Информация за преписката

Възложител: Община Раднево, област Стара Загора
Номер: 00662-2020-0008
Адрес на профила на купувача: http://46.40.124.24:81/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на обществената поръчка е „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Полски Градец, Община Раднево - I етап“. Видовете работи се реализират в съответствие с изготвен и одобрен инвестиционен проект. В предмета на поръчката се включва изпълнението на 31 /тридесет и един/ клона на водопроводната мрежа. Общата дължина на проектираните водопроводи за етап 1 е : 4618м. Предвидена е подмяна на водопроводната мрежа с нова като новите водопроводи ще са както следва: DN160PEHD-44м; DN125PEHD-1 667м и DN90PEHD-2 907м; Също така е предвиден монтаж на пожарни хидранти през 200м, а за изпразване на водопровода са проектирани оттоци /задължителни пожарни хидранти/ в най-ниските места на водопроводите. При преминаването на водопровода по мостовете е предвидено окачването му по греда от конструкцията на съоръжението. Предвидени са и три броя преминавания през дерета с бетонови прагове.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976687   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.05.2020 г.  12.05.2020 г. 
2   976690   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.05.2020 г.  12.05.2020 г. 
3   991225   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.08.2020 г.  18.08.2020 г. 
4   1011373   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.04.2021 г.  16.04.2021 г.