Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Смилян към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Номер: 02718-2020-0078
Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4509
Процедура: Публично състезание
Описание: Основен ремонт и пристройка на административната сграда на ТП „ДГС Смилян””
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/05/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   975491   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.05.2020 г.  04.05.2020 г. 
2   975492   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.05.2020 г.  04.05.2020 г. 
3   995798   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.10.2020 г.  01.10.2020 г. 
4   1019299   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.08.2021 г.  24.08.2021 г.