Информация за преписката

Възложител: "Български пощи" /"БП"/ ЕАД
Номер: 00276-2020-0010
Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/bg/zop
Процедура: Публично състезание
Описание: „Ежедневни, текущи и аварийни строително–ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД с 6 обос. позиции: об.поз.№1 „Ежедневни, текущи и аварийни строително– ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД– за обекти на територията на РУ„Западен регион”; об.позиция №2 „Ежедневни, текущи и аварийни строително– ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД– за обекти на територията на РУ„Южен централен регион”; об.позиция №3 „Ежедневни, текущи и аварийни строително–ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД– за обекти на територията на РУ „Югоизточен регион”; об.поз.№4 „Ежедневни, текущи и аварийни строително– ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД – за обекти на територията на РУ „Северен централен регион”; об.поз.№5 „Ежедневни, текущи и аварийни строително–рем.работи в сгради, стопан. от БП ЕАД– за обекти на терит.на РУ "Североизточен регион”; об.поз.№6 „Ежедневни, текущи и аварийни строит.-ремонтни работи в сгр., стопан.от БП ЕАД-за обекти на тер.на ЦУ на БП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/06/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   977088   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.05.2020 г.  14.05.2020 г. 
2   977090   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         14.05.2020 г.  14.05.2020 г. 
3   986475   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         02.07.2020 г.  02.07.2020 г.