Информация за преписката

Възложител: Община Асеновград
Номер: 00022-2020-0009
Адрес на профила на купувача: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190903AKhl1741364
Процедура: Публично състезание
Описание: Настоящата поръчка включва изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за рехабилитация на улица „Стоян Джансъзов” в участъка от ул. „Шипка” до рехабилитирания участък от улицата (до бл. 100 на кв. Запад), като се предвижда рехабилитация на асфалтовата настилка, направа на нови тротоари и др.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978116   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.05.2020 г.  20.05.2020 г. 
2   978119   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.05.2020 г.  20.05.2020 г. 
3   994582   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.09.2020 г.  18.09.2020 г. 
4   1026548   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г.