Деловодна информация
00484Община Костенец
 
не
00484-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Костенец 000776349
ул. Иван Вазов № 2
Костенец BG412 2030 България
Анета Кирова - началник отдел Проекти на ЕС +359 71422308
kostenetz_adm@kostenetz.com +359 71423234

Интернет адрес/и

www.kostenetz.com

http://kostenetz.com/?q=en/content/ps-izvarshvane-smr-obekt-remont-rekonstruktsiya-sgrada-obshtinska-administratsiya


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://kostenetz.com/?q=en/content/ps-izvarshvane-smr-obekt-remont-rekonstruktsiya-sgrada-obshtinska-administratsiya
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за обект: „Ремонт и реконструкция на сградата на Общинска администрация в гр. Костенец, община Костенец с цел подобряване..прод. VI.3
45000000      
Строителство

Планираните дейности са насочени към ремонт и обновяване на административната сграда на Община Костенец, като се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи строително-ремонтни дейности да се модернизира сградния фонд и да се създаде приветлива ефективна среда за работа в общинската администрация.
С настоящата обществена поръчка ще се възложат дейности по топлоизолиране на калкана - частта от фасадата, която е без каменна облицовка, подмяна на всички стари прозорци и оформяне на детайла около тях, включително с топлозиолация за намаляне на топлинен мост; пароизолация, хидроизолация и ремонтни работи на покрив, термопомпена централна климатична инсталация на директно изпарение, тип VRF с отделни модули; отвеждане на образуваният кондензат от вътрешните климатични тела, посредством PVC тръби; направа на излази и кабелни линии и разпределителни табла.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
368781.41      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45320000      
45400000      
45261000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр. Костенец, административна сграда на Община Костенец

Планираните дейности са насочени към ремонт и обновяване на административната сграда на Община Костенец, като се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи строително-ремонтни дейности да се модернизира сградния фонд и да се създаде приветлива ефективна среда за работа в общинската администрация.
С настоящата обществена поръчка ще се възложат дейности по топлоизолиране на калкана - частта от фасадата, която е без каменна облицовка, подмяна на всички стари прозорци и оформяне на детайла около тях, включително с топлозиолация за намаляне на топлинен мост; пароизолация, хидроизолация и ремонтни работи на покрив, термопомпена централна климатична инсталация на директно изпарение, тип VRF с отделни модули; отвеждане на образуваният кондензат от вътрешните климатични тела, посредством PVC тръби; направа на излази и кабелни линии и разпределителни табла
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение (СИ)    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
368781.41      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Ремонт и реконструкция на сградата на Общинска администрация в гр. Костенец, община Костенец с цел подобряване на нейната енергийна ефективност” по ОП ПРСР

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от „първа група, четвърта категория”, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ и чл. 8, ал. 1 от Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи или по- висока категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени..
*строежи от I група, IV категория*, включват: жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители, включително реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория
Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване:
При подаване на оферта участниците декларират годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност /номер на Удостоверението, група и категория, валидност/ в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, респ. в аналогичен регистър посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието се доказва от лицето/лицата което/които ще изпълнява/т строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП и чл. 3, ал. 3 от ЗКС.
Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя копие на Удостоверение и валиден талон за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. В случай, че избраният за изпълнител е чуждестранно лице – удостоверение от аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
За повече информация: http://register.ksb.bg/.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да имат застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството – 100 000 лева. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата.
Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. (чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ). Когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят ще изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги. (чл. 171а, ал. 2 от ЗУТ)
*Разяснение: следва да се има предвид, че застраховка по чл. 171 от ЗУТ е специализирана – тя касае само „строителя” /чл. 171, ал. 1 от ЗУТ/. Ако съдружник в обединение-участник, което не е ЮЛ, няма да участва при изпълнение на строителството, то тогава по силата на текста на законовата норма той не може да застрахова отговорността си на основание на специална клауза, която като императивна, не подлежи на разширително тълкуване и приложение.


Участниците следва да имат застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството – 100 000 лева. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата.
Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. (чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ). Когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят ще изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги. (чл. 171а, ал. 2 от ЗУТ)
*Разяснение: следва да се има предвид, че застраховка по чл. 171 от ЗУТ е специализирана – тя касае само „строителя” /чл. 171, ал. 1 от ЗУТ/. Ако съдружник в обединение-участник, което не е ЮЛ, няма да участва при изпълнение на строителството, то тогава по силата на текста на законовата норма той не може да застрахова отговорността си на основание на специална клауза, която като императивна, не подлежи на разширително тълкуване и приложение.
Документи, с който се доказва изпълнението на тези изисквания:
При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, в поле: Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ възлиза на: ……… /номер на полицата, застраховател, стойност, валидност/.
Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя копие на застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит в изпълнение строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката;
2. Участникът следва да разполага с необходимите специалисти нужни за качественото изпълнение на обекта. Предлаганият ключов персонал от участника трябва да е със следната професионална компетентност.


1. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит в изпълнение строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката – строителство по въвеждане на енергоефективни мерки в сгради – новопостроени или съществуващи (работи по полагане на хидро и топло изолация и/или поставяне на дограма на сгради и/или изграждане, реконструкция или ремонт на отоплителна инсталация. Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване: При подаване на офертата участниците декларират съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, в поле: За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид. Преди сключване на договор Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да предостави Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да разполага с необходимите специалисти нужни за качественото изпълнение на обекта. Предлаганият ключов персонал от участника трябва да е със следната професионална компетентност: Ръководител на екипа: - Професионална квалификация: висше образование: образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“ или еквивалентна в направление на висше образование „Архитектура, строителство и геодезия“ съгласно Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване на Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, специалност Строителен инженер – строителство на сгради и съоръжения (ССС)/промишлено и гражданско строителство (ПГС), или еквивалентно образование, когато то е придобито в чужбина; - Специфичен професионален опит: опит като „Ръководител на обект“ или „Заместник ръководител екип“ при изпълнението на минимум 1 обект свързан с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка; Технически ръководител на обекта: - Професионална квалификация: степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно; - Професионален опит: опит като „технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка; Експерт „Контрол по качеството“: - Професионална квалификация: да притежава документ за завършен курс или друг вид документ, който дава възможност за изпълнение на функциите на контрол по качеството при строителство. - Професионален опит: да има опит като експерт „Контрол по качеството“ на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка; Експерт по безопасност и здраве в строителството:
- Професионална квалификация: да притежава документ за завършен курс или друг вид документ, който дава възможност за изпълнение на функциите на "специалист по безопасност и здраве", а за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени. - Професионален опит: да има опит като експерт „БЗС“ на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка; Експерт по част ОВК (отопление, вентилация и климатизация) (1 бр.): - Професионална квалификация: да притежава висше образование, специалност „Отопление, вентилация и климатизация“ или еквивалентна. - Специфичен професионален опит: опит като експерт „ОВК“ или при изпълнението на минимум 1 обект свързан с предмет, изграждане, реконструкция или ремонт на отоплителна инсталация. Под обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни работи по въвеждане на енергоефективни мерки в сгради – новопостроени или съществуващи (работи по полагане на хидро и топло изолация и/или поставяне на дограма на сгради и/или изграждане, реконструкция или ремонт на отоплителна инсталация;). продължава в допълнителна инф.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Плащанията ще се извършват под формата на авансово (30%), междинни (аванс и междинни не следва да надвишават 80% от Цената за изпълнение на Договора без ДДС) и окончателно плащане 20%, съгласно условията на проекто-договора.
Възложителят изисква от определения изпълнител, да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора e 3% (три на сто) от стойността му. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, е в размер на 100 % от тези средства и се освобождава съгласно условията на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/06/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Сградата на общинска администрация - Костенец, гр. Костенец, ул. "Иван Вазов" №2

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

...продължава от разд. II.1.1..на нейната енергийна ефективност”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0008-С01 от 04.12.2019 г. по ПРСР 2014-2020 г.
...продължава от раздел III.1.3. Забележка: Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от екипа за изпълнение.
Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване:
При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, в поле: За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството .
Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави Списък на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, както и документите, които доказват професионална компетентност на лицата.
На основание чл. 64, ал. 2 от ЗОП, Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
* Участник който не е доказал липсата на основанията за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор, ще бъде отстранен от участие.
1.Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 т. 1-7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 т. 1-5 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и Специфични национални основания за отстраняване, посочени в раздел 3 Условия за участие т. 2 Условия за допустимост на участниците от Документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 198, от ЗОП в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, или от връчване на решение за избор на изпълнител или за прекратяване , съгласно чл. 197 от ЗОП; Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва