Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора
Номер: 00397-2020-0015
Адрес на профила на купувача: http://op16.wik-stz.com
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката е свързан с подготовка на инвестиционен проект във фаза „работен“ проект, извършване на строителство и авторски надзор по време на строителството на обект: Вътрешна водоснабдителна и канализационна мрежа, гр. КАЗАНЛЪК.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   975895   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.05.2020 г.  11.05.2020 г. 
2   975897   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     07.05.2020 г.  11.05.2020 г. 
3   1008838   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     08.03.2021 г.  11.03.2021 г.