Деловодна информация
00157Община Мизия
007 05/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00157-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Мизия 000193088
Ул.Георги Димитров №25-27
Мизия BG313 3330 България
ДД УТЕППИСД - Фикла Лазарова +359 91612315
obsh.mz@abv.bg +359 91612012

Интернет адрес/и

http://www.miziabg.com/

http://miziabg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2013%3A2020-3-osnoven-remont-na-ul-qslivnitzaq-i-qkosanskaq&catid=34%3Aobshtestveni-porachki&Itemid=54&lang=bg%20


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://miziabg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2013%3A2020-3-osnoven-remont-na-ul-qslivnitzaq-i-qkosanskaq&catid=34%3Aobshtestveni-porachki&Itemid=54&lang=bg%20
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Основен ремонт на ул. „Сливница” и ул.„Косанска”, град Мизия, област Враца“
45000000      
Строителство

„Основен ремонт на ул. „Сливница” и ул.„Косанска”, град Мизия, област Враца“
Предмет на поръчката е основен ремонт на ул. „Сливница” и ул. „Косанска”, гр. Мизия:
- Улица „Сливница” , гр. Мизия, с дължина 131,25 м;
- Улица „Косанска” , гр. Мизия, с дължина 281,65 м;
Улиците са с нарушена настилка и равност на пътното платно, което затруднява предвижването на МПС.
Надлъжните и напречните наклони на улиците са неравномерни, което е довело до влошено отводняване.
Планира се по трасетaта, предмет на настоящата обществена поръчка, да бъде изпълнен основен ремонт на пътната конструкция, чрез премахване на съществуващи настилки, направа нова пътна основа от трошен камък; доставка и полагане на нови асфалтови пластове; подмяна на съществуващи пълни бордюри 18/35; полагане на хоризонталната маркировка и монтиране на пътни знаци.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
194125.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45112000      
45111291      
45112200      
45233200      
45233000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

На територията на гр.Мизия, Област Враца

Предмет на поръчката е основен ремонт на ул. „Сливница” и ул. „Косанска”, гр. Мизия:
- Улица „Сливница” , гр. Мизия, с дължина 131,25 м;
- Улица „Косанска” , гр. Мизия, с дължина 281,65 м;
Улиците са с нарушена настилка и равност на пътното платно, което затруднява предвижването на МПС.
Надлъжните и напречните наклони на улиците са неравномерни, което е довело до влошено отводняване.
Планира се по трасетaта, предмет на настоящата обществена поръчка, да бъде изпълнен основен ремонт на пътната конструкция, чрез премахване на съществуващи настилки, направа нова пътна основа от трошен камък; доставка и полагане на нови асфалтови пластове; подмяна на съществуващи пълни бордюри 18/35; полагане на хоризонталната маркировка и монтиране на пътни знаци.
В предложението за изпълнение на поръчката участниците декларират, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо.
Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация са:
• Относно задълженията, свързани с данъци н осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
интернет адрес: http://www.nap.bs
Национален осигурителен институт (НОИ)
Контактен център: 0700 14 802
Адрес: гр. София, 1303, бул."Александър Стамболийски" № 62-64
Интернет адрес: www.noi.bg
• Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
Информационен център на МОСВ;
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
Адрес: гр. София 1000, бул."Мария Луиза" № 22, телефон 02/940 60 00
Интернет адрес: http://www.moew.aovernmcnl.be/
• Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
Адрес: гр. София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/8119 443
Агенция по заетостта:
Интернет адрес: - http://www.az.government.bg
Адрес: гр. София 1000, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 3
Телефон: 02/980 87 19
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“:
Интернет адрес: - http://www.gli.government.bg.
Адрес: гр. София 1000, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 3
Контактен център: 0700 17 670
Критериите по-долу
 
ДА П1 - Предлагани гаранционни срокове    5
П2 - Срок за изпълнение на строително-монтажните работи    5
П3 - Технология и организация на изпълнение на строителството    40
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
194125.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ВАЖНО: Предложенията на участниците следва да не надвишават прогнозната стойност на обществената поръчка по отделните улици. Участник, чиято обща цена или цена, която надхвърля прогнозната стойност по отделните улици в настоящата обществена поръчка, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура. Изменения на сключения договор се допускат при условията на чл.116 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

. Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи - II-ра група, IV-та категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "а" от ЗУТ, а за чуждестранните лица в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка в която са установени или на друга държава: страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, същите трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с видовете строително-ремонтни работи, които ще извършват като подизпълнители.
При подаване на оферта участниците попълват тази информация в Раздел А: Годност от част ІV: „Критерии за подбор“ от електронен Единен европейски документи за обществени поръчки (е-ЕЕДОП).
Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение с:
* Копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/, в случай, че същото не е достъпно чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
В случай, че избраният за изпълнител е чуждестранно лице, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, за изпълнение на строежи от категорията строежи, в които попада обекта на поръчката, вкл. че е извършил съответната регистрация, когато е необходимо съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да притежават застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и съгласно чл. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
При подаване на оферта участниците попълват тази информация в поле 5 от Раздел Б: Икономическо и финансово състояние от част ІV: „Критерии за подбор“ от е-ЕЕДОП.
Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение с:
- Документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.


Участниците трябва да притежават застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и съгласно чл. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, при следните минимални условия:
1.1.Валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” за строител съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за четвърта категория строежи съгласно чл. 137, ал.1 от ЗУТ, съобразно строежа – предмет на настоящата поръчка.
В случай, че участникът е чуждестранно лице изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съобразно разпоредбата на чл. 171а от ЗУТ.
чл.5, ал. 2 Минималната застрахователна сума за строител е, както следва: 4. за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ - 100 000 лв. Съгласно чл. 163, ал. 1 от ЗУТ „Строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа." - предмет на обществената поръчка или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (един) обект, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнен/и през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
При подаване на оферта участниците попълват тази информация в точка 1а от Раздел В: Технически и професионални способности от част ІV: „Критерии за подбор“ от е-ЕЕДОП.
Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение със:
-Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Участниците следва да разполагат с персонал с определена професионална компетентност, както следва:
2.1.Участниците трябва да разполагат с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност, съобразно чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП.
При подаване на оферта участниците попълват тази информация в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности – точка 2, от е-ЕЕДОП.
Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение със:
Списък на технически лица отговарящи за контрола на качеството, с посочване на следната информация: експерт (трите имена), позиция (съгласно изискванията на възложителя), образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател), професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции), в съответствие с изискванията на чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
2.2.Участниците трябва да разполагат с технически лица отговарящи за контрола на качеството, съобразно изискванията на чл. 63, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
При подаване на оферта участниците попълват тази информация в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности – точка 2, от е-ЕЕДОП.
Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение със:
Списък на технически лица отговарящи за контрола на качеството, с посочване на следната информация: експерт (трите имена), позиция (съгласно изискванията на възложителя), образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател), професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции), в съответствие с изискванията на чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
3.Участниците следва да разполагат със специализирана техника. При подаване на оферта участниците попълват тази информация в точка 9 от Раздел В: Технически и професионални способности от част ІV: „Критерии за подбор“ от е-ЕЕДОП.
Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение с:
- Декларация на техническото оборудване с посочване на следната информация: вида на техническото оборудване; капацитет, брой, основание за ползване (собственост, наем, лизинг, предварителен договор или друго основание, конкретизирано от участника).
4.Участниците трябва да са сертифицирани по следните стандарти:
- Стандарт БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството за дейности в областта на строителството (или еквивалентен).
- Стандарт БДС EN ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда за дейности в областта на строителството (или еквивалентен).
При подаване на оферта участниците попълват тази информация в Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от част ІV: „Критерии за подбор“ от е-ЕЕДОП.


1.Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (един) обект, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнен/и през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „сходни“ дейности с предмета и обема на поръчката следва да се разбира: „Изпълнение на строителни дейности, свързани с изграждане и/или реконструкция и/или извършване на основен ремонт на улици с дължина не по-малко от 1 000 м.
2.Участниците следва да разполагат с персонал с определена професионална компетентност, както следва:
2.1. Участниците трябва да разполагат с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност, съобразно чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, както следва: 2.1.1. Ръководител екип: Професионална квалификация: Висше образование степен "бакалавър" или еквивалентна, с професионална квалификация „строителен инженер“ и/или „инженер“ или еквивалентна, а когато е придобито извън страната – в област, еквивалентна на посочените; Специфичен опит: Опит като ръководител екип на минимум един строителен обект. 2.1.2. Технически ръководител:Професионална квалификация: степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ: Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалент или чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ за чуждестранни лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Специфичен опит: Опит като технически ръководител на минимум 1(един) строителен обект. 2.1.3. Експерт „Координатор по безопасност и здраве“ (КБЗ):Професионална квалификация: да притежава валиден документ удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 година на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Специфичен опит: Опит като експерт „Координатор по безопасност и здраве“ на минимум 1(един) строителен обект.
2.2.Участниците трябва да разполагат с технически лица отговарящи за контрола на качеството, съобразно изискванията на чл. 63, ал. 1, т. 2 от ЗОП, както следва:2.2.1. Отговорник по контрола на качеството:Професионална квалификация: да притежава валиден документ за преминато обучение за контрол на качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или за чуждестранни лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Специфичен опит: Опит като отговорник по контрола на качеството на минимум 1 (един) строителен обект.
3.Участниците следва да разполагат минимум със следната специализирана техника: • багер с обем на кофата от 0.5 м3 до 1 м3 - минимум 1 брой; • колесен товарач с обем на кофата до 1,5 м3 - минимум 1 брой; • грейдер - минимум 1 брой; • валяк до 10 т - минимум 1 брой; • ръчна трамбовка или виброплоча – минимум 1 брой; • самосвали минимум 13 т - минимум 1 брой; • бордови автомобил минимум 13 т - минимум 2 броя; • машина за рязане на асфалт - минимум 1 брой; • машина за фрезоване на асфалт - минимум 1 брой; • асфалтополагаща машина - минимум 1 брой.
4.Участниците трябва да са сертифицирани по - Стандарт БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството за дейности в областта на строителството (или еквивалентен). Възложителят ще приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП. - Стандарт БДС EN ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда за дейности в областта на строителството (или еквивалентен).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник , за когото са налице основанията по чл. 54, ал.1 от ЗОП и чл.55, ал. 1, т.1, 3,4 и 5 от ЗОП, условията по чл.107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отнощения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим , контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не са налице изключенията по чл.4 от същия закон, както и обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/05/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/05/2020 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

Заседателна зала на Община Мизия, гр.Мизия, ул."Георги Димитров"№25-27, етаж III

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие участниците в процедурата: 1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, поставено в обявлението за обществената поръчка или в документацията; 2.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, соц.и трудово право, прил.колект.спор и/или разп.на междун.екол.,соц.и труд.право,които са изброени в Прилож№10,когато е приложимо;3.Участник,който не е предоставил в срокобосновка по чл.72,ал.1или чиято оферта не е приета съгл.чл.72,ал.3-5 от ЗОП; 4.Участници,които са свързани лица.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 3 % от стойността му. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договора.
Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства в пълен размер, се предоставя след подписване на акт обр.2/2а от Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителствто и следва да е със срок на валидност равен на срока предвиден за изпълнение на СМР. Избраният изпълнител при получаване на аванс следва да представи гаранция под енда от формите, предвидени в чл.111,ал. 5 и 6 от ЗОП, която обезпечава авансово предоставените средства в пълен размер. Условията за задържане и освобождаване на на гаранцията, обезпечаваща авансово предоставените средства са посочени в проекта на договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10- дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва