Деловодна информация
00864
К-629 05/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00864-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Исперих 000505821
ул. Дунав №2
Исперих BG324 7400 България
Айлин Шукриева +359 882555637
op_isperih@abv.bg +359 84314712

Интернет адрес/и

www.isperih.bg

http://e-procurement.bg:8080/pk/00864#125


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://e-procurement.bg:8080/pk/00864#125
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
45233140      
Строителство

С изпълнението на ремонт и рехабилитация на уличната мрежа в град Исперих се предвижда подобряване на транспортно – експлоатационните качества на настилката, с оглед осигуряване на условия за безопасно движение на транспортните потоци и подобряване на уличната инфраструктура.
Работите по ремонт за всяка една от обособените позиции ще се възлагат поотделно с възлагателно писмо от Възложителя.
Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация към документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
576416.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Ремонт на улици и тротоари в град Исперих, за следните подобекти 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
44912400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

гр. Исперих

Ремонт на ул."Стара планина" от ОК 336 до ОК 586 и ОК357 до ОК 337, гр. Исперих, с ориентировъчна площ за ремонт 3890кв.м.; Ремонт на ул. "Христо Ясенов" от ОК 346 до ОК 342 (участъкът от ул. Д. Полянов до ул. „Ахинора”), гр. Исперих,с ориентировъчна площ за ремонт 1365кв.м.; Ремонт на ул. "Братя Миладинови" от ОК 319 до ОК 290 (участъкът от ул. „Ахинора” до ул. „Черни връх”), гр. Исперих, с ориентировъчна площ за ремонт около 590кв.м.; Ремонт на ул. "Иван Кръстев" от ОК 384 до ОК 438 (участъкът от ул. „Хр. Ботев” до ул. „Хр. Смирненски”), гр. Исперих, с ориентировъчна площ за ремонт около 384кв.м. ; Ремонт на тротоарна площ на ул. „Ал. Стамболийски”, гр. Исперих, с ориентировъчна площ за ремонт около 813кв.м. ; Ремонт на тротоарна площ на ул. „Вежен”, гр. Исперих, с ориентировъчна площ за ремонт около 798кв.м.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
341416.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обществена поръчка ще се финансира със собствени бюджетни средства на община Исперих.

II.2) Описание 1

Ремонт на улици в населените места на територията на община Исперих 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233140      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

с. Китанчево, с. Лъвино, с. Печеница, с. Средоселци, с. Подайва

Ремонт на ул."Шипка" от ОК 106 до ОК 108 и ул. „Гео Милев” от ОК41 до ОК118, с. Китанчево, с ориентировъчна площ за ремонт 420кв.м.; Ремонт на ул. "Драва", от ОК 44 до ОК 99, с. Лъвино, с ориентировъчна площ за ремонт 1040кв.м.; Ремонт на ул. "Добруджа" от ОК 11 до ОК 16, с. Печеница, с ориентировъчна площ за ремонт около 880кв.м.; Ремонт на ул. "Светлина", от ОК 8 до ОК 24, с. Средоселци, с ориентировъчна площ за ремонт около 647кв.м.; Ремонт на ул. „Борис Савов” от ОК24 до ОК 60, ул. „Дянко Стефанов” от ОК108 до ОК109, ул. „Гео Милев” от ОК120 до ОК170 и ул. „Осми март” от ОК119 до ОК120, с. Подайва, с ориентировъчна площ за ремонт 2940кв.м.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
194999.99      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обществена поръчка ще се финансира със собствени бюджетни средства на община Исперих.

II.2) Описание 1

Ремонт на ул. „Александър Стамболийски” от ОК51 до ОК134, с. Вазово 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

с. Вазово

Предвижда се ремонт с единични кърпежи на асфалтовата настилка на улицата с обща дължина 1140м и ориентировъчна площ за ремонт около 460кв.м.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обществена поръчка ще се финансира със собствени бюджетни средства на община Исперих.

II.2) Описание 1

Ремонт на ул. „Захари Стоянов” от ОК70 до ОК69, с. Старо Селище 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233140      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

с.Старо селище

Ремонт на ул. „Захари Стоянов” от ОК70 до ОК69, с. Старо селище, с ориентировъчна площ за ремонт 888кв.м.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
27500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обществена поръчка ще се финансира със собствени бюджетни средства на община Исперих.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), което да им позволява извършване на строителни работи от предмета на настоящата поръчка - Втора група: строежи от транспортната инфраструктура, строежи от ІV-та категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква „а” от ЗУТ – частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
ИЗИСКВАНЕТО СЕ ПРИЛАГА ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ!!!
Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. При подаване на оферта участниците декларират годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност /номер на Удостоверението, група и категория, валидност/ в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, респ. в аналогичен регистър посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи - обект на настоящата обществена поръчка.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, в поле: Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ възлиза на: ……… /номер на полицата, застраховател, стойност, валидност/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП


1. Участниците, следва да притежават и да поддържат за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството ”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.), покриваща минималната застрахователна сума за строежи IV-та категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква „а” от ЗУТ, определени с чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник, установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
ИЗИСКВАНЕТО СЕ ПРИЛАГА ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ!!!
Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. При подаване на офертата участниците декларират съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, в поле: За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. 2. При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, в поле: За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството, с посочване на име, професионална квалификация, образование, опит/ стаж и други данни, съгласно минималните изисквания.
При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи - Списък на ръководния състав, който ще изпълнява поръчката и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, с посочване на име, професионална квалификация, образование, опит/ стаж и други данни, съгласно минималните изисквания.


1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета и обема за съответната обособена позиция на обществената поръчка, за която подава оферта. Забележка: Под „сходно” строителство с предмета на обществената поръчка следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация и/или ремонт на улици и/или пътища; 2. Участникът следва да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката:1.Технически ръководител на обектите – да има образователно квалификационна степен съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна. Да имат опит като технически ръководител (по смисъла на чл. 163а, ал.4 от ЗУТ) при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка.
2. Специалист – контрол на качеството – да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството или еквивалентно; Да има опит като Специалист – контрол на качеството при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка. 3.Специалист по ЗБУТ - притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за лице по здраве и безопасност или еквивалентно. Да има опит като Специалист по ЗБУТ при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка.ИЗИСКВАНЕТО СЕ ПРИЛАГА ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ!!! В случай че, оферта се подава за повече от една обособена позиция, горното изискване не се прилага сумарно. Така например, ако участник подава оферта за повече от една обособена позиция е достатъчно същият да разполага с минимум: 1 специалист ЗБУТ, 1 специалист контрол на качеството и един Технически ръководител;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Плащанията ще се извършват под формата на авансово (30%), междинно (при реализиране на поне 50 (петдесет) на сто от Цената за изпълнение на Договора без ДДС) и окончателно плащане съгласно условията на проекто-договора.
Възложителят изисква от определения изпълнител, за съответната обособена позиция, да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора e 3 % (три на процента) от стойността му и се освобождава съгласно условията на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/05/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/05/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Заседателна сграда на Община Исперих, ул. Дунав № 2 , паререн етаж.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват: лица, за които са налице основанията по чл 54 и 55 от ЗОП и лица за които са приложими националните основания за изключване, освен ако не са предприели мерки за доказване на надеждност/когато е приложимо/. Основанията за отстраняване са подробно описани в РАЗДЕЛ ІІI.Изисквания към участниците от Документацията за обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка.Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата,съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва