Деловодна информация
01258СО-район Искър
РИС20-РД93-3(1) 18/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
01258-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община-район Искър 0006963270603
бул. Кръстю Пастухов №18
София BG411 1592 България
М. Пешев +359 887430111
m.peshev@raioniskar.bg +359 28722062

Интернет адрес/и

http://raioniskar.bg/

http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile&lang=bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/1566&lang=bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност на ДГ № 108 "Детско царство" - централна сграда“
45260000      
Строителство

Предвидено е да бъдат изпълнени дейности по топлинно изолиране на външни стени, и хидроизолация на покрив за да бъде подобрена енергийната ефективност на ДГ № 108 "Детско царство" (централа), жк. „Дружба-1“, ул. „5048“ № 5
Целта на поръчката е да се подобрят експлоатационните характеристики на сградата и да се удължи жизнения цикъл на съществуващата сграда, да се осигурят условия на здравословна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
289166.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45261420      
45262690      
45443000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Детска градина №108 "Детско царство" (централа), жк. „Дружба-1“, ул. „5048“ № 5

108 ДГ „Детско царство“ се намира в кв. 48, ул. 5048, ж.к. Дружба 1. В детската градина се обучават 180 деца, 27 учители и помощен персонал. Сградата на ДГ № 108 е със сглобяема, стоманобетонна, едропанелна, безскелетна конструкция, изпълнена с монтажни елементи от номенклатура за студентски общежития „Ос-Гл-68” на „Главпроект”-София и от разработено „Допълнение на номенклатура Ос-Гл-68 за детски заведения” на „Софстройпроект”. Естеството и количеството на строителните работи са подробно описани в „Техническата спецификация“ и включва дейности по топлинно изолиране на външни стени, и хидроизолация на покрив за да бъде подобрена енергийната ефективност на сградата. Пълен достъп до „Техническата спецификация“ е осигурен на профила на купувача на възложителя на електронния адрес на обществената поръчка:
http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/1566&lang=bg
Критериите по-долу
 
ДА „Подход за изпълнение на предмета на поръчката“    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
289166.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18/05/2020 (дд/мм/гггг) / 31/10/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Предвижда се възможност за отлагане изпълнението на договора в хипотезата на чл.114 от ЗОП до осигуряване на финансиране.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да има регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Р. България, за изпълнение на строежи от трета категория, първа група съгласно чл.137 от ЗУТ.
Доказване: При подаване на оферта участниците декларират годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност /номер на Удостоверението, група и категория, валидност/ в ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност.
Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
За повече информация: http://register.ksb.bg/.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Когато участникът е чуждестранно лице, следва да представи копие от документ, удостоверяващ вписването му в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Подизпълнителите трябва да отговарят на горепосочения критерий за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за \отстраняване от процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Всеки участник следва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл.171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Минимално изискване:
Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ за строителство, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума/застрахователното покритие да съответства за обекти трета категория. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата.
Документи, с който се доказва изпълнението на тези изисквания:
При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, /номер на полицата, застраховател, стойност, категория обекти/.
Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя копие на застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ.
За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника.
Подробна информация е указана в документацията на обществената поръчка.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен и/или сходен с тези на поръчката - минимум 1 /една / дейност.
* Под „идентичен и/или сходен” с предмета на поръчката навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира изграждане и/или преустройство, и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на сгради /обекти от трета категория.
* Под обем „идентичен и/или сходен” с предмета на поръчката навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция на сгради/обекти с РЗП не по-малко от 2000.00 кв.м.
Доказване: При подаване на офертата участниците декларират съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“.
Участникът следва да разполага със следния персонал и ръководен състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката:
1) Технически ръководител - строителен инженер, „бакалавър“ или „магистър” по една от следните специалности: Строителство на сгради и съоръжения, Промишлено и гражданско строителство и/ или еквивалентна специалност, със общ професионален стаж по специалността минимум 5 (пет) години и опит като технически ръководител минимум на обект във връзка с изграждане и/или преустройство, и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на сгради /обекти от трета категория.
2) Специалист - контрол на качеството - лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност и/или еквивалентно, с доказан опит като специалист контрол на качеството по време на изпълнение на строителни работи на минимум един строителен обект от трета категория;
3) Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност, или за координатор по безопасност и здраве или еквивалентно, с доказан опит като специалист ЗБУТ по време на изпълнение на строителни работи на минимум един строителен обект от трета категория;
Доказване: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в това число:
? Експерт/специалист (трите имена и позиция/длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);
? Образование (степен, специалност, година на дипломиране, номер на диплома, учебно заведение);
? Професионална квалификация (направление, година на придобиване, номер на издадения документ, издател);
? Професионален опит (месторабота, период).
При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“
Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което включва минимум 1500 (хиляда и петстотин) кв. м. фасадно скеле.
Участникът предоставя (декларира) в ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ информацията за техническо оборудването, което ще ползва.
3.4. Всеки участник следва да прилага в работата си и да притежава сертификати за внедрени системи в областта на строителството:
- EN ISO 9001:2015 - Системи за управление на качеството и/ или еквивалентно;
- EN ISO 14001:2015 - Системи за управление на околната среда и/или еквивалентно
Подробна информация е указана в документацията на обществената поръчка.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. София, бул. "Кръстю Пастухов" №18, ет.3, зала 301

Получените оферти се отварят на публично засенание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени лица. Упълномощените лица следва да представят заверени копия на пълномощните.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

I.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
1. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП.
2. Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП се отнасят за:
а/. лицата, които представляват участника;
б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника, съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват, съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв или документите, удостоверяващи правосубектността му.
Когато участникът или юридическото лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.
3. а) Когато лицата по т.2. са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.
б) Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по т.2., информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.
в) В ЕЕДОП по буква а) могат да се съдържат и обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.3 - 6 и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
г) При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 - 6 и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.
д) Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.
4. В случай че по време на провеждане на процедурата настъпи някое обстоятелство от основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП участникът е длъжен да уведоми писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпването му.
5. При поискване от страна на възложителя, участниците са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществява дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал.2 и ал.3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите които заемат.
6. Участник, за когото са налице основания за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т. 2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП.
Забележка: Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на надеждност, тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето свързано със съответното обстоятелство.
II. Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка e в размер на пет на сто (5%) от стойността на договора за обществената поръчка без ДДС. Същата се освобождава от Възложителя в срок до 90 дни след изп. на договора.
III.Процедурата по възлагане се открива при условията на неосигурено финансиране. В случай, че не бъде осигурено финансиране от Столична община, се прилага хипотезата на чл.114 от ЗОП като в проекта на договор се предвижда клауза за отложено плащане.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18, ет.4
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 1-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва