Деловодна информация
00397
ПЗ - 207 07/05/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
07/05/2020 (дд/мм/гггг)
00397-2020-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора 833066300
ул. Христо Ботев № 62
Стара Загора BG344 6000 България
Пламен Вълков +359 42601476
pvulkov@wik-stz.com +359 42601476

Интернет адрес/и

http://www.wik-stz.com

http://op16.wik-stz.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op16.wik-stz.com/?p=2503
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на вътрешната водоснабдителна и канализационна мрежа, гр. КАЗАНЛЪК
45231300      
Строителство

Предметът на поръчката е свързан с подготовка на инвестиционен проект във фаза „работен“ проект, извършване на строителство и авторски надзор по време на строителството на обект: Вътрешна водоснабдителна и канализационна мрежа, гр. КАЗАНЛЪК.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

гр. Казанлък, както и навсякъде, където е необходимо

Предметът на настоящия договор се състои от следното:
Дейност 1: Изработване на работен инвестиционен проект за двата отделни подобекта: Подобект 1: Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр. Казанлък - ДМА зони 1, 2 и 3 и Подобект 2: Реконструкция на вътрешна разпределителна канализационна мрежа на гр. Казанлък. В състава на дейностите са включени следните задачи:
1. Цялостен преглед на съществуващия идеен инвестиционен проект, както и други изходни данни за проектиране;
2. Изработване на инвестиционен проект във фаза „работен“ проект по всички части, съдържащи се в идейния проект, както и в други проектни части, необходими за одобряването на работния проект и законосъобразното започване на строителството;
3. Извършване на всички необходими действия, произтичащи от закона от името на Възложителя, свързани с оценяването на съответствието и одобряването на инвестиционния проект.
Дейност 2: Изпълнение на строително-монтажни работи за обекта, както и посочените два подобекта, включени в неговия обхват, съобразно обхвата и съдържанието на одобрения по реда на действащото законодателство инвестиционен проект. В рамките на дейността изпълнителят извършва всички строително-монтажни и съпътстващи ги работи съобразно обхвата и съдържанието на инвестиционния проект, който е съгласуван и одобрен по съответния ред. Също така в рамките на договора изпълнителят следва да изготви екзекутивна документация в DWG формат, която следва да съдържа графични обекти, всеки от които да има обозначен уникален идентификатор (id). Към всеки файл в DWG формат се изготвя съпътстващ xlsx (Excel) файл, който съдържа описателната информация/характеристики за обектите от DWG файла с въведени техните уникални идентификатори. Линейните обекти (водопроводи и канализации), трябва да бъдат разделени и описани от осова точка до осова точка (от възел до възел). Данните в DWG се пакетират (напр. zip) заедно с описателната информация за тях в xlsx формат и се предоставят на възложителя, записани на диск. Всичко това съгласно общите условия за извършване на СМР в Дружеството.
Извън горното, изпълнителят извършва кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър. В допълнение, в рамките на договора изпълнителят извършва всички необходими проби и тестове по време на изпълнение на СМР до завършване на обекта и предаването му на Възложителя, както и проби след завършване.
Дейност 3: Осъществяване на авторски наздор по време на изпълнение на СМР. При изпълнение на поръчката изпълнителят осъществява функциите на авторски надзор по време на изпълнение на СМР по смисъла на приложимото действащо законодателство, включително:
• изменения в одобрения инвестиционен проект, съгласно чл. 154 от ЗУТ /при необходимост/;
• разяснения на проектните решения /при необходимост/;
• участие в съставянето на актове и протоколи по време на строителството;
• участие в регулярните срещи, организирани от Строителния надзор с участниците в строителния процес;
• изготвяне на заповеди в Заповедната книга;
• участие в държавни приемателни комисии.
Настоящият строеж/обект, както беше вече посочено включва в себе си два подобекта, както следва:
Подобект 1: Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр. Казанлък - ДМА зони 1, 2 и 3, който включва: Главни водопроводни клонове - 4 331 м., Второстепенни водопроведни клонове - 16 145 м. и други съоръжения,
а Подобект 2: Реконструкция на вътрешна разпределителна канализационна мрежа на гр. Казанлък, включва: второстепенна канализационна мрежа - 844 м., сградни канализационни отклонения и други съоръжения.
Критериите по-долу
 
ДА П1 – Предложение за проектиране и строителство, вкл. социални и екологични аспекти, свързани и/или произтичащи от предмета на поръчката    60 точки
Цена
40 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
8008099.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/09/2023 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект - „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора“, финансиран по ОПОС 2014 - 2020 г.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от четвърта група, втора категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности съгласно чл. 3, ал. 3 и ал. 4 ЗКС.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - раздел „Годност“ на ЕЕДОП.
Доказване на посоченото изискване
Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката: строежи от четвърта група, втора категория. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Документи за доказване на изискването съгласно чл. 62, ал. 1, т. 1 и/или 3 и/или 4 от ЗОП - един или няколко от следните документи, във връзка с поставеното изискване:
1. удостоверения от банки;
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
3. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
2. Документи за доказване на изискването съгласно чл. 62, ал. 1, т. 1 и/или 3 и/или 4 от ЗОП - един или няколко от следните документи, във връзка с поставеното изискване:
1. удостоверения от банки;
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
3. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


1.Участникът за последните 3 приключили финансови години (2017 г.,2018 г. и 2019 г.) да е реализирал мин. оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката относно проектирането, изчислен на база годишните обороти-минимум 50 % от прогнозната стойност на проектирането (валидни са стойностите, изрично упоменати по-долу): равняващи се на минимум 104 765.40 лева без ДДС. Информацията следва да обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Оборотът в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е оборот от проектиране за строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на ВиК мрежи като елемент на техническата инфраструктура. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 1. се прилага за обединението като цяло. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 1. се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", "Б. Икономическо и финансово състояние" на ЕЕДОП за оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за дейността проектиране. При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответната информация се попълва в в част IV, "Критерии за подбор", "Б. Икономическо и финансово състояние" на ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставеното изискване и документите се представят от тези членове. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.
2. Участникът за последните 3 приключили финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.) да е реализирал мин. оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката относно строителството, изчислен на база годишните обороти-минимум 50 % от прогнозната стойност на строителството (валидни са ст-те, по-долу): равняващи се на минимум 3 899 284.50 лева без ДДС.
Информацията следва да обхваща последните 3 приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Оборотът в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е оборот от строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на ВиК мрежи като елемент на техническата инфраструктура. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 2 се прилага за обединението като цяло. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 2. се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в в част IV, "Критерии за подбор", "Б. Икономическо и финансово състояние" на ЕЕДОП за оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за строителство. При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответната информация се попълва в ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставеното изискване и документите се представят от тези членове. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Документи за доказване на изискването съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на услугите, които са идентични или сходни с тези на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
2. Документи за доказване на изискването съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
3. Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6, предложение второ от ЗОП: списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


1.Уч-кът за последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне една дейност-услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. Под „сходен предмет с този на поръчката дейности-услуги” се считат проектантски дейности за изработване на тех. и/или работни проекти: за ст-во и/или основен ремонт и/или реконструкция на ВиК мрежи като елемент на тех. инфраструктура. Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълнените услуги. При участие на обединение, което не е ЮЛ, изискването по т.1 се прилага за обединението като цяло. При използване на подизпълнител, изискването по т.1 се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. При подаване на офертата Уч-кът предоставя изискуемата инф-ция в част IV, "Критерии за подбор", "В. Тех. и проф. способности." на ЕЕДОП за дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката. При участие на обединение, което не е ЮЛ, съответната инф-ция се попълва в част IV, "Критерии за подбор", "В. Тех. и проф. способности." на ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които уч-кът доказва поставеното изискване и документите се представят от тези членове. При участие на подизпълнители, ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители. 2. Уч-кът да е изпълнил за последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата дейности–строителство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. Под стр-во, сходно с предмета на поръчката, се разбира: стр-во и/или основен ремонт и/или реконструкция на ВиК мрежи като елемент на тех. инфраструктура. Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълн. стр-во. При участие на обединение, което не е ЮЛ, изискването по т.2 се прилага за обединението като цяло. При използване на подизпълнител, изискването по т.2 се отнася и за всеки 1 от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. При подаване на офертата Уч-кът предоставя изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", "В. Тех. и проф. способности." на ЕЕДОП за стр-во с предмет, идентичен или сходен с това на поръчката. При участие на обединение, което не е ЮЛ, съответната ин-ция се попълва в част IV, "Критерии за подбор", "В. Тех. и проф. способности." на ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които уч-кът доказва поставеното изискване и документите се представят от тези членове. При участие на подизпълнители, ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители. 3. Уч-кът да разполага с ръководен състав, отговарящи за изпълн. на поръчката с определена проф. компетентност като мин. както следва: 1. Ръков. на екипа; 2. Тех. ръководител; 3. Експерт ЗБУТ; 4. Експерт Контрол на качеството; 5. Проектант част „ВиК“ ; 6. Проектант част „Геодезическа“; (за проектантите, посочени в т. 5-6 се изисква ППП или еквивалент според з-вото в РБ и за-вото на държавата на лицето); 7. Проектант част „ПБ“; 8. Проектант част „ПБЗ“; 9. Проектант част „ПУСО“ и 10. Проектант по част „Хидрогеология“. Допъл. изисквания към експерти 1 до 4 вкл.: Съответният експерт да е участвал при изпълнението на 1 строителство на позицията (или екв. позиция), за която е предложен в настоящата поръчка. Изискването продължава в РАЗДЕЛ VI: Доп. и-я от това обявление.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Отстранява се от участие в процедурата участник, когато е налице някое от изброените основания в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 ЗОП и в чл. 55, ал. 1, т. 1-5 ЗОП. Забележка: Може да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание в чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.
Само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани с проектиране и строителство, съгласно чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП са пречка относно участието в процедурата. Може да не се отстрани от процедурата участник, за когото са налице посочените основания ако представи предвидените в чл. 56, ал. 1 ЗОП доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност и същите са достатъчни, за да се гарантира неговата надежност.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1. Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е в размер на 5 % (пет процента) от неговата стойност без ДДС.
2. С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане под формата на платежно нареждане/банкова гаранция/застраховка (свободна форма) относно авансовото плащане, което е 10 % от възнаграждението по договора.
Тези гаранции могат да бъдат предоставени в една от трите предвидени в ЗОП форми. Когато дадена гаранция е под формата на парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN BG18 CECB 9790 1037 2874 01 в ЦКБ - клон Стара Загора.
III.1.7)
Според клаузите на договора е предвидено: авансово плащане, междинни плащания и окончателно плащане за СМР, а за проектирането и за авторския надзор са предвидени единствено авансово плащане и окончателно плащане.
III.1.8)
Неприложимо.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията са посочени в Техническите спецификации и приложенията им, като приложение към документацията за настоящата поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/06/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

зала/стая в административната сграда на възложителя в град Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ 62.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариално заверено пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Тех. и проф. възможности (пр-ние): Доп. изи-ния към експерти от 5 до 10 вкл.: Експертът да притежава спец. опит за изпълнено 1 проектиране за частта на инвест. проект, за която е предложен в настоящата поръчка. 1 експерт може да съвместява повече от 1 позиция (от 5 до 10 вкл.) в случай, че той отговаря на посочените за съответ. позиция изисквания. За чуждестр-те лица се приемат екв. документи, които се следват според законодателството на държавата, където са установени. При участие на обединение, което не е ЮЛ, изискването по т.3 се прилага за обединението като цяло. При използване на подизпълнител, изискването по т.3 се отнася и за всеки 1 от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. При подаване на офертата Уч-кът предоставя изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", "В. Тех. и проф. способности." на ЕЕДОП за проф. компетентност на ръководния състав, така както се изисква от възложителя в до-цията относно начина на предоставяне на информ. При участие на обединение, което не е ЮЛ съответната информ. се попълва в част IV, "Критерии за подбор", "В. Тех. и проф. способности." ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които уч-кът доказва поставените изисквания и документите се представят от тези членове. При участие на подизпълнители ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.
2. Критерий за възлагане: оптимално съотношение к-во/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи кач-ени, еколо. и соц. аспекти. КО има мак. стойност 100 т. Формулата е: КО = П1+П2. В състава на показател П1 са следните под-показатели и формиращите ги компоненти (задължителни и надграждащи): 1.Пр-ние за проектиране и СМР; 1.1.А.Пр-ние за проектиране и СМР, гарантиращо изп. на поръчката; 1.1.Б.Орган-я на персонала във връзка с взаимоотн. м/у страните по време на изп. на поръч.; 1.2.А. Линеен кален. график и пр-е за техн. послед., продълж. и разпределение във времето на работите;1.2.Б. Пр-ние за проектиране и СМР, гарантиращо срочно изпълнение в рамките на наличния бюджет и 2. Социални и екологични аспекти, свързани и/или произтичащи от предмета на поръчката, разделени на 2.1.А. Мерки за опазване на околната среда, 2.2.А. Общи социални аспекти и 2.2.Б. Специфични социални аспекти. Макс. точки на тези под-показатели от първия показател за оценка са 60 т. Вторият показател е П2 – Ценово предложение.
П2 = Предложена минимална цена в лева (без ДДС) * 40
Предложена цена от участника в лева (без ДДС)
3. Органите, предоставящи инфо. за данъци, околна среда, закрила на заетостта и условията на труд са: НАП, МОСВ, АЗ и ИА "ГИТ". 4. СПЕЦ. НАЦ. ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ: Уч-кът, следва да декларира липсата или наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а-159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от НК; Уча-кът (единствено и само той), не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, съгласно чл. 101, ал. 11 ЗОП; За участника не следва да е установено с влязло в сила нак. постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от КТ или чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ или аналогични задължения, установени с акт на ком. орган, съгласно закон-то на държавата, в която уч-кът е установен или аналогични задължения, установени с акт на ком. орган, съгласно закон-то на държавата, в която участникът е установен; За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ и У-кът следва да отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва