Деловодна информация
00373
2108 07/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00373-2020-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
gergana.malamova@trakia-uni.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200507eHim2710296
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „АКАДЕМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА”
45000000      
Строителство

Обхвата на проектното решение се базира на архитектурния замисъл за промяна на интериора на съществуващата сграда, както и подобряването на подходите и комуникацията и осъществяването на възможност за по-бърз достъп до всички нива.
Комплексът на университета е разположен в Студентски град – Стара Загора като съществуващата сграда на подобект „Библиотека” оформя североизточния му ъгъл. Сградата на бившата библиотека е изградена в периода 1988-1989 година, като част от комплекса на Тракийския университет (бивш ВИЗВМ ) Стара Загора.. След изпълнението си в груб строеж, сградата не е довършена. Тя е отделена на фуга от бл.13 на комплекса, който също не е завършен. Тя граничи с блок 13 на запад, като част от етажите ? на к.-5.60 (-6.10) и на к.-2.80 заемат и част от него.
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧEСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СГРАДАТА
Застр. площ 1156,54 м2
Разг. застр. площ 4460,9 м2
3астроен обем 12843 м3
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3392456.02      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

гр. Стара Загора, Студентски град, Тракийски университет.

Обхвата на проектното решение се базира на архитектурния замисъл за промяна на интериора на съществуващата сграда, както и подобряването на подходите и комуникацията и осъществяването на възможност за по-бърз достъп до всички нива.
Комплексът на университета е разположен в Студентски град – Стара Загора като съществуващата сграда на подобект „Библиотека” оформя североизточния му ъгъл. Сградата на бившата библиотека е изградена в периода 1988-1989 година, като част от комплекса на Тракийския университет (бивш ВИЗВМ ) Стара Загора.. След изпълнението си в груб строеж, сградата не е довършена. Тя е отделена на фуга от бл.13 на комплекса, който също не е завършен. Тя граничи с блок 13 на запад, като част от етажите ? на к.-5.60 (-6.10) и на к.-2.80 заемат и част от него.
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧEСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СГРАДАТА
Застр. площ .................................... 1156,54 м2
Разг. застр. площ ........................... 4460,9 м2
3астроен обем ................................. 12843 м3
Новото архитектурно решение изисква замяната на по-голямата част от преди проектираните, както и на изпълнените на места подови настилки. Предвижда се изграждането на нови леки преградни стени съгласно новите разпределения, за да се осигури гъвкавост на пространствата. Стените са три типа – щендерни, газобетонови с дебелина 25 и 20 см и тухлени около и в мокрите помещения. Настилките са съобразени с вида на помещението (неговите функции) и са както керамика (теракотни плочки или гранитогрес), така и саморазливни и винилни настилки.
Общата цел на настоящата обществена поръчка е осъществяването на качествени строително монтажни работи по проекта.
Критериите по-долу
 
ДА „Предложение за изпълнение на поръчката” (ОТ)    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
3392456.02      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
15

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б” от ЗУТ и да притежават съответния документ, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство
Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП), представяйки информация, относно: (1) документа за регистрация (наименование на документа; срок на валидност на контролния талон, неразделна част от Удостоверението за вписване в Регистъра или друг еквивалентен документ; групата и категорията/ите строеж/и),
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставя

не се поставя
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът попълва съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП в предоставеният образец в .xml формат или поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от предоставеният ЕЕДОП в .doc формат, като за всяко, посочено като изпълнено от него строителство предостави данни и информация относно: (1) строителните работи (СМР/СРР), които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета на поръчката, чрез посочване на обекта и вида на изпълнените строителни интервенции; (2) лицето, получило строителните дейности (Възложител/Инвеститор); (3) стойност на изпълнените строителни работи; (4) датата, на която е приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на строежа - обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя/Инвеститора).
!!! В случаите, в които Участникът декларира строителни дейности при изпълнението на които е участвал като партньор в Обединение или като подизпълнител, се описва само тази част от дейностите, които Участникът сам е изпълнил и за които може да представи съответните доказателства.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП
2.Участникът попълва съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, като предостави данни и информация относно: (1) имената на всяко едно от предложените от него технически лица; (2) експертната позиция, за която е предложено всяко едно от лицата, съобразно минималните изисквания на Възложителя, посочени по-горе; (3) професионалната квалификация на лицата, съгласно информацията, съдържаща се в притежаваната от съответното лице диплома за придобито образование - вид образование/образователно-квалификационна степен и специалност; (4) допълнителна професионална квалификация (за отговорник по контрола на качеството) - валидно удостоверение или друг еквивалентен документ - индивидуализира се наименованието на документа; (5) професионален опит - (когато е приложимо) посочване на строежа/жите и обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на техническите лица включени или не в състава на участника.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.


1. Участникът следва да е изпълнил идентично или сходно с предмета на поръчката строителство /минимум едно/ през последните 5 години, считано от датата посочена като краен срок за получаване на оферти.
*** Под идентично или сходно с предмета на поръчката строителство се разбира СМР по изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради за обществено ползване (сгради, постройки, съоръжения) с РЗП (разгъната застроена площ) от 1000 до 5000 кв.м. или капацитет от 100 до 200 места за посетители.
2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
- Ръководител на част строително-ремонтни дейности (СРД)/Технически ръководител: лице отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ. Професионален опит за изпълнение на идентични или сходни с предмета на поръчката строежи - минимум един.
- Отговорник по контрола на качеството – Да има успешно завършен курс по контрол на качеството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/06/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град, Ректорат - ст. 340

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП се отнася за професията, свързана със строителство.
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума - превод по набирателната сметка в УниКредит Булбанк АД клон гр. Стара Загора, Банков код (BIC): UNCRBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG 70 UNCR 7630 3300 0007 69
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранция покриваща размера на авансовото плащане в размер на 20 % от стойността на СМР с ДДС
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Към датата на откриване на настоящата обществена поръчка не е осигурено финансиране. Договорът с избрания изпълнител ще бъде сключен при условията на чл. 114 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва