Информация за преписката

Възложител: Община Козлодуй
Номер: 00307-2020-0023
Адрес на профила на купувача: https://www.profilnakupuvacha.com/Obshtina_Kozloduy
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка e „Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на „Изграждане на гробищен парк в с. Гложене”. Видовете работи, предмет на обществената поръчка обхващат изграждане на бетонови пътеки, изграждане на ограда от поцинкована телена мрежа 4,5 кг на м2 с отвори 30/30 мм, изграждане на тоалетна с мивка и захранване с вода, изграждане на изгребна канализационна шахта и изграждане на сграда навес за тъжни ритуали еднопространствен в близост до главния вход. Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложените към документацията техническа спецификация и количествена сметка. Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не повече от 60 (шестдесет) календарни дни.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   977909   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.05.2020 г.  19.05.2020 г. 
2   977910   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.05.2020 г.  19.05.2020 г. 
3   992388   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.08.2020 г.  26.08.2020 г.