Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Искър"
Номер: 01258-2020-0003
Адрес на профила на купувача: http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile&lang=bg
Процедура: Публично състезание
Описание: Предвидено е да бъдат изпълнени дейности по топлинно изолиране на външни стени, и хидроизолация на покрив за да бъде подобрена енергийната ефективност на ДГ № 108 "Детско царство" (централа), жк. „Дружба-1“, ул. „5048“ № 5 Целта на поръчката е да се подобрят експлоатационните характеристики на сградата и да се удължи жизнения цикъл на съществуващата сграда, да се осигурят условия на здравословна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   977813   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.05.2020 г.  19.05.2020 г. 
2   977814   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.05.2020 г.  19.05.2020 г. 
3   992549   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.08.2020 г.  27.08.2020 г. 
4   996826   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.10.2020 г.  13.10.2020 г.