на съществуващото положение и подробно изискванията към изп-е на общ. поръчка се съдържат в РАЗДЕЛ ІІ. от документацията за общ. поръчка.
Видовете СМР, които подлежат на изп-е и техните количества, са описани в приложената за остойностяване Количествена сметка – Обр. № 7 към документацията за общ. поръчка. В чертежите, част от инвестиционния проект, публикувани на Профила на купувача на Възложителя, в досието на наст. общ. поръчка се съдържа допълн. информация за дълбочината на изкопите, конфигурацията на цялото трасе и спецификата на конкретния Обект.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Територията на Столична община, Район Сердика.

Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ.
Обектът на СМР: „М16-I-12 – “Реконструкция на главно стебло на V-та Градска топломагистрала в участъка от оградата на ТЕЦ "София" до проходим колектор в УПИ XIII - 774, кв. 22, м. "Надлез Надежда", ул. "202" № 6, район Сердика, гр. София” представлява строеж първа категория съгласно чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и ЗУТ (чл. 137, ал. 1, т. 1, б. “б“ от ЗУТ). Строежът попада в трета група съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3.1.1. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.
Описание на съществуващото положение и подробно изискванията към изпълнение на обществената поръчка се съдържат в РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА от документацията за обществената поръчка.
Видовете строително-монтажни работи, които подлежат на изпълнение и техните количества, са описани в приложената за остойностяване Количествена сметка – Образец № 7 към документацията за обществената поръчка. В чертежите, част от инвестиционния проект, публикувани на Профила на купувача на Възложителя, в досието на настоящата обществена поръчка се съдържа допълнителна информация за дълбочината на изкопите, конфигурацията на цялото трасе и спецификата на конкретния Обект.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
555323.12      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Изискв. за вписване в професионален регистър:
1.1. Участниците в общ. поръчка трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към КСБ, а за чуждестранните лица – в аналогичен регистър съгласно националното законодателството на държавата, в която са установени.
Минимално ниво: участниците следва да имат правоспособност да изпълняват строежи от групата и категорията, в която попада обекта на поръчката – трета група, първа категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенкл. на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ.
Удостоверяване: Обстоятелството се удостоверява с посочване в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност, в поле: „Вписв. в съответен проф. регистър“ чрез изписване на данните за вписването в ЦПРС, респ. в аналогичен регистър, дали съответните документи са на разположение в електронен формат; посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа (рег. номер и период на валидност) и обхвата на регистрацията (групата и категорията строежи, описани в него).
Доказване: При сключване на договора възложителят изисква копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изп-е на строежи от групата и категорията, в която попада обектът на поръчката.
В случай, че участникът е чуждестр. лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган съгласно нац. законодателство, на държавата, в която е установен, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, съответно правото му да извършва дейността, обект на настоящата общ. поръчка.
Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи и документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
1.2. Участниците трябва да са вписани в Регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, а за чуждестранните лица – в аналогичен регистър съгласно националното законодателството на държавата, в която са установени.
Минимално ниво: участниците следва да имат правоспособност да извършват дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност под налягане (тръбопроводи за пара и гореща вода/ газопроводи или еквивалент).
Удостоверяване: Обстоятелството се удостоверява с посочване в съответното поле на еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност, в поле: „Вписване в съответен професионален регистър“ чрез изписване на данните за вписването в Регистъра на ДАМТН, респ. в аналогичен регистър (за чуждестранните лица), дали съответните документи са на разположение в електронен формат; посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа (рег. номер и период на валидност) и обхвата на регистрацията (вида дейности, за които е регистрирано лицето).
Доказване: При сключване на договора възложителят изисква копие на валидно Удостоверение съгласно чл. 36 от ЗТИП за поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност под налягане (тръбопроводи за пара и гореща вода / газопроводи или еквивалент), издадено от ДАМТН.
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган съгласно националното законодателство на държавата, в която е установен, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, съответно правото му да извършва дейността, обект на настоящата обществена поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Изискване за реализиран минимален общ оборот:
Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти.
Забележка: Съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП “годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът попълва в еЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, в поле: „Общ годишен оборот“ данни за неговия „годишен общ оборот“ за последните три финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, съгласно годишните му финансови отчети, както и информация за документите, въз основа на които участникът декларира данните.
Доказване: При сключване на договора участникът, избран за изпълнител следва да представи заверени копия на годишните финансови отчети за последните приключили 3 (три) финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, или техните съставни части, когато публикуването им се изисква.
2. Изискване за наличие на застраховка:
Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответното поле на еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, в поле: „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ като се посочват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа – №, дата на издаване, застраховано лице, вид на застрахованата дейност и срок на валидност) за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ за „строител“, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ (за чуждестранните лица). Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентен документ за застраховка професионална отговорност (за чуждестранните лица), съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.


1. Отн. изискв. за реализиран мин. общ оборот:
Участниците в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността да са реализирали минимален общ оборот в размер на 500 000,00 лв. (петстотин хиляди лева) изчислен на база годишните обороти.
2. Отн. изискв. за наличие на застраховка:
Участникът да е застрахован със застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ за застрахователно събитие на стойност съобразно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (най-малко за първа категория строежи).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изискв. за наличие на опит:
Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
Удостов.: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответното поле на еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, в поле „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“ с посочване и описание на строително-монтажните дейности (предмета), стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема.
Доказв.: При сключ. на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на общ. поръчка, съобразно декларираното в еЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Изискв. за персонал и/или ръководен състав с опр. проф. компетентност, който ще отговаря за изп-то на поръчката:
Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
ВАЖНО: Едно лице не може да съвместява повече от една позиция от изискуемия състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката.
Удостов.: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Част IV, Раздел В „Техн. и проф. способности“, поле „Обр. и проф. квалификация“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:
- трите имена и позиция, която ще заема лицето при изпълнение на поръчката;
-проф. квалификация на предложените лица – направление/специалност/наименование на курса, учебно заведение, където е придобито образов. или квалификацията, номер и дата на издаване на документа, удостоверяващ придобитото образов. или квалификация;
- проф. опит по специалността (когато се изисква) – посочва се месторабота, период, длъжност, основни функции.
- специфичен проф. опит (когато се изисква) – посочва се строителният обект и заеманата позиция/длъжност на лицето, като от описанието следва да става ясно какви дейности са били включ. в предмета му, съгласно изискв. на възложителя за спец. опит.
Доказв.: При сключ. на договора участникът избран за изпълнител, следва да представи Списък на персонала и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, съгласно декларираното в еЕЕДОП. както и документи, които доказват проф. компетентност на лицата (дипломи; сертификати; трудови/ сужебни книжки; удостоверения за участие в изпълнението на строителни обекти от работодател/ възложител и др.).
3. Изискв. за внедр. с-ма за управл. на качеството:
Участникът следва да прилага с-ма за управл. е на качеството.
Удостов.: При подаване на офертата, съответ. с изискв. се декларира в еЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел Г: „Стандарти за осиг. на кач. и и стандарти за еколог. управление“, поле: „Сертификати от независими органи, удостов. стандарти за осиг. на качеството“. С еЕЕДОП участникът предоставя информация за номер и дата на сертификата, кое е сертифицираното лице (на чие име е документа), дали документът е на разположение в електронен формат (посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа), обхватът на сертификацията и периодът на валидност на сертификата или еквивалентния документ, въз основа на които участникът декларира наличие на внедрена система за управление на качеството. При наличие на договор с Орган за контрол (радиографичен контрол на заварени съединения) участникът декларира данните за Сертификата за акредитация на Органа за контрол, както и номера и датата на договора, сключен между участника и Органа за контрол и срока, за който е сключен договорът. ......... продължва в раздел VI.3), т. 3.
4. Изискв. за внедрена с-ма или стандарти за опазв. на околната среда: ....... продължва в раздел VI.3), т. 4.


1. Отн. изискв. за наличие на опит:
През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил строителни дейности (на един или няколко обекта) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
За „строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ се приемат строителни дейности (на един или няколко обекта) по изграждане и/или доизграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на топлопроводи и/или газопроводи с обща дължина (тръбопроводно трасе) най-малко 1 000 м (хиляда метра).
За дата, на която е приключило изпълнението на съответното строителство се приема датата на издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.
2. Отн. изискв. за персонал и/или ръководен състав с опр. проф. компетентност, който ще отговаря за изп-то на поръчката:
а) Технически ръководител: с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ;
• проф. опит по специалността – минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността;
• спец. опит – опит като технически ръководител в изпълнението на строителни дейности (на един или няколко обекта) по изграждане и/или доизграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на топлопроводи и/или газопроводи.
б) Специалист „Контрол на качеството“:
• квалификация, удостоверена със сертификат за завършено обучение, в областта на контрола върху качеството на изпълнение в строителството и контрола на съответствието на строит. продукти със съществените изисквания по ЗУТ или еквивалентно;
в) Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“:
? завършен курс на обучение, за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентен;
г) 2 /двама/ квалифицирани заварчици по методи 141 и/или 111 за заваряване на тръби съгл. номенклатура по БДС EN ISO 4063:2011 или еквивалент, сертифицирани в съответствие с БДС EN ISO 9606-1:2018 „Изпит за квалификация на заварчици – Заваряване чрез стопяване - Част 1: Стомани“ (ISO 9606-1:2012 включително Cor 1:2012 и Cor 2:2013) или еквивалент.
д) 2 /двама/ монтажници на предварително изолирани тръби и елементи
? спец. опит – да са участвали в изпълнението на минимум един строителен обект като монтажници на предварително изолирани тръби и елементи;
е) 1 /едно/ лице, отговарящо за монтирането на система за наблюдение на течове и за свързването на алармени проводници
? спец. опит – лицето да е участвало в изпълнението на минимум един строителен обект като лице, отговарящо за/ изпълняващо монтирането на система за наблюдение на течове и за свързването на алармени проводници;
ж) 1 /едно/ лице, отговарящо за монтирането на муфи
? спец. опит – лицето да е участвало в изпълнението на минимум един строителен обект като лице отговарящо за/ изпълняващо монтирането на муфи;
з) 1 /едно/ лице, отговарящо за управлението на строителните отпадъци
? спец. опит – лицето да е участвало в изпълнението на минимум един строителен обект като лице, отговарящо за управлението на строителните отпадъци.
Заб.: При използването на експерти – чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образование – квалиф. степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Прилагат се разпоредбите на Дир. 2005/26/ЕО, както и усл. и реда за признаване на проф. квалификации, придобити в други д-ви членки и в трети д-ви, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Р Б-я. С Реш. на Мин. съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Първи нац. план за действие по взаимна оценка ...... продължава в раздел VI.3), т. 2.
3. ....... продължава в раздел VI.3), т. 3.
4. ....... продължава в раздел VI.3), т. 4.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1. За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
2. Спец. нац. осн. за отстраняване, които следва да не са налице за участниците са:
- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
- обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.
3. Освен на основанията по чл. 54 и 55 от ЗОП възложителят отстранява участници, по отношение на които е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата стойност на договора за обществената поръчка без включен ДДС. Възложителят предвижда гаранция за авансово предоставени средства в размер на авансово предоставените средства (20 % от ст-стта на договора без ДДС). Гаранциите могат да бъдат представени в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Допълнителна информация се съдържа в РАЗДЕЛ VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ГАРАНЦИИ. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР от документацията за обществената поръчка.
III.1.7)
Условията и начина на плащане за дейностите, предмет на обществената поръчка, са подробно разписани в Проекта на договор, представляващ Приложение № 1 към документацията за обществената поръчка.
III.1.8)
Възложителят не се възползва от възможността по чл. 10, ал. 2 от ЗОП и не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато определеният изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Подробно условията за изпълнение на настоящата обществена поръчка са описани в документацията за обществената поръчка (и приложенията към нея), публикувана в Профила на купувача на Възложителя, в досието на поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

19/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, 1680, ул. Ястребец 23 Б

Офертите се отварят на публично заседание. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Продължава от раздел II.1.1) ........ от оградата на ТЕЦ "София" до проходим колектор в УПИ XIII - 774, кв. 22, м. "Надлез Надежда", ул. "202" № 6, район Сердика, гр. София”“
2. Продължава от раздел III.1.3), т. 2. Изискв. за персонал и/или ръководен състав с опр. проф. компетентност, който ще отговаря за изп-то на поръчката:
Изискв. минимално/ни ниво/а:
........ на регулираните професии в д-те членки съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Дир. 2005/36/ЕО на ЕП и на Съвета от 7 септември 2005 година отн. признаването на проф. квалификации.
Под „екв. образование” следва да се разбира специалност, получена в чуждестранно учеб. заведение в еквивалентни на тези области специалн. по см. на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше обр-е и проф. направления. Под „еквив. обучение“ следва да се разбира обучение, проведено от чуждестр. обучител на теми, еквивалентни на изискваните за съответ. позиции.
3. Продължава от раздел III.1.3), т. 3. Изискв. за внедрена с-ма за у-е на качеството:
.......
Доказване: При сключ. на договора участникът избран за изпълнител, следва да представи зав. копие на сертификатите за у-е на качеството (или еквивалентните документи), декларирани в еЕЕДОП, а ако срокът на валидност е изтекъл – нов валиден сертификат или еквивалентен документ. представя заверено копие на Сертификата за акредит. на Органа за контрол (за радиогр. контрол на заварени съединения) и на договора, сключен с Органа за контрол в случай, че участникът е декларирал наличие на такъв.
Изискв. минимално/ни ниво/а:
• Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството, съответсваща на стандарт ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват строителство на преносни проводи (мрежи) на техн. инфраструктура и съоръженията към тях в областта на топлоснабдяването и газоснабдяването или еквивалентен;
• Участникът следва да прилага внедрена система за безопасен труд и здраве съгласно OHSAS 18001:2007 или еквивалент с обхват строителство на преносни проводи (мрежи) на техн. инфраструктура и съоръженията към тях в областта на топлоснабд. и газоснабд. или еквивалентен;
• Участникът следва да притежава Сертификат за акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 или еквивалент за Орган за контрол с обхват „радиографичен контрол на заварени съединения” или еквивалентен или да има сключен договор с такъв Орган за контрол, акредитиран от ИА „Българска Служба за акредитация” или от друг нац. орган по акредитация, който е страна по Многостр. споразум. за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация.
4. Продължава от раздел III.1.3), т. 4. .......
Участникът следва да прилага система за опазване на околната среда.
Удостов.: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в еЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел Г, поле: „Сертиф. от независими органи, удост. с-ми или стандарти за екологично у-е“. С еЕЕДОП участникът предоставя информ. за номер и дата на сертификата, кое е серт. лице (на чие име е документа), дали док. е на разпол. в ел. формат (посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа), обхватът на сертиф. и периодът на валидност на сертификата или еквивалентния документ, въз осн. на които участникът декларира налич. на внедрена с-ма за у-е на окол. среда.
Доказване: При скл. на дог. участникът избран за изпълнител, следва да представи зав. копие на сертификата за с-ма за управл. на ок. среда (или еквив. документ), деклариран в еЕЕДОП, а ако срокът на валидност е изтекъл – нов валиден сертификат или еквивалентен документ.
Изискв. минимално/ни ниво/а:
Участникът следва да прилага внедрена система за управл. на околната среда, съответстваща на стандарт ISO 14001:2004/2015 или еквивалент с обхват строителство на преносни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръж. към тях в областта на топлоснабдяването и газоснабдяването или еквивалентен.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1 , т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва