Деловодна информация
00156
07-02/49 19/04/2022 (дд/мм/гггг)
не
00156-2020-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Община Велинград 000351580
бул.Хан Аспарух № 35
Велинград BG423 4600 България
Мария Николова-мл.експерт в отдел ИБКТ +359 35935953140
obshtina@velingrad.bg +359 35935954341

Интернет адрес/и

www.velingrad.bg

https://platform.negometrix.com/Content/Tender/TenderProperties.aspx?tenderId=150927

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: "Облагородяване на парк при площад "Възраждане"“ 150927
45112711      
Строителство

II.2) Описание

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: "Облагородяване на парк при площад "Възраждане"“
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45112711      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Парк "Възраждане",гр.Велинград

В предмета на поръчката се включва изпълнение на инженеринг - проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект "Облагородяване на парк при площад "Възраждане"“ съгласно Договор за БФП № BG16RFOP001-1.037-0007-C01 от 12.03.2020г. по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.037, Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велинград.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
12

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор за БФП № BG16RFOP001-1.037-0007-C01 от 12.03.2020г. по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.03
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  976401 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
621       Допълнително споразумение

V.2) Възлагане на поръчката

11/08/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Запрянови-03 ООД 115816551
ул.Васил Левски № 5,ет.2,ап.5
Асеновград BG421 4230 България
zaprianovi@abv.bg +359 33163230
www.zaprianovi.bg +359 33163234
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

347500      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

ъгласно чл.197 и следващи от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/04/2022 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

45112711      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG423

парк"Възраждане",гр.Велинград

В предмета на поръчката се включва изпълнение на инженеринг - проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект "Облагородяване на парк при площад "Възраждане"“ съгласно Договор за БФП № BG16RFOP001-1.037-0007-C01 от 12.03.2020г. по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.037, Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велинград.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
12

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

347500      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Запрянови-03 ООД 115816551
ул.Васил Левски № 5,ет.2,ап.5
Асеновград BG421 4230 България
zaprianovi@abv.bg +359 33163230
www.zaprianovi.bg +359 33163234
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Променя се чл.7, ал.9 от Договор №621/11.08.2020г. и същият придобива следната редакция:
«Крайният срок за изпълнение на дейностите по договора е 12 месеца, считано от датата на сключване на договора или изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP001-1.037-0007-C01 от 12.03.2020г. по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.037, Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велинград.».
Всички останали клаузи от Договор №621/11.08.2020г. остават непроменени и в сила за страните.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Налице е хипотезата, предвидена в чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, и са налице обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, поради което е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора. Легалното определение, дадено в §2, т.27 от ДР на ЗОП, определя като "непредвидени обстоятелства", обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.
Това е така, защото залагайки срока, посочен в чл.7, ал.9 от Договор №621/11.08.2020г. Възложителят не е могъл да предвиди обстоятелството, че по изготвения от Изпълнителя и предаден на Възложителя проект на 25.08.2020г., Министерство на културата ще излезе със становище изх.№СТ-84-832/14.09.2021г. – т.е. повече от една година след предаване на проекта от Изпълнителя.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
347500      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
347500      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва