Деловодна информация
00456НВУ "Васил Левски"
2032 12/05/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
12/05/2020 (дд/мм/гггг)
00456-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Национален военен университет Васил Левски 129009094
бул. България № 76
Велико Търново BG321 5000 България
Тодор Русев Йорданов +359 62618851
pur@nvu.bg +359 62618899

Интернет адрес/и

www.nvu.bg

https://www.nvu.bg/node/2456


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.nvu.bg/node/2456
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Национален военен университет Васил Левск 129009094
бул. България № 76
Велико Търново BG321 5000 България
Цивилен служител Анелия Джурова +359 62-618824
pur@nvu.bg +359 62-618899

Интернет адрес/и

www.nvu.bg

https://www.nvu.bg/node/2456

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 4 обособени позиции
45000000      
Строителство

Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 4 обособени позиции.
В обхвата на строително-монтажните дейности по всички обособени позиции са включени следните дейности:
1. Топлоизолационни строителни работи;
2. Покривни работи.
Ремонтните дейности се извършват с цел нормалното и безопасно функциониране на сградите и привеждането им в съответствие с действащата нормативна уредба за строителство в Р. България.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
834333.31      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Ремонт на покриви на склад Въоръжение ,склад Бойни припаси и склад Инженерен и Химически – с. Беляковец 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на сградния фонд на НВУ.

В обхвата на строително-монтажните дейности са включени следните дейности:
1. Топлоизолационни строителни работи;
2. Покривни работи.
Ремонтните дейности се извършват с цел нормалното и безопасно функциониране на сградите и привеждането им в съответствие с действащата нормативна уредба за строителство в Р. България.
Критериите по-долу
 
ДА П-2 - Предлаган подход, план за работа и организация, описани в техническото предложение    10
П-3 - Стратегия за вътрешно фирмен контрол върху технологичната последователност и качество на строителните процеси    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
93333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ремонт на 6 бр. покриви на сграда № 16 – Автоучастък, сгради № 24 и 40 – гаражи, сгради № 22, № 46 и № 47 – работилници във ВР 1195 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на сградния фонд на НВУ

В обхвата на строително-монтажните дейности са включени следните дейности:
1. Топлоизолационни строителни работи;
2. Покривни работи.
Ремонтните дейности се извършват с цел нормалното и безопасно функциониране на сградите и привеждането им в съответствие с действащата нормативна уредба за строителство в Р. България
Критериите по-долу
 
ДА П-2 - Предлаган подход, план за работа и организация, описани в техническото предложение    10
П-3 - Стратегия за вътрешно фирмен контрол върху технологичната последователност и качество на строителните процеси    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
333333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общовойскови“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на сградния фонд на НВУ

В обхвата на строително-монтажните дейности са включени следните дейности:
1. Топлоизолационни строителни работи;
2. Покривни работи.
Ремонтните дейности се извършват с цел нормалното и безопасно функциониране на сградите и привеждането им в съответствие с действащата нормативна уредба за строителство в Р. България
Критериите по-долу
 
ДА П-2 - Предлаган подход, план за работа и организация, описани в техническото предложение    10
П-3 - Стратегия за вътрешно фирмен контрол върху технологичната последователност и качество на строителните процеси    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
291666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изработка на покривна конструкция на сгради № 8 и № 38 във факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, гр. Шумен 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на сградния фонд на НВУ

В обхвата на строително-монтажните дейности са включени следните дейности:
1. Топлоизолационни строителни работи;
2. Покривни работи.
Ремонтните дейности се извършват с цел нормалното и безопасно функциониране на сградите и привеждането им в съответствие с действащата нормативна уредба за строителство в Р. България
Критериите по-долу
 
ДА П-2 - Предлаган подход, план за работа и организация, описани в техническото предложение    10
П-3 - Стратегия за вътрешно фирмен контрол върху технологичната последователност и качество на строителните процеси    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
115999.99      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение на I -ва група, III -та категория строеж, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор като попълват раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването се доказва с представяне на копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение на I -ва група, III -та категория строеж, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ. За чуждестранни лица – аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят ще изиска от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, доказващи изпълнението на горното изискване, а именно: копие на документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строежи от I -ва група, III -та категория строеж, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ. При сключването на договор, избраният за изпълнител - чуждестранно лице представя документ, с който следва да се докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация, съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците, следва да имат:
- валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ или еквивалент,
Удостоверяване:
При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, буква Б „Икономическо и финансово състояние“.
Доказване:
Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят ще изиска от участника, определен за Изпълнител, да предостави документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност" или еквивалент.
Ако е приложимо, когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


1. Участниците, следва да имат:
- валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ или еквивалент,
по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за строителство за съответната категория строеж III-та категория, съгласно чл. 137, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнение на строителството.
Удостоверяване: При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV,Раздел В Технически и професионални способности от ЕЕДОП.Преди сключването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави Списък на строителството сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67,ал.5 ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
2. Всеки участник да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката. Удостоверяване: В част ІV, раздел „В“, т. 6 на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участниците посочват лицата, които ще изпълняват поръчката, с описани всички необходими данни за професионалната им компетентност, подлежащи на преценка за съответствие с поставените от възложителя изисквания. Доказване: В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП за доказване на съответствие с поставения критерий за подбор се представят следните документи: списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
Възложителят поставя следните изисквания към документите, които доказват професионалната компетентност на лицата:
- да не са издадени от самото лице, тъй като в този случай ще представляват деклариране на определени обстоятелства, а не удостоверяване;
- да са издадени от лице, чието качество има отношение към изпълнената дейност, поради което може надеждно да удостовери изпълнението ? (възложител, работодател, длъжностно лице с удостоверителни функции и др.)
- в тях да се съдържат всички необходими данни, подлежащите на преценка за съответствие с поставените от възложителя изисквания.
3. Всеки участник трябва да прилага система за управление на околна среда.
Удостоверяване:По отношение изкисванията, посочени в т.3. участникът попълва съответното поле от раздел Г:Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV:Критерии за подбор отЕдинен европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП).Доказване:Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а,ал.2отЗакона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки за чуждестранните лица. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството/опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай или участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


1. Участникът следва да е изпълнил, за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) дейност (строителство) с предмет и обем сходен с тези на поръчката.
Под „дейност (строителство), с предмет и обем сходен с тези на поръчката“, следва да се разбира извършване на строително-ремонти дейности на покривни конструкции на сгради за обществено ползване.
2. Всеки участник следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, който включва минимум по 1 брой от следните технически лица:
- Технически ръководител, който да отговаря на условията по чл. 163а, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ с минимум 3 години опит при изпълнението на обекти;
- Специалист по контрол на качеството - правоспособно лице, отговарящо за контрола на качество на изпълнение на строителството, за съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност;
- Координатор по безопасност и здраве в строителството - лице завършило курс на обучение за безопасност и здраве при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентен курс на обучение съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, и/или по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.
3. Участникът трябва да прилага система за управление на околна среда, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001 или еквивалентен действащ стандарт, с обхват в областта на строителството
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участниците, определени за изпълнители по съответната обособена позиция, предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му. След подписването на договора и в случай на предвидено авансово плащане, Изпълнителят представя гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение/аванс. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение/аванс са посочени в договора за обществена поръчка.
Продължава в Раздел VI.3)
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

17/02/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

НВУ "Васил Левски", гр. Велико Търново, бул. "България" № 76, Дом на културата, ет. 2

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Съгласно чл.47,ал.1 от ППЗОП офертите се представят от участниците или от упълномощени от тях представители – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Право да участва в процедурата има лице, което отговаря на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл.54,ал.1,чл.55,ал.1,т.1 и 5 от ЗОП и основанията по чл. 107 от ЗОП. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), по чл.3,т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен в случаите на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и по чл. 327 „б“ от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Р България (ЗОВСРБ). Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид (еЕЕДОП), като се попълва в съответствие с чл.67 от ЗОП и указанията в документацията за участие. Представеният еЕЕДОП трябва да бъде подписан с квалифициран ел. подпис от съответните лица съгласно чл.54,ал.2 и 3 от ЗОП. Към еЕЕДОП се прилагат документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо); копие от документ за създаване на обединение (когато е приложимо) и следната информация:1.правата и задълженията на участниците в обединението;2.разпределение на отговорността между членовете на обединението, включително солидарност на отговорността;3.дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;4. представляващ обединението партньор. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключване на договора участникът, избран за изпълнител, представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива, както и Декларации по чл.59, ал.1, т.3 и и чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Обстоятелствата по чл.55,ал.1,т.1 и 5 от ЗОП са:
1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чужд. лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
2. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата.
Продължение от Раздел III.2.2) Начинът на плащане е уреден в проекта на договор - Приложение № 5 към документацията за участие в обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196 от ЗОП, при спазване на срока, посочен в чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
На основание чл. 197, ал. 1 т. 7, б. "а" и "д" от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва