Деловодна информация
00022
10.00.213 20/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00022-2020-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Асеновград 000471059
пл. Академик Николай Хайтов №9
Асеновград BG421 4230 България
инж. Мая Василева +359 33120280
obstina@assenovgrad.com +359 33165156

Интернет адрес/и

http://www.asenovgrad.bg/

http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190903AKhl1741364


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190903AKhl1741364
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ”,ГР. АСЕНОВГРАД – ОТ УЛ. „ШИПКА ДО НОВ АСФАЛТ“
45233252      
Строителство

Настоящата поръчка включва изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за рехабилитация на улица „Стоян Джансъзов” в участъка от ул. „Шипка” до рехабилитирания участък от улицата (до бл. 100 на кв. Запад), като се предвижда рехабилитация на асфалтовата настилка, направа на нови тротоари и др.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
330166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Асеновград

Настоящата поръчка включва изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за рехабилитация на улица „Стоян Джансъзов” в участъка от ул. „Шипка” до рехабилитирания участък от улицата (до бл. 100 на кв. Запад), като се предвижда рехабилитация на асфалтовата настилка, направа на нови тротоари и др.
Критериите по-долу
 
ДА Предложената цялостна организация на работа, както и начинът, по който ще бъдат изпълнени дейностите по проектиране и строителните работи.    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
330166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
75

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти Втора група, Трета категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.
Важно: Обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност, на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес,орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, а за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
Доказване: При сключване на договора, участникът, избран за изпълнител, следва да представи документ за вписване в ЦПРС, валиден към датата на сключване на договора. Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединение.
При участие на подизпълнител, същият трябва да отговаря на поставеното изискване за годност, съобразно дела и вида на поръчката, който ще изпълнява.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ за лицата, които ще осъществяват проектирането, покриваща минималната застрахователна сума на категорията строеж, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж, предмет на поръчката. За дейностите по изготвяне на инвестиционния проект застраховката. „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171 от ЗУТ, следва да се притежават от проектанта – юридическо лице/проектантите – физически лица по отделните части на инвестиционния проект.
2.Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, покриваща минималната застрахователна сума на категорията строеж, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж, предмет на поръчката.
Важно: За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на 14 документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, т. 5, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 1, т.1 или т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/.
Доказване: При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/, съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи,чрез които се доказва декларираната информация – заверено копие на документи доказващи наличие на застраховка „Професионална отговорност”.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват проектиране, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединение.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.


1. Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ за лицата, които ще осъществяват проектирането, покриваща минималната застрахователна сума на категорията строеж, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж, предмет на поръчката. За дейностите по изготвяне на инвестиционния проект застраховката. „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171 от ЗУТ, следва да се притежават от проектанта – юридическо лице/проектантите – физически лица по отделните части на инвестиционния проект.
2.Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, покриваща минималната застрахователна сума на категорията строеж, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж, предмет на поръчката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил успешно проектиране с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката на поне един обект. Под услуга за проектиране със „сходен предмет“ следва да се разбира проектиране на пътища и/или улици, и/или пътни съоръжения, и/или площади в урбанизирани територии, което да включва всички проектни части от настоящата обществена поръчка.
2. Участникът следва да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата. Под дейност, сходна с предмета и обема на поръчката следва да се разбират СМР за ремонт и/или изграждане на пътища и/или улици.
Обстоятелствата се удостоверяват в Част IV, Раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП с посочване на информация за строителството с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
3. Участникът трябва да има прилага системи за управление на качеството и за опазване на околната среда.
Обхватът на внедрените системи трябва да е– проектиране и строителство.
Обстоятелството се удостоверява в част ІV, раздел Г на ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява със заверени копия на сертификати за управление на качеството и за опазване на околната среда.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
4. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица, включително такива, които отговарят за контрола на качеството и лица, които ще изпълняват строителството.
Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т. 2 на ЕЕДОП. Трябва да се посочат изчерпателни данни и информация с точно позоваване на документите свързани с придобиване от екипа на изискуемата професионална компетентност.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява с представяне на Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството.


1. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил успешно проектиране с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката на поне един обект. Под услуга за проектиране със „сходен предмет“ следва да се разбира проектиране на пътища и/или улици, и/или пътни съоръжения, и/или площади в урбанизирани територии, което да включва всички проектни части от настоящата обществена поръчка.
2. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил успешно строителни дейности с предмет, идентичен или сходен с поръчката на поне един обект. Под строителни дейности със "сходен предмет" следва да се разбира изграждане и/или извършване на основен ремонт, и/или реконструкция, и/или рехабилитация на пътища и/или улици, и/или пътни съоръжения, и/или площади в урбанизирани територии, които да включват всички проектни части от настоящата обществена поръчка и да бъдат от същата категория.
3. Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на предмета на поръчката, включващ най-малко:
3.1. Екип за изпълнение на проектирането и осъществяването на авторския надзор, всеки от който притежава пълна проектантска правоспособност (ППП) по съответната част, издадено от КИИП, или еквивалентен документ (за лица, придобили квалификация извън страната) за съответния експерт, участник в проектирането, със следните минимални изисквания: /сходен обект – поне един изпълнен сходен обект/
3.1.1. Експерт „Пътно строителство“ и ръководител на екип проектиране – висше образование, специалност „Транспортно строителство“ или еквивалентна;
3.1.2. Експерт „Геодезия“ – висше образование, специалност „Геодезия“ или еквивалентна;
3.1.3. Експерт „ПБЗ“ – висше образование, инженер или еквивалентна, който притежава валидно удостоверение за безопасност и здраве или да притежава еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка;
3.1.4. Експерт „ПУСО“– висше образование, инженер или еквивалентна; да е завършил успешно квалификационен курс на обучение: „Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“ и притежаващ такъв сертификат или еквивалент.
3.1.5. Експерт „Пожарна безопасност“- висше образование, инженер или еквивалентна;
Важно: Допустимо е при наличие на изискуемата професионална компетентност и при притежание на съответните сертификати и удостоверения за проектантска правоспособност, един проектант да изработи и да осъществи авторски надзор на повече от една проектна част и да покрие въведено изискване за повече от един експерт.
3.2. Участникът трябва да разполага с екип от експерти, които отговарят за извършването на строителството, със следната професионална компетентност:
3.2.1. Технически ръководител – лице с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" или еквивалентна за участниците от други държави членки, притежаващо професионален опит по специалността мин. 2 год.
3.2.2. Специалист „Контрол на качеството“ – лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен сертификат за участниците от други държави членки, с доказан опит като специалист контрол на качеството на мин. 1 (един) изпълнен строителен обект.
Продължава в VI.3) Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предмета на поръчката, са съгласно документацията и в съответствие с приложимото законодателство.
Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени от Община Асеновград.
При откриване на настоящата процедура не е осигурено финансиране. Възложителят ще сключи договор за изпълнение, съгласно чл.114 от ЗОП. В този случай всяка от страните ще може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

08/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

административната сграда на Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. "Академик Николай Хайтов"№9, зала 517

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представителти, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Прод. от III.1.3-3.2.3. Длъжностно лице по безопасност и здраве – да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, или еквивалентен сертификат за участниците от други държави членки, и специфичен професионален опит като длъжностно лице по здраве и безопасност на мин. 1 (един) изпълнен строителен обект.
4. Участникът следва да прилага следните системи: Система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001: 2015 или еквивалентени и Система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 14001: 2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – проектиране и строителство.
Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: 1. Парична сума внесена по горепосочената сметка; 2. Банкова гаранция; 3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя една от предвидените форми на гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение при приключване на дейностите по договора след писмено искане от страна на изпълнителя. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя: Инвестбанк АД – Асеновград, IBAN: BG 54 IORT 73753304000003BIC: IORTBGSF. Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 90 (деветдесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора.При представяне на гаранция за изпълнение в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.
2. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът за когото са налице някои от посочените обстоятелства, може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл.56 от ЗОП.
3.Когато при откриване на процедурата не е осигурено финансиране всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалбата срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на ояблението за изменение или допълнителна информация, може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва