Деловодна информация
00564
ОПЕП-1013 07/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00564-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Панагюрище 000351743
пл.20-ти април №13
Панагюрище BG423 4500 България
ивж.Златка Рупова +357 60075
oba.panagyurishte@gmail.com +357 63068

Интернет адрес/и

www.panagyurishte.org

https://panagyurishte.nit.bg/proczeduri-po-zop/06-07.05.2020-g.-tekushh-remont-na-uliczi,-ploshhadi-i-opm-v-obshhina-panagyurishhe-%E2%80%93-2020-g/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://panagyurishte.nit.bg/proczeduri-po-zop/06-07.05.2020-g.-tekushh-remont-na-uliczi,-ploshhadi-i-opm-v-obshhina-panagyurishhe-%E2%80%93-2020-g/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Текущ ремонт по поддържане на улици, площади и общинска пътна мрежа в Община Панагюрище – 2020 г.“
45233142      
Строителство

Строително-ремонтните работи предмет на поръчката, са предвидени за извършване по поддържане на улици в гр.Панагюрище, общинска пътна мрежа /ОПМ/ и улици по кметства, община Панагюрище /с.Левски, с.Елшица и с.Панагюрски колонии/;
Изпълнението на обектите на строителството цели:
? Подобряване на състоянието на пътната инфраструктура по улиците и населените места от територията на община Панагюрище;
? Създаване на по-добри условия по отношение на ползването на пътната инфраструктура за живущите в града и другите населени места и обезпечаване безопасността на движение
? Повишаване безопасността на пътуващите;
Предметът на обществената поръчка е подробно описан в Раздел 1 - Техническа спецификация и Количествената сметка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
666208.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233141      
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

на територията на община Панагюрище

Строително-ремонтните работи предмет на поръчката, са предвидени за извършване по поддържане на улици в гр.Панагюрище, общинска пътна мрежа /ОПМ/ и улици по кметства, община Панагюрище /с.Левски, с.Елшица и с.Панагюрски колонии/;
Изпълнението на обектите на строителството цели:
? Подобряване на състоянието на пътната инфраструктура по улиците и населените места от територията на община Панагюрище;
? Създаване на по-добри условия по отношение на ползването на пътната инфраструктура за живущите в града и другите населени места и обезпечаване безопасността на движение
? Повишаване безопасността на пътуващите;
Предметът на обществената поръчка е подробно описан в Раздел 1 - Техническа спецификация и Количествената сметка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
666208.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от втора група, четвърта категория”, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка или еквивалентен документ за вписване на чуждестранните участници в съответен регистър на държава-членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване:
При подаване на оферта участниците декларират годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност /номер на Удостоверението, група и категория, валидност/ в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл. 5, ал. 2, т.4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата.

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума/застрахователното покритие да съответства за обекти четвърта категория - 100 000,00 лв.
Документи, с който се доказва изпълнението на тези изисквания: При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, в поле: Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ възлиза на: ……… /номер на полицата, застраховател, стойност, валидност/.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит в изпълнение строителство с предмет идентичен или сходен с тази на поръчката.
2.Участникът следва да разполага с необходимите специалисти нужни за качественото изпълнение на обекта. Предлаганият ключов персонал от участника трябва да е със необходимата професионална компетентност.
3. Участникът следва да разполага с Изпълнителски състав: с поне една строителна бригада и една асфалтова група, като всяка бригада и група да е с минимум по 5 /пет/ броя работници;
4.Участникът следва да разполага с техническо оборудване и механизация, което участникът ще използва при изпълнение на предмета на обществената поръчка.


1.През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит в изпълнение строителство свързано с изграждането на нови и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен или текущ ремонт на улици или пътища.Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване:При подаване на офертата участниците декларират съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, в поле: За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид.
2.Участникът следва да разполага с необходимите специалисти нужни за качественото изпълнение на обекта. Предлаганият ключов персонал от участника трябва да е със следната професионална компетентност: Технически ръководител на обекта - да има образователно квалификационна степен строителен инженер или строителен техник, със специалност "Пътно строителство" или еквивалентна. Да има опит като технически ръководител (по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ) на поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката;Експерт „Контрол по качеството“ - да има опит като експерт „Контрол по качеството“ на поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката.Експерт по безопасност и здраве в строителството - да има опит като експерт „БЗС“ на поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката.Експерт ПУСО: да има опит като експерт „ПУСО“ на поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката. *Под „обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката“ да се разбира изпълнение на нови и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен или текущ ремонт на улици или пътища. Забележки: *Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт.
Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване: При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, в поле: За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството. 3. Участникът следва да разполага с Изпълнителски състав: с поне една строителна бригада и една асфалтова група, като всяка бригада и група да е с минимум по 5 /пет/ броя работници;
Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване:При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, в поле: За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството.
4.Участникът следва да разполага с техническо оборудване и механизация, което участникът ще използва при изпълнение на предмета на обществената поръчка е както следва: - продължава...
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, в една от следните форми:безусловна, неотменяема банкова гаранция или парична сума внесена по разплащателна сметка на Община Панагюрище или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Плащанията са съгласно проекта на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/05/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/05/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр.Панагюрище, пл. 20-ти април №13, заседателна зала

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

продължава: ?Да разполага със собствена и/или наета асфалтова база или да имат договор за доставка на асфалтови смеси, посочени в Техническата спецификация, сертифицирана за производство на асфалтовите смеси, посочени в Техническата спецификация;? Асфалтополагаща машина – 1бр.; ? Асфалтова фреза – 1 бр.; ? Валяк двубандажен 8,5 тона – 1 бр.; ? Валяк двубандажен 1,5тона – 1 бр.; ? Валяк пневмоколесен – 1 бр.; ?Машина за разпръскване на битумна емулсия – 1 бр.; ? Машина за инжекционно запълване на дупки в асфалтови пътни настилки (Печматик) – 1 бр.;?Багер с обем на кофата min 1м3 – 1 бр.; ? Багер с челен товарач – 1 бр.; ?Мини челен товарач - 1 бр.; ? Самосвали с товароносимост min 12тона – 2 бр.; ? Товарни автомобили с товароносимост до 3 тона – 2бр.; ?Фугорезачки - 2бр.; ? Вибрационни трамбовки – 2 бр.;? Дискова машина за подрязване и рязане на дървета и клони (с чупещо се рамо) – 1 бр.
Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, участник, за когото са налице основанията за отстраняване в чл. 54 и 55 от ЗОП и специфичните национални основания за отстраняване, съгласно раздел 2. ред и условие за участие, т. 2 Изисквания към участниците.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 198, от ЗОП в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, или от връчване на решение за избор на изпълнител или за прекратяване , съгласно чл. 197 от ЗОП; Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва