Информация за преписката

Възложител: Община Ковачевци
Номер: 00841-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://kovachevtsi.com/?page_id=223
Процедура: Публично състезание
Описание: Кратко описание на поръчката: Поръчката е за изпълнение на СМР по проект: "Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XXIV, кв. 49 по плана на с. Ковачевци, община Ковачевци“ Строежът е V (пета) категория, съгл. Разрешение за строеж № 15/27.09.2018 г. Необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно описани в Техническите спецификации – Приложение № 2 към, Одобрения инвестиционен проект – сканиран и приложен като Приложение № 5 и Количествено-стойностната сметка – Образец № 6а към настоящата Документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976390   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.05.2020 г.  11.05.2020 г. 
2   976398   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.05.2020 г.  11.05.2020 г. 
3   990563   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.08.2020 г.  11.08.2020 г. 
4   1013938   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.06.2021 г.  02.06.2021 г.