Деловодна информация
00022
10.00.215 20/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00022-2020-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Асеновград 000471059
пл. Академик Николай Хайтов №9
Асеновград BG421 4230 България
инж. Мая Василева +359 33120280
obstina@assenovgrad.com +359 33165156

Интернет адрес/и

http://www.asenovgrad.bg/

http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190617jywL1639483


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190617jywL1639483
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
45233252      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка има за цел да се възстановят компрометирани участъци на тротоарни и пътни настилки от уличната мрежа и общинската пътна мрежа на територията на община Асеновград.
Дейностите включени в предмета на поръчката са строително-ремонти работи с цел подобряване на тротоарните и пътните настилки на територията на Община Асеновград.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
500000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

:  2

II.2) Описание 1

Текущ ремонт на общинска пътна мрежа на територията на община Асеновград. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

община Асеновград

Изпълнението на поръчката обхваща общинска пътна мрежа на Община Асеновград и се състои в извършване на следните видове СМР, както следва:
?Земни работи: оформяне, попълване, почистване на банкети, канавки, направа на земни окопи и др.
?Поддържане и ремонт на пътни настилки: ремонт, изкърпване (ръчно и/или машинно) на пътни настилки с всички дейности по съответното СМР, включително и изпълнение на асфалтови кръпки по технологията „Печматик”
?Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности: почистване и/или ремонт на съществуващи водостоци, направа дренаж, при необходимост, изпълнение на отводнително съоръжение, демонтаж, доставка и монтаж на бетонови бордюри 20/20/50 и др.
?Почистване от растителност по банкети на общински пътища – оформяне на корони на дървета (над 20 год), изсичане на храсти и млада гора, косене на тревни площи (ръчно и машиннно) и др.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за отстраняване на дефекти    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
166666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Текущ ремонт на улици в населените места на територията на община Асеновград 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

община Асеновград

Ремонта на уличната мрежа в населените места на територията на Община Асеновград, обхваща изпълнението на комплекс от ремонтни работи, които имат за цел да възстановят експлоатационното състояние на уличната мрежа.
Предмет на поръчката е изкърпване на уличните платна, където е необходимо, повдигане на ревизионни шахти по уличните платна, ремонт на тротоарни настилки с нови или съществуващи тротоарни плочи.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за отстраняване на дефекти    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
333333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от група и категория в която попада обекта на поръчката, а именно:
•За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Текущ ремонт на общинска пътна мрежа на територията на община Асеновград - II група III категория.
•За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Текущ ремонт на улици в населените места на територията на община Асеновград - II група IV категория.
За чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът посочва еквивалентен документ, доказващ регистрация членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен, и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден. За чуждестранно лице в ЕЕДОП се посочва еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка.
Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, като се посочва, информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се доказва с представяне на заверено копие от удостоверение за регистрация в ЦПРС или еквивалентен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът, респективно член на обединение, който ще изпълнява СМР в процедурата трябва да притежава валидна застраховка “Професионална отговорност в строителството” по чл.171 от ЗУТ с покритие относимо към категорията на обектите, предмет на строителството на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора.
Когато участникът е обединение, застраховката се представя от всеки член от обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. За чуждестранните лица изискването се прилага, съгласно чл. 171а от ЗУТ.
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, т. 5 от ЕЕДОП с посочване на информация за размера на застрахователната полица, нейният номер, срок на валидност и от кого е издадена.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на застрахователна полица за „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ или еквивалентна.


Участникът, респективно член на обединение, който ще изпълнява СМР в процедурата трябва да притежава валидна застраховка “Професионална отговорност в строителството” по чл.171 от ЗУТ с покритие относимо към категорията на обектите.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил строителство /минимум едно/ с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата.
* Под дейност, сходна с предмета и обема на поръчката следва да се разбират „строително-ремонтни дейности / изграждане / реконструкция / рехабилитация / поддържане на пътища“.
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП с посочване на информация за строителството с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът трябва да има прилага системи за управление на качеството и за опазване на околната среда.
Обхватът на внедрените системи трябва да е за строителни дейности в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Важно!!! Настоящото изискване се прилага за всички обособени позиции!!!Обстоятелството се удостоверява в част ІV, раздел Г на ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява със заверени копия на сертификати за управление на качеството и за опазване на околната среда.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
3. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица, включително такива, които отговарят за контрола на качеството и лица, които ще изпълняват строителството.
Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т. 2 на ЕЕДОП. Трябва да се посочат изчерпателни данни и информация с точно позоваване на документите свързани с придобиване от екипа на изискуемата професионална компетентност.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява с представяне на Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството.
4. Участниците в процедурата следва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. При подаване на оферта, информацията относно изискването (техника) се посочва от участника в съответна част на ЕЕДОП. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на: Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.


1. Участникът следва да е изпълнил строителство /минимум едно/ с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата.
* Под дейност, сходна с предмета и обема на поръчката следва да се разбират „строително-ремонтни дейности / изграждане / реконструкция / рехабилитация / поддържане на пътища“.
2. Участникът следва да прилага следните системи: Система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001: 2015 или еквивалентени и Система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 14001: 2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – проектиране и строителство.
3. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица, включително такива, които отговарят за контрола на качеството и лица, които ще изпълняват строителството, както следва:
- Ръководител на обекта: Образователна степен - магистър „Транспортно строителство“ или еквивалентна. Професионален опит: като ръководител на обект при изпълнение на строителство на минимум един строителен обект с обхват, сходен с предмета на поръчката;
- Технически ръководител: Образователна степен: „Строителен инженер“ или „строителен техник“, съгласно чл. 163а, ал. 2 и 3 от ЗУТ. Професионален опит: като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ при изпълнение на строителство на минимум един строителен обект с обхват, сходен с предмета на поръчката;
- Отговорник по контрола на качеството – Да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно. Професионален опит: като отговорник по контрола на качеството при изпълнение на строителство на минимум строителен обект с обхват, сходен с предмета на поръчката;
- Координатор по безопасност и здраве: Да притежава удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве при изпълнение на СМР”, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. Професионален опит: като координатор по безопасност и здраве при изпълнение на строителство на минимум един строителен обект с обхват, сходен с предмета на поръчката.
* Под строителен обект с обхват, сходен с предмета и обема на поръчката следва да се разбират строително-ремонтни дейности/изграждане/реконструкция / рехабилитация / поддържане на пътища през последните 5 /пет/ години.
4. Участниците в процедурата следва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва:
автогрейдер – 1 бр.
фреза за асфалт – 1 бр.
асфалтополагаща машина – 1 бр.
фугорез за бетон и асфалт – 1 бр.
компресор – 2 бр.
къртач – 2 бр.
валяк до 3,5т. – 1 бр.
валяк до 10 т. – 1 бр.
бандажен валяк – 1 бр.
булдозер – 1 бр.
камион самосвал до 12 т. – 2 бр.
камион самосвал над 12 т. – 1 бр.
комбиниран багер – 1бр.
машина за изпълнение по технология „Печматик” – 1 бр.
водоноска – 1 бр.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предмета на поръчката, са съгласно документацията и в съответствие с приложимото законодателство. Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени от Община Асеновград.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

08/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

административната сграда на Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. "Академик Николай Хайтов"№9, зала 517

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представителти, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми:
1. Парична сума внесена по горепосочената сметка;
2. Банкова гаранция;
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя една от предвидените форми на гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение при приключване на дейностите по договора след писмено искане от страна на изпълнителя. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:
Инвестбанк АД – Асеновград, IBAN: BG 54 IORT 73753304000003BIC: IORTBGSF.
Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 90 (деветдесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора.При представяне на гаранция за изпълнение в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.
2. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът за когото са налице някои от посочените обстоятелства, може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл.56 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалбата срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на ояблението за изменение или допълнителна информация, може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва