Информация за преписката

Възложител: Община Свиленград
Номер: 00040-2020-0024
Адрес на профила на купувача: https://svilengrad.nit.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: „Извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок №6, кв. Изгрев УПИ I, кв. 925 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, съгласно техническата спецификация, Приложение №5 към документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/06/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976353   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.05.2020 г.  11.05.2020 г. 
2   976361   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.05.2020 г.  11.05.2020 г. 
3   1003804   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.01.2021 г.  05.01.2021 г. 
4   1026204   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г.