Деловодна информация
00340
 
не
00340-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Угърчин 000291716
гр.Угърчин , пл.Свобода №1
Угърчин BG315 5580 България
Мария Динова - заместник-кмет +359 69312121
obshtina@ugarchin.com +000 00000000

Интернет адрес/и

https://www.ugarchin.bg/

https://e-obp.eu/bp/Ugarchin


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://e-obp.eu/bp/Document/%7B27F851F6-FF7D-4C68-8820-B9AF5DEC8723%7D
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на СМР на обект: „Почистване и укрепване на река Каменица и изграждане на подпорни стени“, по две обособени позиции. Продължава в Раздел VI.3
45000000      
Строителство

Проекта е разработен в три етапа, като настоящата обществена поръчка обхваща Етап I "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг - Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51", в Участък 1: Ляв бряг стена 10 до стена 18 вкл./Десен бряг стена 43 до стена 51 вкл. Участък 2: Ляв бряг стена 1 до стена 9 вкл./Десен бряг стена 34 до стена 42 вкл.
Цели на проекта:Целта на реализацията на настоящия проект е да осигури преминаването на високите води на река Каменица през прилежащите части на града без последните да бъдат заливани.
Изпълнителят следва да извършва строително-монтажните работи съгласно изготвените проекти и Изискванията на Възложителя (Техническа спецификация – Приложение № 1.1. 1.2 и приложени идейни проекти), както и въз основа на издадените разрешения за строеж и заповедите, дадени писмено в Заповедната книга на строежа.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2590000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

:  2

II.2) Описание 1

: Извършване на СМР на обект: Етап I "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг - Стена 1 прод. р.II. 2.14 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Община Угърчин

Извършване на СМР на обект: Етап I "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг - Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51", Участък 1: Ляв бряг стена 10 до стена 18 вкл./Десен бряг стена 43 до стена 51 вкл.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1295000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

- Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51", Участък 1: Ляв бряг стена 10 до стена 18 вкл./Десен бряг стена 43 до стена 51 вкл.

II.2) Описание 1

Извър. на СМР на обект: Етап I "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг - Стена 1 - Стена 18-пр.р.II, 2.14 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Община Угърчин

Извършване на СМР на обект: Етап I "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг - Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51"Участък 2: Ляв бряг стена 1 до стена 9 вкл./Десен бряг стена 34 до стена 42 вкл
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1295000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

десен бряг - Стена 34 - Стена 51"Участък 2: Ляв бряг стена 1 до стена 9 вкл./Десен бряг стена 34 до стена 42 вкл
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти четврърта група, Първа категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а за чуждестранно лице – да е вписано в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, в която е установено или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните лица могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.
Удостоверяване:
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с критерия за годност, като попълва раздел А: „Годност“в Част IV: „Критерии за подбор“ на еЕЕДОП, като посочва данните за вписване в регистъра по чл.16 от Закона за камарата на строителите /ЗКС/. Чуждестранните лица представят информация относно вписването им в аналогичен регистър в държава- членка на ЕС или на друга държава-страна по Споразумението за ЕИО, или на Конфедерация Швейцария, в която са установени. Информацията за вписването следва да посочва: уеб адрес; орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа; обхвата на регистрацията и периода на валидност.
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от посочените по-долу документи, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Доказване:
При сключване на договора, участникът избран за изпълнител за съответната обособена позиция следва да представи валидно към датата на сключване на договора Удостоверение за вписване съгласно чл. 19, ал. 2 от ЗКС, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИО, или на Конфедерация Швейцария.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени по служебен път или чрез публичен регистър, или чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителят не изисква такъв документ при сключване на договора.
В случаите, когато за изпълнител на поръчката е определено чуждестранно лице или обединения на чуждестранни юридически и/или физически лица, при сключване на договора следва да представи документ (удостоверение), с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България в съответствие с условията и реда, посочени в Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Изискването се поставя в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността, трябва да е реализирал минимален общ оборот, както следва:
За обособена позиция № 1 - минимален общ оборот в размер на 2 000 000,00 (два милиона) лева, изчислен на база годишните обороти .
За обособена позиция № 2 - минимален общ оборот в размер на 2 000 000,00 (два милиона) лева, изчислен на база годишните обороти .
За целите на процедурата и за яснота на участниците под „последните 3 (три) приключили финансови години“ следва да се разбират финансовите години – 2017г., 2018г. и 2019г.
2.За обособена позция №1 и обособена позция №2-Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е четврърта група, първа категория строежи) или еквивалентна.


Удостоверяване по т.1:
При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, като посочва данни за общия оборот за съответните финансови години съгласно годишните финансови отчети.
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Доказване по т.1: При сключване на договора участникът, избран за изпълнител следва да представи един или повече от документите посочени в чл. 62, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от ЗОП.
Удостоверяване по т.2: За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, срок на застраховката) в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектът, предмет на поръчката на вида строежи.)
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Доказване по т.2: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да разполага минимум със следния технически персонал за изпълнение на поръчката, както следва:
А/ За изпълнение на строителството:
1. Технически ръководител
Образование и квалификация: висше образование с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ или „Техника“, а за чуждестранните лица – еквивалентно образование и квалификация, когато са придобити в чужбина;
Общ професионален опит: минимум 5 (пет) години професионален опит като технически ръководител;
2. Инженер „ВиК“
Образование и квалификация: висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“, „Водно строителство“ или еквивалентно;
Общ професионален опит: минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността;
3. Специалист „Контрол на качеството“ /КК/
Квалификация: наличие на валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение в областта на контрола върху качеството на изпълнение в строителството и контрола на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания по ЗУТ или еквивалентно;
4. Специалист „Зравословни и безопасни условия на труд“ /ЗБУТ/
Квалификация: наличие на валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение за длъжностно лице по безопасност и здраве или еквивалентено;
Изискванията са еднакви за двете обособени позиции


Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности от ЕЕДОП (посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); преминато обучение (когато се изисква) - посочва се организацията, провела обучението; номер на документа и пълното наименование на проведеното обучение. Общ професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции) ;
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
Преди сключването на договора по отношение на експертите от техническия екип, които са чуждестранни лица следва да е налице признаване на съответната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /в случай, че е приложимо/.
Важно!!! 1). По отношение на техническия екип за изпълнение на СМР участниците трябва да предлагат различни лица за минимално изискуемите позиции.
3) В случаите, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, възложителят не поставя изискване за предлагане на различни технически екипи за отделните обособени позиции, за които кандидатства.
Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира, придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение, което не е самостоятелно юридическо лице Участникът, определен за Изпълнител при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на договора за обществена поръчка.
По отношение Гаранцията за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.
Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:а) парична сума;б) банкова гаранция;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.На основание чл. 114 от ЗОП при откриване на процедурата не е осигурено финансиране за посочената прогнозна стойност. Договорът с избрания изпълнител по обществената поръчка ще бъде сключен под условие по чл.114 от ЗОП – клауза за отложено изпълнение до получаване от страна на изпълнителя на уведомление, че е осигурено финансиране за изпълнение на поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/05/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 8

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/05/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

В сградата на Община Угърчин, етаж втори, заседателна зала на Общинаки съвет, пл. "Свобода" №1, гр. Угърчин

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответно пълномощно.
Присъстващите вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
ДА
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от Раздел II.1.1)Обособена позиция №1: „Извършване на СМР на обект: Етап I "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг - Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51", Участък 1: Ляв бряг стена 10 до стена 18 вкл./Десен бряг стена 43 до стена 51 вкл.“
Обособена позиция №2: Извършване на СМР на обект: Етап I "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг - Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51"Участък 2: Ляв бряг стена 1 до стена 9 вкл./Десен бряг стена 34 до стена 42 вкл.
1. От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от Закона за обществените поръчки;
2.От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. чл. 55, ал. 1, т.1, т. 3 и т. 4 от ЗОП от Закона за обществените поръчки;
На отстраняване подлежи всеки участник, за когото са налице следните основания за изключване:
- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация;
2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва