Информация за преписката

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"
Номер: 00640-2020-0027
Адрес на профила на купувача: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката включва:Дейност 1:Изготвяне на инвестиционен проект във фази „Технически проект“/ТП/ и „Работен проект“/РП/ по всички части, която вкл.: Дейност 1.1.Разработка на инвестиционен проект във фази:ТП и РП за сграда със специализиран високопроизв.изчислителен център, по проект „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE) Дейн.1.2. Изготвяне на ИП във фаза РП за „Външно електрозахранване“; Дейн.1.3. Изготвяне на ИП във фаза РП за „Сградно водопроводно и канализационно отклонения“; Дейност 1.4. Изготвяне ИП във фаза РП за „Топлопровод и абонатна станция“; Дейност 2.Изпълнение на строителство; Дейност № 3 - Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978629   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
2   978630   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
3   981282   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     08.06.2020 г.  10.06.2020 г. 
4   1001602   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.12.2020 г.  09.12.2020 г.