Версия за печат

00841-2020-0005

BG-село Ковачевци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 8 от дата 11.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000386694

BG414, Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова - ВрИД Директор Дирекция Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие, България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg, Факс: 0886 747178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kovachevtsi.com/?page_id=223.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: "Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XXIV, кв. 49 по плана на с. Ковачевци, община Ковачевци“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка: “Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: "Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XXIV, кв. 49 по плана на с. Ковачевци, община Ковачевци“. Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 45236100 „Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки”. Кратко описание на поръчката: Поръчката е за изпълнение на СМР по проект: "Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XXIV, кв. 49 по плана на с. Ковачевци, община Ковачевци“ Строежът е V (пета) категория, съгл. Разрешение за строеж № 15/27.09.2018 г. Необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно описани в Техническите спецификации – Приложение № 2 към, Одобрения инвестиционен проект – сканиран и приложен като Приложение № 5 и Количествено-стойностната сметка – Образец № 6а към настоящата Документация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Обществената поръчка се финансира по административен договор № BG06RDNP001-7.007-0044-C01 сключен между Община Ковачевци и Държавен фонд "Земеделие"

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Количеството и обемът на предвидените строително монтажни работи на строежа не предполагат разделяне на поръчката на обособени позиции. Предвидените СМР са за един обект, за който има разработен инвестиционен проект и има издадено едно разрешение за строеж. Предвид изложеното за възложителя не е целесъобразно да раздели настоящата обществена поръчка на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 87513.98 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Условията и редът за възлагане на обществени поръчки, определени в ЗОП, се прилагат задължително от публичните възложители по ЗОП при възлагане на обществени поръчки за строителство. Естеството на предмета на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Прогнозната стойност на обществената поръчка е над прага, определен с чл. 20, ал. 2, т. 1 ЗОП, поради това, че възложителят е възлагал и ще възлага и други поръчки за строителство и не са налице условия за провеждане на друга процедура, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на т. нар. процедура - публичното състезание, предвидено в ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1 , т. 4 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Васил Кирилов Станимиров

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Ковачевци