Информация за преписката

Възложител: Национален военен университет /НВУ/ "Васил Левски" - Велико Търново
Номер: 00456-2020-0004
Адрес на профила на купувача: https://www.nvu.bg/node/2456
Процедура: Открита процедура
Описание: Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 4 обособени позиции. В обхвата на строително-монтажните дейности по всички обособени позиции са включени следните дейности: 1. Топлоизолационни строителни работи; 2. Покривни работи. Ремонтните дейности се извършват с цел нормалното и безопасно функциониране на сградите и привеждането им в съответствие с действащата нормативна уредба за строителство в Р. България.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976726   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.05.2020 г.  15.05.2020 г. 
2   976729   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.05.2020 г.  15.05.2020 г. 
3   998859   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.11.2020 г.  06.11.2020 г. 
4   1007302   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.02.2021 г.  11.02.2021 г. 
5   1019628   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.08.2021 г.  30.08.2021 г. 
6   1021576   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.10.2021 г.  05.10.2021 г. 
7   1030142   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.02.2022 г.  16.02.2022 г.