Деловодна информация
00040Община Свиленград
И-3421 11/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00040-2020-0024 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Свиленград 000903825
бул. България №32,стая №302
Свиленград BG422 6500 България
инж.Грозденка Дюлгерова, Светлана Динкова +359 3797-4308/+359 3797-4331
obshtina@svilengrad.bg +359 379-74371

Интернет адрес/и

www.svilengrad.bg

https://svilengrad.nit.bg/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://svilengrad.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15042016-g/ee-kv.-izgrev,-bl.6/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Свиленград 000903825
бул. България №32,стая №302
Свиленград BG422 6500 България
Мария Димитрова +359 3797-4302
obshtina@svilengrad.bg +359 379-74371

Интернет адрес/и

www.svilengrad.bg

https://svilengrad.nit.bg/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок №6, кв. Изгрев УПИ I, кв. 925 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение..
45000000      
Строителство

„Извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок №6, кв. Изгрев УПИ I, кв. 925 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, съгласно техническата спецификация, Приложение №5 към документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
172882.23      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

Гр. Свиленград

„Извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок №6, кв. Изгрев УПИ I, кв. 925 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, съгласно техническата спецификация, Приложение №5 към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” – П1    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
172882.23      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
250

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“.

Към момента на обявяване на настоящата обществена поръчка финансиране за обекта, предмет на настоящия договор, не е осигурено. В случай, че за изпълнението на обекта не бъдат осигурени финансови средства в срок до три месеца от сключването на договора за възлагане на обществената поръчка, то всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие на основание чл. 114 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя за строежи от I група, IV категория, а за чуждестранните лица – аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата в която е установен.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1).
Доказване: Преди сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа) или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице да изпълни предмета на поръчката (при спазване на чл.112, ал.1, т.4 от ЗОП, когато е необходимо).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност”, произтичаща от нормативния акт: чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството в което е установен.

1.1.Минимално ниво: Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност” за строежи IV категория с минимално застрахователно покритие, съгласно разпоредбите на чл. 5, ал. 2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За чуждестранни лица – еквивалентен документ, съобразно законодателството на държавата, в която са установени.Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, т. 5, с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на застраховка за „Професионална отговорност“ с минимално застрахователно покритие, съгласно разпоредбите на чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За чуждестранните лица – посочване на еквивалентен документ, съобразно законодателството на държавата в която са установени.Доказване: Преди сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – копие на документи, доказващи наличие на валидна застраховка “Професионална отговорност” с минимално застрахователно покритие съгласно разпоредбите на чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

1.1.Минимално ниво:
1. Технически ръководител – „строителен инженер”, или “архитект”, или “строителен техник” или еквивалентно образование; да притежава минимум 2 години опит като технически ръководител.
2.Лице за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент;
Забележка: Посочените от участника лица могат да съчетават повече от една позиция в предложения екип.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т.6 като посочи списък на персонала и/или на членовете на ръководния състав, които ще изпълнява обществената поръчка, с посочена професионалната компетентност на лицата в това число: Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);Образование (степен, № на диплома, учебно заведение) – където е необходимо;Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в обекти, съобразно изискванията на възложителя и в случай, че се с описанието на опита се покрива изискване на възложителя за притежание на опит);Допълнителна професионална квалификация – сертификат, валидно удостоверение или друг еквивалентен документ – индивидуализира се наименованието на документа; номер и дата на издаването му; издател на документа, обхват и валидност (когато е приложимо);
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 %(два процента)от стойността на договора без ДДС. Гаранциите може да се представят под формата:- на банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя), -на парична сума, преведена по сметка на Община Свиленград: BIC-DEMIBGSF, IBAN-BG27DEMI92403300034744, при “Търговска банка Д”АД, финансов център Свиленград. В нареждането за плащане следва да бъде записан текста: "Гаранция за изпълнение на ОП с предмет...........” ,-на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност – срока на изпълнение на СМР, плюс 180 дни. Избраният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Избраният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Град Свиленград, сградата на Общинска администрация,ет.1, голяма заседателна зала.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Инф. за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:НАП:Инф. Тел. на НАП-070018700; интернет адрес: http://www.nap.bg/;Относно задълженията, опазване на околната среда: МОСВ:Информационен център на МОСВ;София1000,ул."У.Гладстон"№67,Телефон:02/9406331;Интернетадрес: http://www3.moew.government.bg/;Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:Министерство на труда и социалната политика:Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg;София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 44;
По отношение на участниците в процедурата не следва да са налице основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП.Всеки участник декларира, че за него не са приложими Специфичните национални основания за отстраняване в част III, буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).Специфичните национални основания за изключване, при наличието на които възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник:- осъждания за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 -252 и чл. 254а - 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Плащанията по договора ще се осъществяват съгласно проекта на договор - Приложение №4 от Документацията за участие.
Избраният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато избраният изпълнител избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция,се представя в оригинал, като тя е безусловна,неотменима и не прехвърляема и покрива 100% (сто процента)от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност – срока на изпълнение на СМР, плюс 180 дни. По отношение Гаранциите за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва