Деловодна информация
00122
11-00-158 13/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00122-2020-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Червен бряг 000414154
ул.Антим №1
Червен бряг BG314 5980 България
инж.Евгения Николова – ст.експерт +359 65992340
evgeniq_nikolova17@abv.bg +359 65992351

Интернет адрес/и

http://chervenbryag.bg

https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Червен бряг по обособени позиции
45233252      
Строителство

Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Червен бряг по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на община Червен бряг“; Обособена позиция № 2 „Рехабилитация на ул. „Г. Бенковски“, гр. Червен бряг (от ул. „Славейков“ до ул. „Стара планина“)
Пълният обхват на дейностите, включени в предмета на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация и проекта на договори за изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящата документация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1333333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на община Червен бряг 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

гр. Червен бряг, гр.Койнаре, с. Горник, с. Чомаковци, с. Девенци, с. Реселец, с. Бресте, с. Ракита, с. Сухаче, с. Рупци, с. Лепица, с. Глава, с. Телиш, с. Радомирци

Дейностите включват: почистване от наноси по пътното платно и растителност покрай бордюри; технологично фрезоване на участъци от съществуваща настилка; запечатка с емулсия; изкърпване на единични дупки и деформации;доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес и др.
Пълният обхват на дейностите, включени в предмета на поръчката, са подробно описани в Техническата спецификация и проекта на договор за изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящата документация.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1252272.13      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Дейностите по настоящата поръчка се финансират от националния бюджет, въз основа на издадено Постановление на Министерски съвет № 373 от 2019 г.

II.2) Описание 1

Рехабилитация на ул. „Г. Бенковски“, гр. Червен бряг (от ул. „Славейков“ до ул. „Стара планина“) 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

гр. Червен бряг

Дейностите включват:демонтаж на стари бетонови бордюри;изкоп на неподходящ материал за подготовка
на основата за изграждане на тротоари, подходи към имотите и нови дъждоприемни шахти;Демонтаж на съществуващи стари тротоарни плочи;доставка и монтаж на нови бетонови бордюри;доставка и полагане на несортиран трошен камък;направа на тротоар от бетонови плочи;доставка и полагане на неплътен асфалтобетон;направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка и др.
Пълният обхват на дейностите, включени в предмета на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация, проект и проекта на договор за изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящата документация.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
81061.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Дейностите по настоящата поръчка се финансират от националния бюджет, въз основа на издадено Постановление на Министерски съвет № 373 от 2019 г.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За двете обособени позиции:
Участниците трябва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от Втора група, Четвърта или по-висока категория или да притежават еквивалентна такава регистрация в професионален, или търговски регистър в държавата, в която са установени, за участниците – чуждестранни лица.
При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява строителни дейности, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП(Част IV„Критерии за подбор”, Раздел А „Годност“, поле „Вписване в съответен професионален регистър“).
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с изискването се доказва с представяне на заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (за повече информация: http://register.ksb.bg/). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За двете обособени позиции:
Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, покриваща минималната застрахователна сума (100 000 лв.) на категорията строеж, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж, предмет на поръчката.
При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява строителни дейности, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва с представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или съответен валиден еквивалентен документ за чуждестранните лица, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


За двете обособени позиции:
Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, покриваща минималната застрахователна сума (100 000 лв.) на категорията строеж, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж, предмет на поръчката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. За двете обособени позиции: През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, съответният участник трябва да е изпълнил минимум една строителна дейност с предмет идентичен или сходен с този на настоящата поръчка.За строителна дейност с предмет „сходен с този на настоящата поръчка“ се приема изграждане (ново строителство) и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт и/или текущ ремонт на пътища от републиканската пътна мрежа и/или общинската пътна мрежа и/или улици.Възложителят не поставя изискване за обема на изпълнените сходни дейности.При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 1. се декларира в еЕЕДОП(Част IV „Критерии за подбор”,Раздел В „Технически и професионални способности“, поле „Извършени строителни дейности от конкретния вид“).В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва със списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на поръчката,придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.При подаване на оферта за повече от една обособена позиция минималното изискване се прилага без натрупване по отношение на позициите,за които участникът е подал оферта, т.е. участникът трябва да е изпълнил през последните 5 (пет)години от датата на подаване на офертата поне една строителна дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката без значение за колко обособени позиции участва. 2. Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен екип с определена професионална компетентност за изпълнението на предмета на поръчката, включващ най-малко:2.1.За Обособена позиция № 1–Ръководител екип на обекта – да притежава висше образование с квалификация „строителен инженер“ или „архитект“ или средно образование с професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ или „Техника“ или еквивалентна квалификация;За Обособена позиция № 2 – Технически ръководител на обекта – да отговаря на изискванията по чл. 163а, ал. 4, изр. 1 от Закона за устройство на територията, а именно да притежава висше образование с квалификация „строителен инженер“ или „архитект“ или средно образование с професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ или „Техника“ или еквивалентна квалификация;2.2.За двете обособени позиции:Специалист „Контрол на качеството“ – да притежава валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ;2.3.За двете обособени позиции:Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ – да притежава валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение за длъжностно лице по безопасност и здраве или еквивалентно;Едно лице не може да съвместява две и повече длъжности. При участие и по двете обособени позиции, участниците могат да предложат за всяка една от тях един и същ ръководен експертен екип.На етап подаване на офертата чуждестранните лица следва да притежават съответната професионална компетентност, съгласно националното им законодателство, която да обуславя признаването на съответната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации (ЗППК).При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 2. се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, поле „Образователна и професионална квалификация“).В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горните изисквания се доказва с представяне на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния екип, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

1. За двете обособени позиции: През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, съответният участник трябва да е изпълнил минимум една строителна дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка.
За строителна дейност с предмет „сходен с този на настоящата поръчка“ се приема изграждане (ново строителство) и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт и/или текущ ремонт на пътища от републиканската пътна мрежа и/или общинската пътна мрежа и/или улици.Възложителят не поставя изискване за обема на изпълнените сходни дейности. 2. Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен екип с определена професионална компетентност за изпълнението на предмета на поръчката, включващ най-малко:За Обособена позиция № 1–Ръководител екип на обекта – да притежава висше образование с квалификация „строителен инженер“ или „архитект“ или средно образование с професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ или „Техника“ или еквивалентна квалификация;За Обособена позиция № 2 – Технически ръководител на обекта – да отговаря на изискванията по чл. 163а, ал. 4, изр. 1 от Закона за устройство на територията, а именно да притежава висше образование с квалификация „строителен инженер“ или „архитект“ или средно образование с професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ или „Техника“ или еквивалентна квалификация;
За двете обособени позиции:Специалист „Контрол на качеството“ – да притежава валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ;
За двете обособени позиции:Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ (ЗБУТ) – да притежава валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение за длъжностно лице по безопасност и здраве или еквивалентно;
Важно!!! Едно лице не може да съвместява две и повече длъжности. При участие и по двете обособени позиции, участниците могат да предложат за всяка една от тях един и същ ръководен експертен екип.На етап подаване на офертата чуждестранните лица следва да притежават съответната професионална компетентност, съгласно националното им законодателство, която да обуславя признаването на съответната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации (ЗППК).При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 2. се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, поле „Образователна и професионална квалификация“).В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горните изисквания се доказва с представяне на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния екип, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.При подаване на оферта участникът декларира съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП). еЕЕДОП се попълва в съответствие с чл. 67 от ЗОП и указанията в документацията за участие, като се попълват единствено приложимите към настоящата процедура текстове.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.При подписване на д-ра,изп-лят представя гаранция за изп-е в размер на 3% от неговата стойност без ДДС, за съответната об. позиция. Гаранцията се представя в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и срока за задържане или освобождаване на гаранцията са уредени в проекта на д-р.
2.Гаранция която обезпечава авансовото плащане, е в размер на 100 % от тези средства, като условията и срока за нейното задържане или освобождаване са уредени в проекта на д-р.
3.Условиятата, размера и начина на плащане са посочени в проекта на д-р.
4. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1,т.1,3,4 и 5 от ЗОП, чл.107 от ЗОП, чл. 69 от ЗПКОНПИ, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 от ЗОП. Обстоятелствата се декларират в съответните раздели на еЕЕДОП. Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/06/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр.Червен бряг, ул."Антим"№1, ет.6, заседателната зала

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени лица, както и средствата за масово осведомяване, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 198, от ЗОП в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, или от връчване на решение за избор на изпълнител или за прекратяване , съгласно чл. 197 от ЗОП; Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва