Информация за преписката

Възложител: Община Каварна
Номер: 00060-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.kavarna.bg/profil-na-kupuvacha/obshchestveni-porychki-vyzlagani-chrez-protseduri-po-zop/
Процедура: Публично състезание
Описание: Настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-ремонтни дейности по улична мрежа и техническата инфраструктура в Община Каварна. Изпълнението на поръчката включва:Изграждане на трошенокаменна настилка, поставяне на улични бордюри, повдигане на ревизионни шахти, ремонт на повреди по съществуващата асфалтова настилка, машинно и ръчно асфалтиране;Изпълнение на всички дейности свързани с премахването, почистването и/или преместването на съществуващи настилки, отпадъци или неподходящи земни почви;Изпълнителят трябва да осигури безопасността на работниците при разчистването, както и на хората, намиращи се в съседство. Площите в съседство на провеждане на строително-ремонтни работи (СРР), трябва да бъдат защитени от повреди, наранявания, прахово и друго замърсяване в резултат на извършваните работи; Извършване на СРР с цел достигане на нормална експлоатация и добро техническо състояние на улична мрежа и елементи на техническата инфраструктура, след изрично възлагане от възложителя
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/05/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   975535   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.05.2020 г.  04.05.2020 г. 
2   975571   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.05.2020 г.  04.05.2020 г. 
3   991080   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.08.2020 г.  14.08.2020 г. 
4   1010894   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.04.2021 г.  08.04.2021 г.