Информация за преписката

Възложител: Община Червен бряг
Номер: 00122-2020-0008
Адрес на профила на купувача: https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha
Процедура: Публично състезание
Описание: Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Червен бряг по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на община Червен бряг“; Обособена позиция № 2 „Рехабилитация на ул. „Г. Бенковски“, гр. Червен бряг (от ул. „Славейков“ до ул. „Стара планина“) Пълният обхват на дейностите, включени в предмета на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация и проекта на договори за изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящата документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976831   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.05.2020 г.  13.05.2020 г. 
2   976832   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.05.2020 г.  13.05.2020 г. 
3   986293   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.07.2020 г.  01.07.2020 г. 
4   1001431   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.12.2020 г.  03.12.2020 г. 
5   1003245   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.12.2020 г.  23.12.2020 г.