Информация за преписката

Възложител: Община Ковачевци
Номер: 00841-2020-0006
Адрес на профила на купувача: http://kovachevtsi.com/?page_id=223
Процедура: Публично състезание
Описание: „Зимна поддръжка (кръпки) на общинска пътна мрежа в община Ковачевци – 2020 г.“ . Настоящата процедура се възлага в съответствие с утвърдения План за зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на община Ковачевци. След извършен оглед на пътните участъци и след преминаването на зимния сезон е необходимо да се предприемат необходимите дейности по затваряне на повърхностни пукнатини по настилката, обработка върху трошенокаменни и асфалтови настилки, изкърпване на дупки, ремонт на отделни повреди и деформаци и др. Пълно описание на предмета на настоящата поръчка е дадено в Раздел „Техническа спецификация” от документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976946   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.05.2020 г.  13.05.2020 г. 
2   976951   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.05.2020 г.  13.05.2020 г. 
3   988958   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.07.2020 г.  27.07.2020 г. 
4   1005142   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2021 г.  19.01.2021 г.