Информация за преписката

Възложител: Община Мизия
Номер: 00157-2020-0003
Адрес на профила на купувача: http://miziabg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2013%3A2020-3-osnoven-remont-na-ul-qslivnitzaq-i-qkosanskaq&catid=34%3Aobshtestveni-porachki&Itemid=54&lang=bg%20
Процедура: Публично състезание
Описание: „Основен ремонт на ул. „Сливница” и ул.„Косанска”, град Мизия, област Враца“ Предмет на поръчката е основен ремонт на ул. „Сливница” и ул. „Косанска”, гр. Мизия: - Улица „Сливница” , гр. Мизия, с дължина 131,25 м; - Улица „Косанска” , гр. Мизия, с дължина 281,65 м; Улиците са с нарушена настилка и равност на пътното платно, което затруднява предвижването на МПС. Надлъжните и напречните наклони на улиците са неравномерни, което е довело до влошено отводняване. Планира се по трасетaта, предмет на настоящата обществена поръчка, да бъде изпълнен основен ремонт на пътната конструкция, чрез премахване на съществуващи настилки, направа нова пътна основа от трошен камък; доставка и полагане на нови асфалтови пластове; подмяна на съществуващи пълни бордюри 18/35; полагане на хоризонталната маркировка и монтиране на пътни знаци.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/05/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   975767   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.05.2020 г.  05.05.2020 г. 
2   975771   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.05.2020 г.  05.05.2020 г. 
3   988844   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.07.2020 г.  24.07.2020 г. 
4   1004163   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.01.2021 г.  07.01.2021 г.