Информация за преписката

Възложител: Община Руен
Номер: 00274-2020-0003
Адрес на профила на купувача: https://obstinaruen.com/opsipk
Процедура: Публично състезание
Описание: Обособена позиция № 1: СМР са свързани с изпълнение на енергоспестяващи мерки. Обновяването на сградите включва изпълнение на мерки по фасадите, покрива и вътре в сградите. В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите: - подготвителни работи - демонтаж на прозорци и врати - демонтаж на ламарина по покрив - демонтаж и обратен монтаж на керемиди - очукване на вътрешна мазилка - демонтаж на улуци, водосточни тръби и др. - очукване и изкърпване на външна мазилка - топлинно изолиране на стени - топлинно изолиране на покрив - подмяна на дограма - дейности по част „Електро” Обособена позиция № 2: - доставка и монтаж на климатична техника
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/05/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   975797   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.05.2020 г.  05.05.2020 г. 
2   975800   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.05.2020 г.  05.05.2020 г. 
3   1007292   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.02.2021 г.  11.02.2021 г. 
4   1025780   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         30.12.2021 г.  30.12.2021 г.