Деловодна информация
00307
16.00 - 91 19/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00307-2020-0023 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Козлодуй 000193250
ул. Христо Ботев № 13
Козлодуй BG313 3320 България
Ирена Кирилова - Попова, директор на Дирекция Обществени поръчки и проекти +973 85865
op.ob.kozloduy@gmail.com +973 80183

Интернет адрес/и

https://www.kozloduy.bg/

https://www.profilnakupuvacha.com/Obshtina_Kozloduy


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.profilnakupuvacha.com/Obshtina_Kozloduy,13696
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""
45200000      
Строителство

Предметът на обществената поръчка e „Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на „Изграждане на гробищен парк в с. Гложене”. Видовете работи, предмет на обществената поръчка обхващат изграждане на бетонови пътеки, изграждане на ограда от поцинкована телена мрежа 4,5 кг на м2 с отвори 30/30 мм, изграждане на тоалетна с мивка и захранване с вода, изграждане на изгребна канализационна шахта и изграждане на сграда навес за тъжни ритуали еднопространствен в близост до главния вход.
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложените към документацията техническа спецификация и количествена сметка.
Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не повече от 60 (шестдесет) календарни дни.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
79166.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

Мястото за изпълнение на поръчката е село Гложене, община Козлодуй, Република България.

Предметът на обществената поръчка e „Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на „Изграждане на гробищен парк в с. Гложене”. Видовете работи, предмет на обществената поръчка обхващат изграждане на бетонови пътеки, изграждане на ограда от поцинкована телена мрежа 4,5 кг на м2 с отвори 30/30 мм, изграждане на тоалетна с мивка и захранване с вода, изграждане на изгребна канализационна шахта и изграждане на сграда навес за тъжни ритуали еднопространствен в близост до главния вход.
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложените към документацията техническа спецификация и количествена сметка.
Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не повече от 60 (шестдесет) календарни дни.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
79166.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Оферти, съдържащи ценови предложения, надвишаващи посочената прогнозна стойност ще бъдат отстранени от участие в обществената поръчка, като неотговарящи на това предварително обявено условие.
Финансовите средства за изпълнение на поръчката ще бъдат осигурени от бюджета на Община Козлодуй.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват четвърта група, трета категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице - еквивалентен документ или декларация от компетентните органи, съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, които са предмет на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език. В случай на участник-обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
Удостоверяване: Обстоятелството се удостоверява с посочване в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел А: „Годност“, поле 1) от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Участникът следва да посочи информация за номер на Удостоверението за вписване в Централния професионален регистър на строителя, както и срок на валидност на контролния талон, неразделна част от удостоверението, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
ДОКАЗВАНЕ: В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП се представя заверено копие на валидно Удостоверение от Камара на строителите в България или декларация от участника, че същият е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват четвърта група, трета категория, съобразно Правилника за реда и вписване и водене на ЦПРС или е извършил съответна регистрация или еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейност по извършване на строителните работи предмет на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
Забележка: Във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите.
В случай, че до документите има достъп чрез публичен регистър или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, произтичаща от нормативен акт (чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството) или еквивалентна за участник – чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата в която е установен, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват трета категория.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва Част IV: „Критерии за подбор”, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние”, т. 5 от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата.
ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, Възложителят изисква представяне на заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
Забележка: Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, произтичаща от нормативен акт (чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството) или еквивалентна за участник – чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата в която е установен, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват трета категория.
Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят може да изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав притежаващ необходимата професионална компетентност за изпълнението на поръчката:
- Технически ръководител – минимум 1 брой.
- технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а, ал. 2 или чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ или еквивалентно за чуждестранни лица, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Удостоверяване: За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни в Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел В: „Технически и професионални способности”, поле 6 от ЕЕДОП, с посочване на имена, образование (степен, област на образование или специалност, учебно заведение).
ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, Възложителят изисква - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
2. Участникът следва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, минимум:
- Транспортна техника – самосвал - 1 бр.;
- Многофункционален багер с обем на коша мин. 0,5 м3 - 1 бр.
Удостоверяване: При подаване на офертата за удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни в Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел В: „Технически и професионални способности”, поле 9 от ЕЕДОП.
ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП участникът представя Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.


1. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав притежаващ необходимата професионална компетентност за изпълнението на поръчката:
- Технически ръководител – минимум 1 брой.
- технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а, ал. 2 или чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ или еквивалентно за чуждестранни лица, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
2. Участникът следва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, минимум:
- Транспортна техника – самосвал - 1 бр.;
- Многофункционален багер с обем на коша мин. 0,5 м3 - 1 бр.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Преди сключване на договор участникът, определен за изпълнител следва да представи:
- документи по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, включит. и за подизпълнител. и третите лица, ако има такива;
- документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС;
- в случай, че определен. изпълнител е неперсонифиц. обединение на физич. и/или юридически лица след. да представи завер. копие от удостоверен. за данъчна регистрац. и регистрация по БУЛСТАТ на създаден. обединение или екв. докум-ти съгласно законодат. на държавата, в к-то обединението е установено;
- Д-ция по чл.59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, съглас. Приложение № 2 към чл.37, ал.1 от ППЗМИП;
- Д-ция по чл.42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП, съглас. Приложение № 1 към чл.26, ал.1 от ППЗМИП;
- *Д-ция по чл.66, ал.2 от ЗМИП, съглас. Приложение № 4 към чл. 47, ал. 1 от ППЗМИП (ако е приложимо).
В случаите на чл. 112, ал.1, т. 2-4 от ЗОП Възложителят спазва разпоредбата на чл. 112, ал. 9 - 10 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

08/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Козлодуй, ул. Христо Ботев № 13, Заседателна зала на Община Козлодуй

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:
Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.
1. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обедин-я, които отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя.
2. Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелст. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако не са приложими изключ. на чл. 4 от същия закон, както и обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.
3. Участик, който след искане или покана от Възложителя не удължи или потвърди срока на валидност на офертата си.
4. Ако за уч-тник са налице някои от посочените основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, същият има право да представи доказат-ва, че е предприел мерки, които доказват надеждността му, въпреки наличието на съответн. основание за отстраняване.
5. Когато участ-кът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица, съответн. изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите и третите лица.
6. Документите, доказващи липсата на основания за отстраняване са посочените в чл. 58 от ЗОП и се представят от участника избран за изпълнител преди сключв. на договор за обществена поръчка.
7. Възложителят може да изисква от участниците, по всяко време след отваряне на офертите, да представи всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
8. При подаване на офертата, участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан с КЕП и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на рамково споразумение и дог-р.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
интернет адрес: www.nap.bg
Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ:
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331 всеки работен ден от 14:00 ч. до 17:00 ч.
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2
телефон: 02/8119443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откирване на процедура и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва