Информация за преписката

Възложител: Община Костенец
Номер: 00484-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://kostenetz.com/?q=en/content/ps-izvarshvane-smr-obekt-remont-rekonstruktsiya-sgrada-obshtinska-administratsiya
Процедура: Публично състезание
Описание: Планираните дейности са насочени към ремонт и обновяване на административната сграда на Община Костенец, като се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи строително-ремонтни дейности да се модернизира сградния фонд и да се създаде приветлива ефективна среда за работа в общинската администрация. С настоящата обществена поръчка ще се възложат дейности по топлоизолиране на калкана - частта от фасадата, която е без каменна облицовка, подмяна на всички стари прозорци и оформяне на детайла около тях, включително с топлозиолация за намаляне на топлинен мост; пароизолация, хидроизолация и ремонтни работи на покрив, термопомпена централна климатична инсталация на директно изпарение, тип VRF с отделни модули; отвеждане на образуваният кондензат от вътрешните климатични тела, посредством PVC тръби; направа на излази и кабелни линии и разпределителни табла.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978230   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.05.2020 г.  20.05.2020 г. 
2   978232   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.05.2020 г.  20.05.2020 г. 
3   997349   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.10.2020 г.  16.10.2020 г. 
4   1012262   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         05.05.2021 г.  05.05.2021 г.