Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2020-0011
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=1
Процедура: Открита процедура
Описание: Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря - ЕТАП I А. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Изпълнение на строително-монтажни работи - изграждане на обекта, изпълнение на съпътстващите строителството мероприятия, проби, замервания и предаване на обекта на Възложителя. Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки на проекта при необходимост, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация. Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни, съгласно чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР. Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Обр. 15 по НАРЕДБА №3 от 31 юли 2003 г.за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/06/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   975354   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.05.2020 г.  06.05.2020 г. 
2   975355   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     04.05.2020 г.  06.05.2020 г. 
3   982538   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     11.06.2020 г.  15.06.2020 г.