Информация за преписката

Възложител: Община Асеновград
Номер: 00022-2020-0010
Адрес на профила на купувача: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190617jywL1639483
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка има за цел да се възстановят компрометирани участъци на тротоарни и пътни настилки от уличната мрежа и общинската пътна мрежа на територията на община Асеновград. Дейностите включени в предмета на поръчката са строително-ремонти работи с цел подобряване на тротоарните и пътните настилки на територията на Община Асеновград.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978130   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.05.2020 г.  20.05.2020 г. 
2   978133   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.05.2020 г.  20.05.2020 г. 
3   979219   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         27.05.2020 г.  27.05.2020 г. 
4   994217   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.09.2020 г.  15.09.2020 г. 
5   1012756   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.05.2021 г.  14.05.2021 г. 
6   1013795   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.05.2021 г.  31.05.2021 г.