Информация за преписката

Възложител: Община Трън
Номер: 00147-2020-0008
Адрес на профила на купувача: http://tran.bg/site/page.php?27
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на поръчката включва строителни дейности, във връзка с необходимостта от основни ремонти на сгради собственост на Община Трън разположени в гр. Трън, както следва: сграда в която се помещават предоставяните социални услуги от Резидентен тип находяща се в гр. Трън, ул. „Васил Левски“ №18, първи етаж от сградата на Община Трън, находяща се в гр. Трън, пл. „Владо Тричков“ №1 и сградата в която се помещава отдел местни данъци и такси, към Община Трън находяща се в гр. Трън, ул. „Мосаловска“ №1, санитарните възли в сградата на община Трън находяща се в гр. Трън, пл. „Владо Тричков“ №1 в съответствие с приложената към настоящата документация и техническа спецификация за всяка от обособените позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976664   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.05.2020 г.  12.05.2020 г. 
2   976665   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.05.2020 г.  12.05.2020 г. 
3   995106   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.09.2020 г.  25.09.2020 г. 
4   1023973   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.11.2021 г.  19.11.2021 г. 
5   1023974   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.11.2021 г.  19.11.2021 г. 
6   1023976   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.11.2021 г.  19.11.2021 г.