Деловодна информация
00147
03 00-137 12/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00147-2020-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Трън 000386790
пл. „Владо Тричков” № 1
Трън BG414 2460 България
инж. Евгения Такова +359 77319616
obshtina_tran@mail.bg +359 77787315

Интернет адрес/и

http://tran.bg/

http://tran.bg/site/page.php?27


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://tran.bg/site/page.php?27
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Основни ремонти на сгради собственост на Община Трън по 4 (четири) обособени позиции
45200000      
Строителство

Предметът на поръчката включва строителни дейности, във връзка с необходимостта от основни ремонти на сгради собственост на Община Трън разположени в гр. Трън, както следва: сграда в която се помещават предоставяните социални услуги от Резидентен тип находяща се в гр. Трън, ул. „Васил Левски“ №18, първи етаж от сградата на Община Трън, находяща се в гр. Трън, пл. „Владо Тричков“ №1 и сградата в която се помещава отдел местни данъци и такси, към Община Трън находяща се в гр. Трън, ул. „Мосаловска“ №1, санитарните възли в сградата на община Трън находяща се в гр. Трън, пл. „Владо Тричков“ №1 в съответствие с приложената към настоящата документация и техническа спецификация за всяка от обособените позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
158332      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Основен ремонт на сградата на социални услуги „Резидентен тип” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр. Трън, Община Трън, Република България

Предвидени са следните видове работи:.
- Обръщане вътрешно около прозорци и врати с гипсокартон;
- Доставка и монтаж ръбохранители около прозорци и врати;
- Външно подмазване около прозорци и врати;
- Шпакловка около прозорци и врати;
- Грундиране в/у шпакловка;
- Боядисване с латекс около прозорци и врати с отсичан;е
- Демонтаж стара дограма и врати;
- Пренасяне, натоварване и извозване на стара дограма;
- Доставка и монтаж на РVС дограма;
- Доставка и монтаж подпрозоречен алуминиев перваз.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)    50 точки
Цена
50 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
87500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Финансирането на обществената поръчка се осигурява от бюджетните средства на Община Трън.

II.2) Описание 1

Основен ремонт и преустройство първи етаж от административна сграда на Община Трън 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр. Трън, Община Трън, Република България

Предвидени са следните видове работи:
- Дограма - Доставка и монтаж на интериорни AL врати и Подмазване и обръщане на витрина – вход;
- Настилки - Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд за връзка стари - нови покрития по под помещение персонал, Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка, Доставка и полагане гранитогрес, вкл.цим.лепило, Доставка и полагане на цокъл, вкл. цим.лепило и лайсна.
- Мазилки, обшивки, облицовки и бои по стени - Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон, вкл. лента, шпакловка, обръщане и др и Доставка и полагане на грунд и 2 пласта латекс по стени;
- Тавани - Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон, вкл. конструкция, лента, шпакловка и др. и доставка и полагане на грунд и 2 пласта латекс по тавани;
- Други - Доставка и монтаж на LED осветителни тела, Доставка и монтаж на ключове – осветление; Доставка и монтаж на контакти;
- Ремонт тоалетни - Демонтаж фаянсова облицовка и гранитогрес; Облицовка с фаянс; Настилка гранитогрес; Латекс па стени и тавани; Грундиране с дълбоко проникващ грунд.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)    50 точки
Цена
50 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
41666.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Финансирането на обществената поръчка се осигурява от бюджетните средства на Община Трън.

II.2) Описание 1

Основен ремонт на сграда на местни данъци и такси към Община Трън 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр. Трън, Община Трън, Република България.

Предвидени са следните видове работи:
- Зазиждане на прозарци;
- Очукване на вароцим. Мазилка;
- Вароциментава мазилка по външна стена;
- Направа изкоп за фондамент;
- Кофраж за колони;
- Направа на арматура;
- Доставка и полагане на бетон В 20;
- Демонтаж водосточни тръби;
- Доставка и монтаж на водосточни тръби;
- Доставка и монтаж кривки;
- Доставка и монтаж на водосточни казанчета;
- Грундиране по стени;
- Доставка фасадно скеле;
- Стръгане стара боя;
- Грундиране на стени;
- Доставка и монтаж на топлоизолация EPS 5 см монтаж PVC мрежа, шпакловка две ръце, грундиране и минерална мазилка
- Фасаден латекс цветен.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)    50 точки
Цена
50 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
16666.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Финансирането на обществената поръчка се осигурява от бюджетните средства на Община Трън.

II.2) Описание 1

Обособена позиция №4: Основен ремонт санитарни помещения ет.1 и ет.2 – 4 бр. общинска администрация. 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр. Трън, Община Трън, Република България

Обособена позиция №4: Основен ремонт санитарни помещения ет.1 и ет.2 – 4 бр. общинска администрация:
Доставка и монтаж на вътрешни врати
Гипсова шпакловка по стени и тавани
? Грундиране стени и тавани
Облицовка с фаянсови плочи
Настилка с гранитогрес
Грундиране
Доставка и монтаж на порцеланови мивки
Боядисване
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)    50 точки
Цена
50 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
12500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Финансирането на обществената поръчка се осигурява от бюджетните средства на Община Трън.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи за първа група, пета категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС). Когато участник е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото трябва да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.
Изискването се прилага за всяка една от обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в ЦПРС, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При условията начл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 1, като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на документ доказващ наличие на застраховка „Професионална отговорност”.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
Забележка: Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа - предмет на поръчката (пета категория или по-висока) или еквивалентна за участник – чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата в която е установен.
Забележка: Изискването се прилага за всяка една от обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.1, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
При условията на чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.2, чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи в Част IV, раздел В, т. 6) лицата от ръководния екип, които ще изпълняват поръчката в това число:
- Специалист/експерт (две имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка)
- Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)
- Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)
- Специфичен опит (участие в проекти/обекти, сходни с предмета на поръчката, вкл. длъжност).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на членовете на ръководния състав, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
При условията на чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).


1. През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката. Под „строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката “ следва да се разбира строително-монтажни работи по изграждане и/или основен ремонт, и/или реконструкция на сграда“.
Забележка: Възложителят не поставя изискване за обем.
Забележка: В случай, че участник е подал оферта за повече от една обособена позиция, доказването на изпълнено поне едно строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, ще означава, че участникът е покрил изискването за всяка от позициите, за която е подал оферта.
2. Участникът трябва да разполага с ръководен състав от следните лица за изпълнение на всяка обособена позиция:
2.1). Ръководител на обекта (1 бр.) – да притежава висше образование, специалност „Строителство на сгради и съоръжения” или „ПГС” или еквивалентна, притежаващ специфичен опит, като „ръководител или зам. ръководител на обект” на минимум един изпълнен обект с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка.
2.2). Технически ръководител (1бр.) – да притежава висше образование с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“ или еквивалентно, а за чуждестранните лица - еквивалентно образование и квалификация, когато са придобити в чужбина, притежаващ специфичен опит, като „технически ръководител” на минимум един изпълнен обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка
2.3). Експерт по контрол на качеството (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент;
2.4). Експерт по безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент.
Под обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или основен ремонт, и/или реконструкция на сграда.
Забележки 1: Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от екипа за изпълнение.
Забележка 2: В случай, че участник е подал оферта за повече от една обособена позиция, не е необходимо да представя отделни екипи за изпълнение по отделните обособени позиции.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.При подписване на договора избрания изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.
2.Изпълнителят има право да получи авансово плащане в размер на 30 % от стойността договора, ако е представил гаранция за авансово предоставени средства под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица. Условията за освобождаване на гаранцията за изпълнение са разписани в договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/06/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр. Трън, площад "Владо Тричков" № 1, сградата на общинската администрация на Общна Трън.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т.5 от ЗОП, условията по чл.107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС, както и за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличията на основанията за отстраняване, чрез представяне на цифрово подписан ЕЕДОП. Информацията се посочва в приложните полета на Част III: „Основания за изключване” от ЕЕДОП.
2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за: 1) лицата, които представляват участника и членовете на управителни и надзорни органи, съгласно регистъра, в който е вписан участника, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. 2) Физическите лица по пълномощие, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от такова лице.
3. При подаване на офертата участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
4. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва