Информация за преписката

Възложител: Община Панагюрище
Номер: 00564-2020-0006
Адрес на профила на купувача: https://panagyurishte.nit.bg/proczeduri-po-zop/06-07.05.2020-g.-tekushh-remont-na-uliczi,-ploshhadi-i-opm-v-obshhina-panagyurishhe-%E2%80%93-2020-g/
Процедура: Публично състезание
Описание: Строително-ремонтните работи предмет на поръчката, са предвидени за извършване по поддържане на улици в гр.Панагюрище, общинска пътна мрежа /ОПМ/ и улици по кметства, община Панагюрище /с.Левски, с.Елшица и с.Панагюрски колонии/; Изпълнението на обектите на строителството цели: ? Подобряване на състоянието на пътната инфраструктура по улиците и населените места от територията на община Панагюрище; ? Създаване на по-добри условия по отношение на ползването на пътната инфраструктура за живущите в града и другите населени места и обезпечаване безопасността на движение ? Повишаване безопасността на пътуващите; Предметът на обществената поръчка е подробно описан в Раздел 1 - Техническа спецификация и Количествената сметка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/05/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   975957   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.05.2020 г.  07.05.2020 г. 
2   975959   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.05.2020 г.  07.05.2020 г. 
3   991196   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.08.2020 г.  17.08.2020 г. 
4   1021270   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.09.2021 г.  29.09.2021 г.