Деловодна информация
00662
1400249 12/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00662-2020-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Раднево 000817956
Община Раднево, ул. Митьо Станев № 1
Раднево BG344 6260 България
Николай Добрев - Началник отдел “Общeствени поръчки“ +359 41781235
obshtina@obshtina.radnevo.net +359 41782280

Интернет адрес/и

https://radnevo.bg/

http://46.40.124.24:81/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://46.40.124.24:81/ZopView.aspx?DosieID=325
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Полски Градец, Община Раднево - I етап”
45232151      
Строителство

Предмет на обществената поръчка е „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Полски Градец, Община Раднево - I етап“.
Видовете работи се реализират в съответствие с изготвен и одобрен инвестиционен проект. В предмета на поръчката се включва изпълнението на 31 /тридесет и един/ клона на водопроводната мрежа. Общата дължина на проектираните водопроводи за етап 1 е : 4618м. Предвидена е подмяна на водопроводната мрежа с нова като новите водопроводи ще са както следва:
DN160PEHD-44м; DN125PEHD-1 667м и DN90PEHD-2 907м; Също така е предвиден монтаж на пожарни хидранти през 200м, а за изпразване на водопровода са проектирани оттоци /задължителни пожарни хидранти/ в най-ниските места на водопроводите.
При преминаването на водопровода по мостовете е предвидено окачването му по греда от конструкцията на съоръжението. Предвидени са и три броя преминавания през дерета с бетонови прагове.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1278277.16      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232151      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

с. Полски Градец, Община Раднево

Съществуващата водопроводна мрежа е от етернитови тръби ?80мм и ?60мм, които се предвижда да бъдат подменени в определени компрометирани участъци и на всички сградни отклонения в дадения участък. Част от предвидените за изпълнение дейности са както следва: КЛОН 1: ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ-м3-32.5;ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ-м3-19.9;НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО-м3-19.9;ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО-м3-48.9;РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ-м3-48.9;ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/-м3-4.3;ОБСИПКА С ПЯСЪК НАД ТРЪБА /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/-м3-14.0;ВРЪЩАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА ЗА ЗАСИПВАНЕ-м3-52.8;ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗКОПИ ЗЕМНИ ПОЧВИ-м3-52.8;
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ-м3-52.8;УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ-м2-76.0;
НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD DN90; DN125-бр.-4.0;УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК-бр.-2.0;ВОДОЧЕРПЕНЕ-мсм-0.6;Д-КА И М-Ж НА ТРЪБИ PEHD DN 160-1MPa-м-45;Д-КА И М-Ж ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PEHD DN160/160-бр.-1;Д-КА И М-Ж ЗАВАРЯЕМА ДЪГА PEHD DN160-90гр.-бр.-2;Д-КА И М-Ж ЗАВАРЯЕМА ДЪГА PEHD DN125-30гр.-бр.-1;Д-КА И М-Ж ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN 160/125-бр.-2;Д-КА И М-Ж ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN125-бр.-4;Д-КА И М-Ж СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PEHD DN125-бр.-4;Д-КА И МОНТАЖ АДАПТОР ГЛАДЪК DN 150-бр.-1;Д-КА И М-Ж НА ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМА МУФА DN160-бр.-1;Д-КА И М-Ж НА СПИРАТЕЛЕН КРАН DN125-1MPa /комплект/-бр.-2;НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ-бр.-4;ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ-м-45;ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ-100 м.-0.45;ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА-м-45; ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ УКРЕПЕН Н=или<2М-м3-12.6;ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ-м3-2.1;НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО -м3-2.1;НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО-м3-5.4;ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО-м3-7.5;РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ-м3-7.5;ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/-м3-1.3;ОБСИПКА С ПЯСЪК НАД ТРЪБА /вкл.доставка, транспорт, полагане и уплътняване/-м3-3.8;ДОСТАВКА И МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/-м3-2.4;ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С УПЛЪТНЯВАНЕ ПРЕЗ 0.20см-м3-7.4;УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ-м2-16.8;ОСНОВА ЗА АСФ.НАСТИЛКА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК-м3-2.9;ВОДОЧЕРПЕНЕ-мсм-0.5;
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ PEHD Ф25 - 1MPa-м-16;Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ PEHD90 - 3/4''-бр.-2;Д-КА И М-Ж 'КОЛЯНО PEHD С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 25-3/4''-бр.-2;Д-КА И М-Ж ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА PEHD ф25-3/4''-бр.-4;Д-КА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕРНА ШАХТА 3/4"-бр.-2; ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ-м3-26.0;ИЗКОПИ С ОГР.ШИР БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СЛ.СК.ПОЧВА-м3-14.0;ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ-м2-45.0; ОБР.ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ-м3-30.0; НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО-м3-10.0; ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ СКАЛНИ МАСИ-м3-10.0; РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ СКАЛНИ МАСИ-м3-10.0; КОФРАЖ СТЕНИ НАД 15СМ-м2-43.0;КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ДО 15СМ-м2-2.0; ПОЛАГАНЕ БЕТОН М100 ПОДЛОЖЕН-м3-0.5;ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА СТЕНИ-м3-3.3;ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ-м3-1.4;ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ЗАКРИТИ РЕЗЕРВОАРИ 2ПЛАСТА 2СМ 100-м2-0.2;ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6-12ММ ОТ А1 И А2-кг-355.0; НАПРАВА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН КАПАК-бр.1;НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО Ф18-10 бр.-0.6; Д-КА И М-Ж НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ DN50-м-7; Д-КА И М-Ж НА СК DN50-бр.-2; Д-КА И М-Ж ФЛАНЦИ КЪМ СТ. ТРЪБИ ф50-бр.-8; Д-КА И М-Ж ФИЛТЪР DN50-бр-1; Д-КА И М-Ж ВОДОМЕР-бр.-1; Д-КА И М-Ж ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК PEHD DN50-бр.-2 и други дейности, съгласно КС.
Аналогични дейности са предвидени за изпълнение за всеки един от 31-те клона на воропровода, подлежащ на реконструиране.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката – П1    40%
Срок за реакция за отстраняване на дефекти – П2    10%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
1278277.16      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

П1 = (Cmin/Ci)x100 =....(брой точки) ;П2 = (Pmin/Pi) х 100 =...(брой точки); П3 = (Цшт/Ц1) х 100 =....(брой точки); П-л П1 се оценява срок в месеци; П2 се оценява срок в календарни дни; Пок-л П3 се оценява цена без вкл. ДДС; Комплексна оценка = П1х40%+П2х10%+П3х50%; Максимум КО = 100т. Оценяването си извършва съгласно Методиката.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката – четвърта група, минимум втора категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
•При подаване на офертата съответствието с изискването участникът декларира в част IV „Критерии за подбор”, раздел А от ЕЕДОП.
•В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участникът следва да представи заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката.
В случай, че участникът е чуждестранно лице, на този етап той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която е установен, доказващ вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
•В случаите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката.
В случаите, когато строителят е лице, което има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата, в която е установено, във вр. с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, преди сключването на договора следва се впише в ЦПРС по реда на Закон за Камарата на строителите и да представи заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност" на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строеж – втора категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, а за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България - съответен валиден аналогичен документ, съгласно чл. 171а от ЗУТ.
•При подаване на офертата участниците попълват раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
•В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участниците следва да представят доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“, в случай че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни, а за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България - еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност" на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строеж – втора категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, а за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България - съответен валиден аналогичен документ, съгласно чл. 171а от ЗУТ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да е изпълнил строит-во с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.За строителство „идентично или сходно“ с предмета и обема на обществената поръчка, следва да се разбира: Изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция на водопроводна и/или канализационна мрежа (на един, или няколко обекта) с дължина минимум 4 500 л.м. Под "изпълнено строителство" се разбира такова, което независимо от започването му, е приключило в горепосочения пет годишен период, считано от датата на подаване на офертата.
•Обстоятелството се доказва с представяне на документи, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Списък на дейностите, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойностите, датата на която е приключило изпълнението, мястото вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, състоящ се от минимум: Кл. експерт 1: Технически ръководител на обекта- да отговаря на изискванията по чл. 163 а от ЗУТ, а именно да е техн. правосп. лице, получило диплома от акредит. висше у-ще с квалификация „стр-инженер“, „инж.;, или диплома за средно образование с четиригодишен курс на обучение; За чуждестр. лица-документ за призната техническа правосп. при условията на взаимност и диплома, легализирана по съответния ред;- да притежава профес.опит в сферата на строит-вото не по-малко от 5 г;- да е участвал като техн. ръковод-л при изпълнението на минимум 1 /един/ обект за изпълнение на СМР, сходни с предмета на поръчката.
Кл. експерт 2: Инженер - В и К- да притежава диплома за завършено висше образование, специалност „ВиК", „ХМС", „ХТС" или екв., квалиф. инж./„бакалавър“ или по-висока с проф.квалиф-я/ или екв. образов. степен, придобита в чужбина, в области екв.на посочените специалности;- да притежава проф.опит в сферата на строителството не по-малко от 5 г.
Кл. експерт 3: Инженер – геодезист- да притежава диплома за завършено висше образов-е, специалност „Геодезия” или екв. образов. степен, придобита в чужбина, в области екв. на посочените специалности;- да притежава проф. опит в сферата на строителството не по- малко от 5г.
Кл. експерт 4: Експерт - Контрол на Качеството- да притежава удостов. за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на стр-вото и за контрол на съотв. на строит. продукти със същ.изисквания за безопасност или екв. документ;- да притежава проф.опит в сферата на контрол на качеството не по-малко от 5 г.
Кл. експерт 5: Експерт - Здравословни и безопасни условия на труд -да е преминал квалиф. курс по безопасни условия на труд при извършване на СМР и притежаващ актуално Удостов.за координатор по БЗ, съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за мин. изискв. за ЗБУТ при извършване на СМР или екв.- да притежава проф. опит като коорд. по БЗ на стр. обекти не по –малко от 3г.
•Обст.се доказва с представяне на документи, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Списък на перс., който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръков с-в, които ще отговарят за изпълн-то, както и докум., докщазващи проф. компет. на лицата.
3. Участникът следва да прилага:? с-ма за упр. на кач.по БДС EN ISO 9001:2015 или екв., с обхват на сертиф-я, вкл. СМР;
?с-ма или стандарт за оп. на ок., съгл.БДС EN ISO 14001:2015 или екв. с обхват на сертиф. вкл. СМР.
• Доказва се с валиден сертиф., удостоверяващ съотв. със с-ма за управл-е на кач-вото, съгласно БДС EN ISO 9001:2015 или екв., с обхват на сертиф. вкл. СМР и валиден сертиф., удостов. съотв. със с-ма или стандарт за опазв. на ок. среда с-но БДС EN ISO 14001:2015 или екв. с обхват на сертиф-я, вкл. СМР.


1.Участникът трябва да е изпълнил строит-во с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.За строителство „идентично или сходно“ с предмета и обема на обществената поръчка, следва да се разбира: Изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция на водопроводна и/или канализационна мрежа (на един, или няколко обекта) с дължина минимум 4 500 л.м. Под "изпълнено строителство" се разбира такова, което независимо от започването му, е приключило в горепосочения пет годишен период, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, състоящ се от минимум: Кл. експерт 1: Технически ръководител на обекта- да отговаря на изискванията по чл. 163 а от ЗУТ, а именно да е техн. правосп. лице, получило диплома от акредит. висше у-ще с квалификация „стр-инженер“, „инж.;, или диплома за средно образование с четиригодишен курс на обучение; За чуждестр. лица-документ за призната техническа правосп. при условията на взаимност и диплома, легализирана по съответния ред;- да притежава профес.опит в сферата на строит-вото не по-малко от 5 г;- да е участвал като техн. ръковод-л при изпълнението на минимум 1 /един/ обект за изпълнение на СМР, сходни с предмета на поръчката.
Кл. експерт 2: Инженер - В и К- да притежава диплома за завършено висше образование, специалност „ВиК", „ХМС", „ХТС" или екв., квалиф. инж./„бакалавър“ или по-висока с проф.квалиф-я/ или екв. образов. степен, придобита в чужбина, в области екв.на посочените специалности;- да притежава проф.опит в сферата на строителството не по-малко от 5 г.
Кл. експерт 3: Инженер – геодезист- да притежава диплома за завършено висше образов-е, специалност „Геодезия” или екв. образов. степен, придобита в чужбина, в области екв. на посочените специалности;- да притежава проф. опит в сферата на строителството не по- малко от 5г.
Кл. експерт 4: Експерт - Контрол на Качеството- да притежава удостов. за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на стр-вото и за контрол на съотв. на строит. продукти със същ.изисквания за безопасност или екв. документ;- да притежава проф.опит в сферата на контрол на качеството не по-малко от 5 г.
Кл. експерт 5: Експерт - Здравословни и безопасни условия на труд -да е преминал квалиф. курс по безопасни условия на труд при извършване на СМР и притежаващ актуално Удостов.за координатор по БЗ, съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за мин. изискв. за ЗБУТ при извършване на СМР или екв.- да притежава проф. опит като коорд. по БЗ на стр. обекти не по –малко от 3г.
3. Участникът следва да прилага:? с-ма за упр. на кач.по БДС EN ISO 9001:2015 или екв., с обхват на сертиф-я, вкл. СМР;
?с-ма или стандарт за оп. на ок., съгл.БДС EN ISO 14001:2015 или екв. с обхват на сертиф. вкл. СМР.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Финансирането на настоящата обществена поръчка се осигурява със средства от (ПУДООС).Съгласно Решение на Управителния съвет на ПУДООС от заседание, проведено на 01.04.2020 г. (Протокол №1/01.04.2020 г.) е прието да бъде отпусната безвъзмездна помощ на Община Раднево в размер до 1 533 932,59 лв. с вкл. ДДС за реализация на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Полски Градец, Община Раднево - I етап“.Към датата на откриване на обществената поръчка не е осигурено финансиране. Договорът с избрания изпълнител ще бъде сключен при условията на чл. 114 от ЗОП.Преди подписване на договора, участникът определен за изпълнител следва да представи гаранция за изп. на договора,в размер на 1% от стойността му без вкл.ДДС.Услов.относно освобож.и задържане на гар.за посочени в проекта на договор.Гаранц.може да е в една от следн.форми:парична гар.,банкова гар.,застраховка,която обезп.изпълн.чрез покритие отговорн.на изпълнителя.Участ.опрд.за изпълн.сам избира форм.на гаранция.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/11/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/06/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр. Раднево, Общинска администрация, ет. 3, зала № 315

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

При изготвяне на офертите си, участ.следва да спазват задълж.си,свързани с данъци и осигуровки,опазване на окол.среда,закрила на заетостта и усл.на труд.
В процед.може да участва всяко български или чуждестранно лице, за което не са на лице основанията за отстраняване по чл.54 ал. 1 от ЗОП. Докум.свърз.с участието в процедурата, се представят от участника, или чрез упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. Раднево, Община Раднево, Област Стара Загора, п.к.6260,ул.„Митьо Станев"№ 1,стая 204-деловодство.Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:наименов.на участника,вкл.участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспо., телефон и по възможност-факс и електронен адрес; наименов.на поръчката.
ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид. Същият следва да бъде цифрово подписан от всички задължени лица и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата.Форматът,в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. За нуждите на настоящата обществена поръчка, Община Раднево е създала образец на ЕЕДОП(Образец № 2)към настоящата документация,публикуван в електронната преписка на обществената поръчка,чрез използване на безплатна услуга чрез информационната система еЕЕДОП. Системата е достъпна на следния адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
Основания за отстраняване:
- участник по отношение, на когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон, участници, които са свързани лица и участници за които важи забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
- участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията за участие.
- участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.
- участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.
-участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП.
- участник, който е подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност.
-лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:
• Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
интернет адрес: www.nap.bg
Национален осигурителен институт (НОИ)
Контактен център: 0700 14 802
Адрес: гр.София, 1303, бул."Александър Стамболийски" № 62-64
Интернет адрес: www.noi.bg
• Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ:
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331 всеки работен
ден от 14:00 ч. до 17:00 ч.
Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/
• Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва