Деловодна информация
00841
П-853 13/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00841-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ковачевци 000386694
Община Ковачевци
село Ковачевци BG414 2450 България
Бойка Лозанова - ВрИД Директор Дирекция Т|ериториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие +359 886747178
oba_kovachevtsi@abv.bg +359 886747178

Интернет адрес/и

http://kovachevtsi.com

http://kovachevtsi.com/?page_id=223


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://kovachevtsi.com/?page_id=14092
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Зимна поддръжка (кръпки) на общинска пътна мрежа в община Ковачевци – 2020 г.
45233141      
Строителство

„Зимна поддръжка (кръпки) на общинска пътна мрежа в община Ковачевци – 2020 г.“ .
Настоящата процедура се възлага в съответствие с утвърдения План за зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на община Ковачевци. След извършен оглед на пътните участъци и след преминаването на зимния сезон е необходимо да се предприемат необходимите дейности по затваряне на повърхностни пукнатини по настилката, обработка върху трошенокаменни и асфалтови настилки, изкърпване на дупки, ремонт на отделни повреди и деформаци и др.
Пълно описание на предмета на настоящата поръчка е дадено в Раздел „Техническа спецификация” от документацията.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
105645      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233141      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

На територията на община Ковачевци

„Зимна поддръжка (кръпки) на общинска пътна мрежа в община Ковачевци – 2020 г.“ .
Настоящата процедура се възлага в съответствие с утвърдения План за зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на община Ковачевци. След извършен оглед на пътните участъци и след преминаването на зимния сезон е необходимо да се предприемат необходимите дейности по затваряне на повърхностни пукнатини по настилката, обработка върху трошенокаменни и асфалтови настилки, изкърпване на дупки, ремонт на отделни повреди и деформаци и др.
Пълно описание на предмета на настоящата поръчка е дадено в Раздел „Техническа спецификация” от документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
105645      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник в процедурата трябва да е вписан задължително в Централния професионален регистър на строителя за четвърта категория строежи, съгласно ЗУТ, а чуждестранни лица - в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка в която са установени.
Изискването се отнася и за членовете на обединение, което ще изпълнява строителството.
Доказване : При подаване на офертата участникът декларира съответствието с критериите за подбор чрез предоставяне на единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, попълнен в съответната част. На основание чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят изисква от участниците да представят заверено копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерии в ЕЕДОП, попълнен в съответната част. На основание чл.67, ал.5 от ЗОП възложителя изисква от участниците да представят документи доказващи информацията в ЕЕДОП, а именно : Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за общ оборот се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
2. При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП. На основание чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят изисква от участниците да представят заверено копие на документ по чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП – застраховка „Професионална отговорност“.
Чуждестранните участници представят еквивалентни доказателства, съобразно националния си закон.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. Участникът да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови години в размер равен или по-голям от 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лв.
2. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката. Ако участникът е обединение изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява строителството съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП в съответната част. На основание чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят изисква от участниците документи, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП, а именно :
- Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен от удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
2. Документи за доказване на изискването: валиден сертификат за система за управление на качеството или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството – сходно с предмета на поръчката – (заверено копие).
Сертификатът за система за управление на качеството трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


1. Участникът следва през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата да има изпълнено строителство идентично или сходно с предмета на обществената поръчка.
2. Участникът трябва да има сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството и за управление на околната среда, както следва :
Участникът следва да притежава сертификация за система за управление на качеството или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството – сходно с предмета на поръчката.
Под строителство идентично или сходно с предмета на обществената поръчка следва да се разбира строителство при което е изпълнявано СМР или СРР - рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на пътища от общинска и/или републиканска пътна мрежа и/или улици в населени места.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/06/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателната зала на Община Ковачевци

На публичното заседание по отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на ръзложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва