Информация за преписката

Възложител: Община Угърчин
Номер: 00340-2020-0002
Адрес на профила на купувача: https://e-obp.eu/bp/Ugarchin
Процедура: Публично състезание
Описание: Проекта е разработен в три етапа, като настоящата обществена поръчка обхваща Етап I "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг - Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51", в Участък 1: Ляв бряг стена 10 до стена 18 вкл./Десен бряг стена 43 до стена 51 вкл. Участък 2: Ляв бряг стена 1 до стена 9 вкл./Десен бряг стена 34 до стена 42 вкл. Цели на проекта:Целта на реализацията на настоящия проект е да осигури преминаването на високите води на река Каменица през прилежащите части на града без последните да бъдат заливани. Изпълнителят следва да извършва строително-монтажните работи съгласно изготвените проекти и Изискванията на Възложителя (Техническа спецификация – Приложение № 1.1. 1.2 и приложени идейни проекти), както и въз основа на издадените разрешения за строеж и заповедите, дадени писмено в Заповедната книга на строежа.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/05/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   975695   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.05.2020 г.  05.05.2020 г. 
2   975700   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.05.2020 г.  05.05.2020 г. 
3   999859   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.11.2020 г.  16.11.2020 г.