Информация за преписката

Възложител: Тракийски университет - Стара Загора
Номер: 00373-2020-0013
Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index
Процедура: Публично състезание
Описание: Обхвата на проектното решение се базира на архитектурния замисъл за промяна на интериора на съществуващата сграда, както и подобряването на подходите и комуникацията и осъществяването на възможност за по-бърз достъп до всички нива. Комплексът на университета е разположен в Студентски град – Стара Загора като съществуващата сграда на подобект „Библиотека” оформя североизточния му ъгъл. Сградата на бившата библиотека е изградена в периода 1988-1989 година, като част от комплекса на Тракийския университет (бивш ВИЗВМ ) Стара Загора.. След изпълнението си в груб строеж, сградата не е довършена. Тя е отделена на фуга от бл.13 на комплекса, който също не е завършен. Тя граничи с блок 13 на запад, като част от етажите ? на к.-5.60 (-6.10) и на к.-2.80 заемат и част от него. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧEСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СГРАДАТА Застр. площ 1156,54 м2 Разг. застр. площ 4460,9 м2 3астроен обем 12843 м3
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/06/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976016   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.05.2020 г.  07.05.2020 г. 
2   976020   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.05.2020 г.  07.05.2020 г. 
3   997987   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.10.2020 г.  23.10.2020 г.