Деловодна информация
00274
ОП-6 05/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00274-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Руен 000057211
ул. Първи май № 18
село Руен BG341 8540 България
Йовка Маринска +359 59446233
obstina_ruen@mail.bg +359 59446476

Интернет адрес/и

www.obstinaruen.com

https://obstinaruen.com/opsipk


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://obstinaruen.com/opsipk
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълн.на проект„Реконстр.и ремонт на общ.сгради,с цел подобр.на енерг.ефект.в 12 села на община Руен по 2 обособени позиции
45200000      
Строителство

Обособена позиция № 1:
СМР са свързани с изпълнение на енергоспестяващи мерки. Обновяването на сградите включва изпълнение на мерки по фасадите, покрива и вътре в сградите.
В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите:
- подготвителни работи
- демонтаж на прозорци и врати
- демонтаж на ламарина по покрив
- демонтаж и обратен монтаж на керемиди
- очукване на вътрешна мазилка
- демонтаж на улуци, водосточни тръби и др.
- очукване и изкърпване на външна мазилка
- топлинно изолиране на стени
- топлинно изолиране на покрив
- подмяна на дограма
- дейности по част „Електро”
Обособена позиция № 2:
- доставка и монтаж на климатична техника
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
767169.01      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изпълнение на СМР за подобряване енергийната ефективност на общински сгради в община Руен 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

община Руен

СМР са свързани с изпълнение на енергоспестяващи мерки. Обновяването на сградите включва изпълнение на мерки по фасадите, покрива и вътре в сградите.
В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите:
- подготвителни работи
- демонтаж на прозорци и врати
- демонтаж на ламарина по покрив
- демонтаж и обратен монтаж на керемиди
- очукване на вътрешна мазилка
- демонтаж на улуци, водосточни тръби и др.
- очукване и изкърпване на външна мазилка
- топлинно изолиране на стени
- топлинно изолиране на покрив
- подмяна на дограма
- дейности по част „Електро”
Критериите по-долу
 
ДА П1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката    40
П2 - Срок за изпълнение    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
620712.01      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
20

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
договор за предоставяне на финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0042-С01 от 19.11.2019 г. ПРСР

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на климатична техника 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

община Руен

Предметът на обособената позиция обхваща доставка и монтаж на климатична техника в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги в селата Билка, Дъскотна, Планиница, Разбойна, Рупча, Ръжица, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и Преображенци на община Руен.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
146457      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
договор за предоставяне на финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0042-С01 от 19.11.2019 г. – ПРСР

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За обособена позиция № 1
Участникът следва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за изпълнение на строежи първа група, пета категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.
ДЕКЛАРИРАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, от еЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в еЕЕДОП информация – заверено копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединение.
При участие на подизпълнител, същият трябва да отговаря на поставеното изискване за годност, съобразно дела и вида на поръчката, който ще изпълнява.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

ДЕКЛАРИРАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел Б от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната информация – заверено копие на документи доказващи наличие на застраховка “Професионална отговорност”.
ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединение.


За обособена позиция № 1
Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на поръчката или еквивалентна за участник – чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата, в която е установен.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
1.ДЕКЛАРИРАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В от еЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключилоизпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
2.ДЕКЛАРИРАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи информация за специалистите, които ще изпълняват поръчката, от която да е видно съответствието с поставеното изискване (позиция, имена, образование и допълнителна квалификация, професионален/специфичен опит).
Информацията за лицата от екипа се попълва в Част IV, раздел В от ЕЕДОП.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на членовете на екипа от експерти, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност и опит на лицата.
ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП), както и документи, които доказват професионалната компетентност и опит на лицата.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
ДЕКЛАРИРАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В от еЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението и получателя на доставката.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата с приложени към него документи, които доказват извършените доставки.
ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
Ако документите са представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител декларира писмено, че представените документи са актуални.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
При участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.


ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил най-малко 1 (едно) строителство, с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Възложителят не поставя изискване за изпълнен обем.
Под „предмет, сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира строителство по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт или еквивалентна дейност на сгради.
2. Участникът трябва да разполага с екип от следните технически лица за изпълнение на поръчката:
Технически ръководител – лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ (лице с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалентно).
Експерт по контрол на качеството – лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист контрол на качеството мин. 1 год.
Експерт по безопасност и здраве – да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент и специфичен професионален опит, като длъжностно лице по здраве и безопасност – минимум 1 год.
Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от екипа за изпълнение.
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил най-малко 1 (една) доставка, с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под „предмет, сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира доставка и монтаж на климатична техника
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Не се допуска до участие в проц. и се отстранява участник,за който е налице някое от обстоят. по чл.54,ал.1,т. 1-7 ЗОП. При подаване на офертата уч. декларира липсата/наличията на основ.за отстраняване чрез представяне на цифрово подписан ЕЕДОП. Инф.се посочва в приложните полета на Част III: „Основания за изключване” от ЕЕДОП. СПЕЦИФИЧНИ НАЦИОНАЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ: 1.Участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самост.участници в една и съща процедура. 2.Участниците и контролираните от тях лица следва да НЕ са регистр.в юрисдикции с преференц.данъчен режим, съгл.чл.3,т.8 от Закона за икономическите и фин. отношения с дружествата,регистр.в юрисдикции с преференц.данъчен режим,контролираните от тях лица и техните действит.собственици.
Продължава в раздел Допълнителна информация.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/05/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/09/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/05/2020 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

Община Руен, село Руен, ул. "Първи май" № 18, Ритуална зала към Община Руен (постройка зад административната сграда на Община Руен)

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

За участниците следва да не са налице сл. обстоят.: осъждания за престъпления по чл. 194–208,чл.213а–217,чл.219–252 и чл. 254а–255а и чл.256-260 НК (чл.54,ал.1,т.1 ЗОП); нарушения по чл.61,ал.1,чл.62,ал.1 или 3,чл.63,ал.1 или 2,чл.228,ал. 3 от КТ (чл.54,ал.1,т.6 ЗОП); нарушения по чл.13,ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54,ал.1,т.6 ЗОП);обст.по чл. 69 от Закона за противод.на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.При подаване на офертата уч.декларира липсата/налич.на обст.в приложните полета на Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС.Гаранция за авансово предоставените средства е в размер на сумата, предвидена за авансово плащане по договора.Гаранциите може да се представят под формата на: •банкова гаранция (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя); •парична сума, преведена по банковата сметка на Община Руен;•застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Срокове за изпълнение, зададени от Възл.:Минимален срок за изп на об.поз.№ 1 - 9 месеца, а максимален - 20 месеца.Срокът за изпълнение на об.поз.№ 2 - доставката и монтажа на климатичната техника е по предложение на участника, но не повече от 60 календарни дни.
Обществената поръчка се финансира:
Обособена позиция № 1
•по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", като е сключен договор за предоставяне на финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0042-С01 от 19.11.2019 г. – 570 134,67 лева;
•съфинансиране от бюджета на община Руен в размер на 17 881.11 лева;
•собствено финансиране в размер на 32 696,23 лева.
Обособена позиция № 2
•по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", като е сключен договор за предоставяне на финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0042-С01 от 19.11.2019 г. – 146 457 лева.
При изготвяне на ценовото си предложение, участниците следва да се съобразят с посочения максимален финансов ресурс за СМР по референтни стойности и за СМР, извън посочените по референтни стойности, както и с посочените максимални размери на съфинансирането от бюджета на общината.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби е съгласно част Шеста, глава двадесет и седма, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва