Информация за преписката

Възложител: Община Велинград
Номер: 00156-2020-0013
Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=150927&companyId=21202
Процедура: Публично състезание
Описание: В предмета на поръчката се включва изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект "Облагородяване на парк при площад "Възраждане"“ съгласно Договор за БФП № BG16RFOP001-1.037-0007-C01 от 12.03.2020г., процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-1.037 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велинград”. Предвидените за извършване дейности са посочени в техническата спецификация, достъпна в профила на купувача.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976399   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.05.2020 г.  11.05.2020 г. 
2   976401   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.05.2020 г.  11.05.2020 г. 
3   990716   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.08.2020 г.  12.08.2020 г. 
4   1033238   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         19.04.2022 г.  19.04.2022 г.