Информация за преписката

Възложител: Община Исперих
Номер: 00864-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://e-procurement.bg:8080/pk/00864#125
Процедура: Публично състезание
Описание: С изпълнението на ремонт и рехабилитация на уличната мрежа в град Исперих се предвижда подобряване на транспортно – експлоатационните качества на настилката, с оглед осигуряване на условия за безопасно движение на транспортните потоци и подобряване на уличната инфраструктура. Работите по ремонт за всяка една от обособените позиции ще се възлагат поотделно с възлагателно писмо от Възложителя. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация към документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/05/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   975836   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.05.2020 г.  05.05.2020 г. 
2   975839   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.05.2020 г.  05.05.2020 г. 
3   990958   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.08.2020 г.  14.08.2020 г. 
4   994659   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.09.2020 г.  18.09.2020 г. 
5   996516   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.10.2020 г.  08.10.2020 г. 
6   997820   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.10.2020 г.  21.10.2020 г. 
7   1002104   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.12.2020 г.  11.12.2020 г.