Деловодна информация
00276"Български пощи"ЕАД
ОП-13-2 14/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00276-2020-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Български пощи ЕАД 121396123
ул.Академик Стефан Младенов № 1 бл.31
София BG411 1700 България
Нели Владимирова +359 29493188
n.vladimitova@bgpost.bg +359 2-962-5329

Интернет адрес/и

http://www.bgpost.bg

http://www.bgpost.bg/bg/zop


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bgpost.bg/bg/zop
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пощенски услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД с 6 (шест) обособени позиции.
45000000      
Строителство

„Ежедневни, текущи и аварийни строително–ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД с 6 обос. позиции: об.поз.№1 „Ежедневни, текущи и аварийни строително– ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД– за обекти на територията на РУ„Западен регион”; об.позиция №2 „Ежедневни, текущи и аварийни строително– ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД– за обекти на територията на РУ„Южен централен регион”; об.позиция №3 „Ежедневни, текущи и аварийни строително–ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД– за обекти на територията на РУ „Югоизточен регион”; об.поз.№4 „Ежедневни, текущи и аварийни строително– ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД – за обекти на територията на РУ „Северен централен регион”; об.поз.№5 „Ежедневни, текущи и аварийни строително–рем.работи в сгради, стопан. от БП ЕАД– за обекти на терит.на РУ "Североизточен регион”; об.поз.№6 „Ежедневни, текущи и аварийни строит.-ремонтни работи в сгр., стопан.от БП ЕАД-за обекти на тер.на ЦУ на БП.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД – за обекти на територията на РУ „Западен регион” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Структурните единици на „Български пощи” ЕАД на територията на РУ „Западен регион”

Съгласно техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
280000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД – за обекти на територията на РУ „Южен централен регион” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Структурните единици на "Български пощи" ЕАД на територията на РУ „Южен централен регион”.

Съгласно техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД – за обекти на територията на РУ „Югоизточен регион” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Обекти на БП ЕАД на територията на РУ „Югоизточен регион”

Съгласно техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД – за обекти на територията на РУ „Северен централен регион” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Обекти на БП ЕАД на територията на РУ „Северен централен регион”.

Съгласно техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
220000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД – за обекти на територията на РУ „Североизточен регион” 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Обекти на БП ЕАД на територията на РУ „Североизточен регион”

Съгласно техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД – за обекти на територията на ЦУ на БП ЕАД” 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Обекти на територията на ЦУ на БП ЕАД

Съгласно техническата спесификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, за категория строежи минимум първа група – от III до IV категория строежи, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), а чуждестранните лица – в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.
Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, подизпълнителите трябва да отговарят на критерия за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
При подаване на офертата съответствието с критерия годност се посочва в раздел А: Годност на Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

Няма изисквания.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да е изпълнил дейности за строителство с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата;
2. Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката;
3. Участникът да разполага техническо оборудване, съоръжения и инструменти, собствени, наети или предоставени от трети лица, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
4. Участниците следва да имат въведена система за контрол на качеството;
5. Участникът да представи поименна застрахователна полица за „трудова злополука” на работниците и служителите или съответните щатни длъжности. Участникът представя поименни застрахователни полици „трудова злополука” за минимум 20 човека, валидни към датата на подаване на офертата.


Изисквания към техническите и професионални способности на участниците:
1. Участникът трябва да е изпълнил дейности за строителство с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
За целите на настоящата поръчка дейност за строителство със сходен предмет е извършвани ежедневни, текущи и авариини ремонти на сгради, изпълнени в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, като е необходимо участниците да декларират изпълнените дейности в ЕЕДОП, част IV Критерии за подбор, раздел В Технически и професионални способности, точка 1б).
2. Участникът да разполага минимум с:
- 20 човека за всеки месец за период от една година назад, от датата на подаване на офертата. Доказва се с Декларация обр.1 към НОИ за броя на осигурените служители на трудов договор на участника за всеки от месеците за посоченият период /включително/ и Удостоверение от НАП за броя на осигурените лица към момента на подаване на офертата.
- участникът да разполага с инженерно-технически персонал за ръководство при изпълнение на поръчката.
За доказване съответствието с критерия за подбор участникът следва да представи поименен списък и справка за образователна и професионална квалификация на наличния персонал, с който ще изпълняват поръчката в отделните градове на съответния регион.
3. Участникът да разполага техническо оборудване, съоръжения и инструменти, собствени, наети или предоставени от трети лица. За доказване съответствието с критерия за подбор участникът представя списък по образец.
4. Участниците следва да имат въведена система за контрол на качеството съгласно стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалени
За доказване съответствието с критерия за подбор участникът представя сертификати за въведени системи за управление на качеството или еквивалентни съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015.
Съотвествието с посоченото изискване участниците декларират в ЕЕДОП, част IV Критерии за подбор, раздел В Технически и професионални способности, точка 12).
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

В публичното състезание могат да участват всички заинтересовани български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки и услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Участниците трябва да отговарят на поставените изисквания в документацията. Оценката на офертите се извършва по критерий "най-ниска цена", на основание чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Определеният изпълнител следва да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора за обществена поръчка, без ДДС за съответната обособена позиция. Избраният изпълнител сам определя в каква форма да предостави гаранция за изпълнение на поръчката (чл. 111, ал. 5 ЗОП). Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор за съответната обособена позиция.
III.1.7)
Финансовите условия и начините на плащане са описани в документацията за участие и в проектодоговора.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Обществената поръчка следва да бъде изпълнена съгласно условията на документацията и техническите спецификации.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/06/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Централно управление на Български пощи ЕАД, София ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1 бл.31, зала 212.

Съгласно чл. 54, ал. 2 ППЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1-т.5 от ЗОП. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице посочените в закона изключения, както и когато участниците са свързани лица по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП), както и при наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 и т.7 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва